Revisionsrapporter

På den här sidan hittar du rapporter årsvis från revisorernas granskning av Göteborgs Stad. Här finns rapporter från och med verksamhetsåret 2018. Om du vill veta vad som har granskats innan, kan du gå till sidan "Årsredogörelse och revisionsberättelse". I årsredogörelserna sammanfattar vi nämligen året. Där finns årsredogörelserna för 2016–2019.

Granskning av Göteborgs Stads delårsrapport 2020

Granskningens syfte har varit att bedöma om resultatet i Göteborgs Stads delårsrapport är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om. I granskningen har även ingått att bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och i enlighet med god redovisningssed.

Sammanfattande bedömning

Stadsrevisionen kan konstatera att merparten av indikatorerna och deras utfall, likt föregående år, hämtas från officiella undersökningar, statistik och databaser. Merparten av indikatorerna saknar värden för utfall och prognos att mäta och prognosticera måluppfyllnad mot för 2020. Trots att underlag för bedömning av måluppfyllelse är begränsat eller i delar saknas helt gör kommunstyrelsen bedömningen att staden har god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Vidare anser stadsrevisionen att orsakssambandet mellan stadens genomförda verksamhet och utfallen på valda indikatorer, i de fall värden finns, framstår som svagt eller svårt att belägga. Mer djupgående analyser och resonemang som eventuellt skulle kunna visa på samband saknas.

I kommunfullmäktiges budget för 2020 anges fem finansiella mål. Fyra av målen är identiska med fullmäktiges beslutade långsiktiga finansiella inrikt­ningar. Målen omvandlas i budgeten till indikatorer som ska mäta måluppfyllelse för ett av de övergripande verksamhetsmålen.

Vi anser att det är svårt att avgöra vad som är utgångspunkten för styrningen – finansiella inriktningar eller finansiella mål.

Baserat på en utvärdering av de långsiktiga finansiella inriktningarna gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning föreligger. Vi anser att utvärderingen inte bygger på en överenstämmelse mellan mål på olika nivåer i staden utan endast sker på en övergripande nivå.

Stadsrevisionen bedömer att uppföljningsbara finansiella mål, baserat på inriktningarna i kommunfullmäktiges riktlinje (Göteborgs stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv), ska formuleras i budgeten för vart och ett av budgetåren inom budgetperioden. Vi anser att sådana finansiella mål inte går att finna i budgeten för 2020, inte heller för budgetperioden.

Stadsrevisionens bedömning är att det är svårt att följa en tydlig röd tråd i styrningen mellan mål på olika nivåer i staden, varken ur ett verksamhetsperspektiv eller ur ett finansiellt perspektiv. Vi anser att detta är en förutsättning för en ändamålsenlig styrning mot god ekonomisk hushållning.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att det inte går att avgöra om resul­tatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Problematiken i att bedöma måluppfyllelsen kan relateras till de brister i modellen för styrning som vi har sett i granskningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för att leda arbetet med styrning och uppfölj­ning mot god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen bör utifrån detta ansvar säkerställa en målstruktur som uppfyller kommunallagens krav på samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Vidare bör kommunstyrelsen säkerställa att målstrukturen följer stadens systematik för styrning så att en ändamålsenlig styrning mot god ekonomisk hushållning blir möjlig.

Avsteg från en rekommendation kan endast ske undantagsvis och under exceptionella förhållanden, då en kommun kan påvisa att en viss regel, just i deras fall, leder till en icke rättvisande bild.

Vad gäller kommunstyrelsens avsteg från rekommendation R2 bedömer stadsrevisionen att kommunstyrelsen inte har påvisat att det föreligger något exceptionellt förhållande, just avseende Göteborgs Stad, som skulle kunna motivera att avsteget ger en mer rättvisande bild än om rekommendationen hade följts. Vi anser att kommunstyrelsens avsteg från rekommendation R2 inte är förenligt med god redovisningssed.

I övrigt bedömer stadsrevisionen att delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed.