Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2021

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2021.

Beslutat av kommunstyrelsen

 • 2021-05-19

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  Handlingar till kommunstyrelsen  2021-05-19

 • 2021-05-05

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommnfullmäktiges möte.

  2.1.6. Detaljplan för universitetet vid Renströmsparken del 1, i Lorensberg Dnr 1377/20

  Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya lokaler i delar av kvarteret där Högskolan för scen och musik Artisten ligger. Detta för att Göteborgs universitet ska få en ny samlad konstnärlig fakultet vid Renströmsparken. Dessutom ska detaljplanen göra det möjligt att integrera den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen i nybyggnationen. Planen ska ta vara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att nya byggnader passar in med omgivande byggnaders karaktär och kvalité.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Reservation SD
  Yttrande D

  2.1.10. Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, Dnr 1547/20

  I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen om ”Handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet”. Handlingsplanen omfattade bland annat att införa en gemensam byggprocess (GBP) i Göteborgs Stad. Under 2019 utredde stadsledningskontoret som processägare den gemensamma byggprocessen för att kontrollera hur processen följs och identifiera eventuella utvecklingsområden. Utredningen konstaterade att följsamheten var stor men att det samtidigt fanns en del utvecklingsområden för att göra processen ännu mer ändamålsenlig.

  För att hantera behovet av styrning i processen har stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till ”Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess”. Riktlinjen definierar syfte och tillämpning av processen, roller, ansvar och hur den gemensamma byggprocessen ska finansieras. I allt väsentligt är riktlinjen utformad utifrån ett redan etablerat arbetssätt som i huvudsak varit framgångsrikt men i och med att riktlinjen antas blir den gemensamma byggprocessen än mer transparent samtidigt som det likvärdiga arbetssättet säkerställs i än högre grad. Riktlinjen föreslås gälla för samtliga byggande nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

  M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att processen ska slås samman med den nyligen beslutade facknämndsöversynen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande KD

  2.1.12. Återrapportering av reviderat investeringsbeslut och lägesrapportering för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, Dnr 0567/20

  Fastighetsnämnden översände i november förra året ärendet ”Återrapportering av investeringsbeslut samt lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.
  Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens analys av behov och syfte med en utökad riskreserv, men vill vara tydlig med att en hemställan om riskreserv om 110 miljoner kronor innebär en utökad projektbudget till 2,13 miljarder kronor.

  Stadsledningskontoret föreslår att fastighetsnämnden tillsammans med Älvstranden Utveckling får i uppdrag att inom ramen inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande SD

  2.2.5. Beredning av initiativärendet om de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna, Dnr 0350/21

  Stadsledningskontoret fick den 10 februari i år i uppdrag av kommunstyrelsen att inhämta information från socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd om nämndernas ekonomiska förutsättningar. Informationen skulle sammanställas och överlämnas utan eget ställningstagande. Informationen överlämnas i en rapport och innehåller bland annat ekonomiskt resultat för respektive nämnd, konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder för att nå ekonomi i balans, konsekvenser av nya uppdrag från kommunfullmäktiges budget för år 2021 och kostnader med anledning av pandemin och eventuella andra engångskostnader.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D och S avslogs efter votering 7 – 6.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning M, L, C och KD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande V och MP

  2.2.6. Utredning och belysande av sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering, extremism och gängkriminalitet enligt Amandakommissionens rekommendationer, Dnr 0999/20

  Kommunstyrelsen gav i maj förra året stadsledningskontoret i uppdrag att utreda samband mellan hedersvåld, våldsbejakande extremism och gängkriminalitet, radikalisering och klaner. Uppdraget har genomförts i form av en studie. Studien baseras på en översiktlig genomgång av den forskning och de myndighetsrapporter som finns på området samt genom intervjuer med utvalda yrkesverksamma som på olika sätt arbetar mot hedersvåld, gängkriminalitet eller våldsbejakande extremism. Studien visar att det finns en rad samband och överlappningar mellan hederskultur, klanstrukturer, gängkriminalitet och våldbejakande islamistisk extremism. Samband och överlappningar syns både när miljöerna studeras i förhållande till varandra vad gäller samarbeten, individer som rör sig emellan eller befinner sig i flera grupperingar samtidigt, men också på ett strukturellt och geografiskt plan.

  Pågående och planerade insatser som rör eller angränsar till de områden som studien pekar ut som viktiga är bland annat utveckling av avhopparverksamheten. Stadens kommande trygghetsskapande och brottsförebyggande program och den befintliga planen mot hedersrelaterat våld och förtryck är verktyg i arbetet som behöver fortsatt implementeras och utvecklas. Det våldspreventiva arbetet i skolan behöver omfatta alla former av våld och ha en genusförändrande ansats, som stadens jämställdhetsplan, och studien, pekar på. Även om forskning och metodutveckling kan behöva utvecklas och fördjupas för just dessa grupper av våldsutövare, bedömer stadsledningskontoret att staden har goda möjligheter att motverka en negativ utveckling i de utsatta områdena.

  M, L, C, D, S vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på hur stadens befintliga planer mot hedersrelaterat våld och förtryck kan revideras för att inkludera de brister som Amandakommissionen funnit. Stadsledningskontoret får i uppdrag att med utredningen som bas specifikt redovisa förekomsten av tvångsäktenskap i staden och vilka preventiva insatser som pågår. Kommunstyrelsen hemställer till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och socialnämnderna att i samverkan kraftsamla och genomföra riktade aktioner mot tvångsäktenskap, könsstympning och uppfostringsresor inför sommarlovet och andra längre ledigheter.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från M, L, C, D och S. Tilläggsyrkandet från D och S avslogs efter votering 7 - 6. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande KD

  2.2.9. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  Ärendet är en beredning av tre yrkanden. Dessa handlar om att återkomma med förslag på åtgärder för hur släktbaserade kriminella nätverk och dessas förtryckande strukturer kan bekämpas, hur anhöriga kan ges stöd, samt vilka förutsättningar, resurser och kompetens som behövs för att stärka avhopparverksamheten.

  Ytterligare uppdrag var att se på hur de kommande socialnämnderna skulle söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkansavtal med Polismyndigheten. Det tredje yrkandet handlar om att den kommande socialnämnden centrum skulle se hur de kan förstärka och utöka stadens samverkan med Kriminalvården kring mottagande och eftervård av frigivna/utskrivna från anstalt eller andra rehabiliterande placeringar genom socialtjänsten.  

  Uppdraget till stadsledningskontoret var att se om avsikterna i yrkandena omhändertas inom existerande arbete eller om nya uppdrag behövs.

  Stadsledningskontoret kan i beredningen konstatera att det finns flera pågående uppdrag som till stor del svarar mot avsikterna i de båda yrkandena. Utifrån stadens nya nämndsorganisation pågår nu uppbyggnadsarbete som omhändertar den problembild yrkandena redogör för, exempelvis genom en samlad enhet för avhoppare. Även avseende stadens etablerade arbete inom Trygg-I pågår en anpassning till den nya organisationen och nuvarande ansvarsförhållanden inom socialförvaltningarna. Stadsledningskontoret kan även konstatera att övriga förvaltningar och bolag kommer in i en sådan uppbyggnad.

  Beredningen visar att överenskommelser är en framkomlig väg för att öka samverkan mellan kommunens socialtjänst och andra rättsvårdande myndigheter såsom polis och kriminalvård. Stadsledningskontorets bedömning är att samverkansformen Trygg-I, med den centrala överenskommelsen under revidering, är en ändamålsenlig utgångspunkt.

  Beredningen av uppdragen visar att det finns utvecklingspotential gällande stadens samverkan med Kriminalvården när det gäller strukturerade arbetsformer på central nivå. Att stärka samverkan med såväl Polismyndigheten som Kriminalvården ligger väl i linje med intentionerna i stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Dessa aktörer, tillsammans med kommunernas socialtjänst, har tillsammans stor möjlighet att påverka brottsligheten och riskerna för återfall i brott.

  S, M, L, C, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande sju åtgärder som tar sin grund i tidigare förslag och/eller pågående trygghetsarbete. Kärnan är att utöka det framgångsrika, skräddarsydda Trygg i-arbetet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L och C.
  Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.7. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Dnr 0526/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Blerta Hoti (S) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

  2.1.8. Begäran om förnyat ställningstagande för Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD

  2.1.9. Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2021, Dnr 0125/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande S
  Omedelbar justering

  2.1.14. Ansvar för stadens Leader-medlemskap, Dnr 0306/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  Yttrande M, L C och KD

  2.2.4. Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd istället för Jan Jörnmark (D) som avsagt sig

  Valdes Per Holm (D)

  2.2.8. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L och C.

  Yttrande KD
  Yttrande S
  Yttrande SD
  Protokollsanteckning V

  2.2.11. Yrkande från V och MP om åtgärder med anledning av kritik från Justitieombudsmannen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.

  Yttrande KD

  2.2.15. Förordnande av politisk sekreterare för S

  Beslut: Louise Warenius (S) 2021-06-14 -- 2022-12-31

  2.2.16. Förordnande av politisk sekreterare för D

  Beslut: Patrik Höstmad (D) fr o m 2021-07-01

  3.4. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter huvudvotering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, Dnr 0537/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande S
  Yttrande D
  Yttrande SD

  4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1), Dnr 0400/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/21

  19 maj

  2.1.2. Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter, Dnr 0495/21

  19 maj

  2.1.3. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  19 maj

  2.1.4. Hemställan från Business Region Göteborg AB om reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag, Dnr 1665/20

  19 maj

  2.1.5. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samordning och samverkan mellan program, Dnr 1689/20

  19 maj

  2.1.11. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

  19 maj

  2.1.13. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering av reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

  19 maj

  2.1.15. Yrkande från MP och V angående förorenad luft på förskolegårdar

  19 maj

  2.1.16. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

  19 maj

  2.1.17. Yrkande från V och MP angående kompensation för elitklubbarna i pandemitider

  19 maj

  2.2.1. Fastighetsnämndens begäran om anstånd med att återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 0634/21

  19 maj

  2.2.2. Redovisning av uppdrag om fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag, Dnr 1293/20

  19 maj

  2.2.3. Park- och naturnämnden - Uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med begränsningsförordningen, Dnr 0652/21

  19 maj

  2.2.7. Redovisning av uppdrag om hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

  19 maj

  2.2.10. Yrkande från S om riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

  19 maj

  2.2.12. Yrkande från V och MP angående införandet av en föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs stad

  19 maj

  2.2.13. Yrkande från V och MP angående uppföljning av strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll

  19 maj

  2.2.14. Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

  19 maj

  3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", Dnr 1467/20

  19 maj

  3.2. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre cykelstad, Dnr 1466/20

  19 maj

  3.3. Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19 - 1637/20

  19 maj

  Handlingar till kommunfullmäktige 2021-05-05

 • 2021-04-21

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.3. Information om uppdraget att Göteborg ska bli en av EU:s klimatneutrala städer, Dnr 0525/21

  I budget för 2021 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom Horizon Europe. Som ett led i detta arbete har ett nationellt klimatkontrakt för klimatneutrala städer i Sverige undertecknats. Kontraktet gäller mellan respektive stad, fyra statliga myndigheter och Viable cities. I Göteborgs Stads budget för 2021 finns 700 000 kronor i kommuncentrala medel avsatt för ”Klimatkontrakt”. Eftersom beloppet finns avsatt i budget påverkas inte stadens ekonomi, utöver vad som redan beslutats, om medlen utbetalas till miljö- och klimatnämnden.

  M, L, C, Mp, V, S, D skriver i ett tilläggsyrkande att miljö- och klimatnämnden ska tilldelas de 700 000 kr för klimatkontrakt som reserverats kommuncentralt för det pågående arbetet inom klimatneutrala städer.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C, MP, V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.1.9. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

  Den kompletterande uppföljningen är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2020 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning av uppdrag som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver informeras om. Här finns även ett kapitel om stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. I kapitel 7 redovisas läget för kommunfullmäktiges budgetuppdrag och uppdrag till nämnder och styrelser. De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har eller inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende.

  Stadsledningskontoret bedömer dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om inget annat beslutas. Det finns uppdrag som påverkas av den nya nämndorganisationen och som stadsledningskontoret bedömer bör föras över till en eller flera av de nya nämnderna. Rapporten innehåller också en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2020. Slutligen redovisas nämnders och styrelsers rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Återremissyrkandet från D avslogs efter votering 7 - 6. Återremissyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.2. Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken, Dnr 0699/20

  Nuvarande ishall i Slottsskogen är i dåligt skick och behöver ersättas. Higab AB har tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen gjort en förstudie för att undersöka hur de redovisade behoven skulle kunna lösas genom att bygga en ny ishall. I december förra året biföll idrotts- och föreningsnämnden stadsledningskontorets yttrande om inhyrning av Nya Slottsskogsrinken. Eftersom inhyrningen bedöms som betydande krävs ett formellt godkännande av kommunstyrelsen.

  I februari i år återremitterade kommunstyrelsen enligt ett yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Demokraterna med särskilt yttrande från Kristdemokraterna. Stadsledningskontoret fick då i uppdrag att skyndsamt undersöka varför investerings- och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken väntas bli så höga. SLK fick också i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska de totala kostnaderna. Stadsledningskontoret redovisar och förklarar i detta ärende de huvudsakliga skillnaderna i drifts- och investeringskostnad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.5. Undertecknande av Eurocities plastics declaration, Dnr 0457/21

  Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad undertecknar Eurocities plastics declaration. Kretslopp och vattennämnden föreslår också att nämnden får i uppdrag att samordna Göteborgs stads uppföljning av åtagandena och rapportera till Eurocities. Nätverket Eurocities har i samverkan med Oslo bjudit in städer i Europa att åta sig att arbeta mot plastföroreningar genom att skriva under Plastics declaration. Att signera Eurocities plastics declaration betyder att Göteborgs Stad förbinder sig att genomföra ett antal åtgärder inom fem områden.

  MP, V, M, L, C, S och D vill i ett yrkande att Göteborgs stad ska signera avtalet och att kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att samordna Göteborgs Stads uppföljning av åtagandena i Plastics seclaration och rapportera till Eurocities.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, M, L, C, S och D
  Reservation SD
  Yttrande KD

  Övriga ärenden

  2.1.2. Utredning av möjligheten att överföra Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturpunkten samt hyressubvention till Göteborgs Stadsteater AB, Dnr 1692/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Revidering av Hamnordning för Göteborg, Dnr 0514/21

  Ärendet utgår

  2.1.5. Begäran om godkännande av ändring i Stiftelsen Göteborgs studentbostäders stadgar, Dnr 0361/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD

  2.1.8. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, Dnr 1298/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.11. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S samt tilläggsyrkandet från MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande V och MP

  2.1.12. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9 - 2 om propositionsordning enligt yrkandet från M, L, C och D efter huvudvotering 7 – 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation S
  Reservation MP
  Reservation V
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.13. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 - 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD och D
  Yttrande V
  Yttrande SD

  2.1.14. Yrkande från S, D och MP om att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S, D och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning M, L, C och KD

  2.2.3. Göteborg & Co AB hemställer om medel för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder, Dnr 0505/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S

  Yttrande KD
  Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

  2.2.4. Ansvar för stadens Leader-medlemskap Anteckningar Flyttat till område 2.1.15, Dnr 0306/21

  Ärendet flyttat till 2.1.15

  2.2.7. Bokslutsberedning för 2020, Dnr 0315/21

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från S, M, L, C och D

  Reservation V
  Yttrande KD

  2.2.11. Yrkande från MP och V om uppföljning av Göteborgs Stads plan mot rasism

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.12. Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella verksamheter inom delandeekonomi

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S efter votering 10 - 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.13. Yrkande från D om rapportering från Västsvenska Paketet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6.

  Reservation D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Protokollsanteckning MP
  Yttrande M, L, KD och C
  Yttrande D
  Yttrande S
  Yttrande SD

  2.2.14. Val av representant i kontaktforum för Studentfrågor i stället för Naod Habtemichael (C) som avsagt sig

  Valdes Jakob Olsson (C)

  2.2.15. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning istället för Johannes Hulter (S) som avsagt sig

  Valdes Sofia Kodelja (S)

  4.1. Remiss från Finansdepartementet - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), Dnr 0313/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C

  Reservation D
  Reservation V
  Reservation MP
  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande V och MP

  4.3. Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78), Dnr 0411/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, och KD efter huvudvotering 7 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, Dnr 1547/20

  5 maj

  2.1.6. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

  5 maj

  2.1.7. Reviderat investeringsbeslut och lägesrapportering för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, Dnr 0567/20

  5 maj

  2.1.10. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering av reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

  5 maj

  2.1.15. Ansvar för stadens Leader-medlemskap, Dnr 0306/21

  5 maj

  2.1.16. Yrkande från MP och V angående förorenad luft på förskolegårdar, Dnr 0388/21

  5 maj

  2.1.17. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

  5 maj

  2.2.1. Beredning av initiativärendet för de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna, Dnr 0350/21

  5 maj

  2.2.6. Utredning och belysande av sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering extremism och gängkriminalitet i enlighet med Amandakommissionens rekommendationer, Dnr 0999/20

