Stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunstyrelsen, nämnderna och samordningsförbunden.

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunstyrelsen, nämnderna och samordningsförbunden. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Göteborg är de totalt 22 stycken förtroendevalda revisorer. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utser kommunfullmäktige i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.

Här hittar du revisionsrapporter årsvis från Göteborgs Stads kommunstyrelse, bolag, stadsdelsnämnder, facknämnder och förbund.

Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för den granskning som planeras under ett år. Revisionsplanen blir i regel klar i januari varje år. Därefter tar revisorerna fram granskningsplaner för kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och förbunden. Dessa blir klara i april/maj.

Stadsrevisionen granskar Göteborgs Stads delårsrapport och årsredovisning varje år. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt om den sammanställda redovisningen ger en rättvisande bild av Göteborgs Stads resultat och ställning.

När granskningen av ett verksamhetsår är klar tar revisorerna fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts under det aktuella året. Revisorerna skriver även en koncernövergripande revisionsberättelse. I denna ska särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder eller bolag tydligt framgå.

En kommuns revisorer ska varje år granska om kommunens redovisning följer bestämmelserna i lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera, även kallad transparenslagen. Syftet med lagen är att motverka konkurrensproblem genom att se till att kommunens ekonomiska information är tillräcklig.

Skriften förklarar vad nämndernas lagstadgade ansvar innebär samt vad nämndernas revisionsansvar innebär. Den redogör också för väsentliga och grundläggande kriterier vid revisorernas bedömning av nämnderna.

I förtroendemannaregistret hittar du politiker som har uppdrag i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen i förtroendemannaregistret kontakta stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se