Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige. I Göteborgs Stad finns facknämnder och stadsdelsnämnder.

Facknämnderna i Göteborgs Stad är nämnder med olika inriktning och ansvar för specialområden. Det kan vara utbildning, trafik och bostäder. Varje facknämnd har sin fackförvaltning, som ansvarar för att arbetet utförs så som politikerna i nämnden beslutar.

Göteborgs Stad är indelad i stadsdelsnämnder. Nämnderna fattar beslut på lokal nivå när det gäller bland annat bibliotek och individ- och familjeomsorg. Stadsdelsnämndernas möten är öppna för allmänheten. Ledamöterna är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige.