Facknämnder

Facknämnderna i Göteborgs Stad är nämnder med olika inriktning och ansvar för specialområden. Det kan till exempel vara utbildning, trafik och bostäder. Varje facknämnd har sin fackförvaltning, som ansvarar för att arbetet utförs så som politikerna i nämnden beslutar.

Facknämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut utförs. Facknämnderna har framför allt hand om budget och frågor som gäller specialområden som rör hela staden. De svarar också på remisser (synpunkter) i kommunala frågor.

Här kan du kan du söka efter handlingar och protokoll från nämndsammanträden

Nämndernas arbete

I facknämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. De flesta av dem är fritidspolitiker som arbetar politiskt vid sidan av ordinarie arbete eller studier.

Arkivnämnden

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Idrott- och föreningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kretslopp och vattennämnden

Kulturnämnden

Lokalnämnden

Miljö- och klimatnämnden

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för funktionsstöd

Nämnden för inköp och upphandling

Nämnden för Intraservice

Park- och naturnämnden

Socialnämnden Centrum

Socialnämnden Hisingen

Socialnämnden Nordost

Socialnämnden Sydväst

Trafiknämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden