Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfråger är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

m Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor arbetar för delaktighet och jämlikhet för dig med funktionsnedsättning i Göteborg. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Gäller mandatperioden 2015-2018. Från och med 7 januari finns alla ledamöter för mandatperioden 2019-2022 inlagda i förtroendemannaregistret.

Inrid Andreae (S), ordförande
Jan C Otterstedt (M)
Ellen Mitikka (S)
Eva Ternegren (MP)
Arne Ojde (L)

Håkan Högberg, DHR/HSO
Margareta Elmberg, FUB
Margit Walatin, GDF
Marianne Fagberg, Funktionsrätt Gbg
Thomas Krantz, Funktionsrätt Gbg/SRF
Mona Eriksson, Funktionsrätt Gbg/RiG
Kerstin Ahrolén, Funktionsrätt Gbg/AA
Annika Lindström, Funktionsrätt Gbg/AA

Kontaktuppgifter

Ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor

Gäller mandatperioden 2015-2018. Från och med 7 januari finns alla ledamöter för mandatperioden 2019-2022 inlagda i förtroendemannaregistret.

Susanne Ligander (S)
Nina Miskovsky (M)
Özgur Tasbas (MP)
Anna-Klara Behlin (V)
Monica Gullmajsdotter (KD)

Sofia Jönsson, DHR/HSO
Björn Lindqvist, RBU/HSO
Margareta Svensson, Funktionsrätt Gbg/Stroke
Erik Johansson Lönnroth, Funktionsrätt Gbg/SRF
Christer Westberg, Funktionsrätt Gbg/HRF
Björn Lindqvist, Funktionsrätt Gbg/HRF
Ippsepp Meyer, Funktionsrätt Gbg
Sofia Jönsson, Funktionsrätt Gbg/DHRG
Dennis Bokedal, Funktionsrätt Gbg/Astma-allergi
Ann-Charlotte Gyllenram, Barnplantorna

Kontaktuppgifter

Sekreterare

Lena Hasselgren, Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (växel)
E-post: goteborgs.stad.rad.for.funktionshinderfragor@stadshuset.goteborg.se

Intresseorganisationer för funktionshinderfrågor

HSO Göteborg, Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Telefon: 031-24 03 03
E-post: info@gbg.hso.se

www.gWEbbghso.se

GDF (Göteborgs Dövas Förening)

Taltelefon: 031-701 71 56
Texttelefon: 031-701 71 50
E-post: info@gdf.nu

www.gdf.nu

FUB (Föreningen för Barn, Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)

Telefon: 031-338 94 60
E-post: info@goteborg.fub.se

www.goteborg.fub.se

Kontaktuppgifter

Lena Hasselgren
Samtal eller sms: 031 – 368 03 18
e-post: lena.hasselgren@stadshuset.goteborg.se