  5 maj

  2.2.8. Redovisning av uppdrag om hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

  5 maj

  2.2.9. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  5 maj

  2.2.10. Kartläggning och bekämpande av klanbaserad kriminalitet och utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  5 maj

  2.2.16. Yrkande från S angående riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

  5 maj

  2.2.17. Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av kritik från Justitieombudsmannen

  5 maj

  2.2.18. Tillsättande av referensgrupp för arenaprojektet

  Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag

  3.1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  5 maj

  4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1), Dnr 0400/21

  5 maj

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-04-21

 • 2021-03-31

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Göteborgs Stads årsredovisning 2020, Dnr 0263/20

  Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året. Därefter följer fyra avsnitt där det första är förvaltningsberättelsen som syftar till att ge en övergripande bild av kommunens verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans.

  I det andra avsnittet, årsbokslutet, redovisas Göteborgs Stads resultat och ekonomiska ställning genom de sammanställda räkenskaperna som omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
  Avsnitt tre, ekonomisk och finansiell rapportering, innehåller driftredovisning, investeringsredovisning och en redovisning av de stiftelser som staden förvaltar.

  I fjärde avsnittet lämnas en fördjupad redovisning för utvecklingen av kommunfullmäktiges tre övergripande mål och de övergripande verksamhetsmålen. I avsnittet beskrivs översiktligt också de olika verksamheternas utveckling i relation till vissa av de övergripande verksamhetsmålen.

  Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagens 6 kap. 9 § årligen pröva om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) sammanställning av bolagens uttalanden i årsrapport/årsredovisning 2020 visar att respektive dotterbolag i Stadshuskoncernen gör bedömningen att de bedrivit sin verksamhet enligt det kommunala ändamålet och befogenheterna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3 om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande MP och V

  2.1.6. Kommunala föreskrifter enligt begränsningsförordningen om förbud att vistas på vissa platser, Dnr 0532/21

  Regeringen beslutade den 4 mars 2021 att ge kommuner rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser. Bemyndigandet ger kommunen rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att utfärda föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. En grundläggande förutsättning för förbud är att ett sådant är nödvändigt för att minska risken för smittspridning. Förordningen trädde i kraft den 11 mars 2021 och gäller, liksom lagen, längst till och med den 30 september 2021. I ärendet föreslås en rad parker, badplatser samt lekplatser som möjliga platser där förbudet kan användas.

  D vill i ett tilläggsyrkande att park- och naturnämnden, i samarbete med relevanta nämnder, skyndsamt genomför åtgärder för att förebygga trängsel på sådana särskilda platser som omfattas av denna förordning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande V och MP

  2.1.7. Årlig översyn av styrande dokument 2020, Dnr 0110/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.1.8. Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott, Dnr 1660/20

  Syftet med stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, är att kunna bygga en bussdepå med tillhörande servicefunktioner, parkeringshus och tillfart från Radiovägen samt en ny anslutning till Dag Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet. Detaljplanen är en första del av flera pågående detaljplaner i närområdet.

  Mp, V och S vill i ett tilläggsyrkande att Trafiknämnden ska få i uppdrag att säkerställa att trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V och S efter votering 11 – 2 om ärendets avgörande idag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 6 – 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Reservation SD

  2.1.11. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024, Dnr 0632/19

  Stadsledningskontoret fick i juni 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en strategisk plan för Åldersvänliga Göteborg. Förslag till handlingsplan presenterades i kommunstyrelsen i maj förra året och ärendet skickades ut på remiss. Stadsledningskontoret har nu tagit hand om de inkomna synpunkterna och redovisar dem i detta tjänsteutlåtande.

  I remissvaren framkom bland annat att det krävs ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för att stadens utbud ska utvecklas för att bättre motsvarar seniorers förutsättningar och behov. Det finns också tankar om ekonomin, bland annat föreslår stadsledningskontoret att de utvecklingsmedel som funnits för Senior Göteborg skulle kunna nyttjas för att utveckla vissa aktiviteter i handlingsplanen och att möjligheten att ansöka om extern finansiering bör undersökas, exempelvis från EU eller nationella utvecklingsinstitut.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD

  2.2.4. Ansökan och fördelning av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, Dnr 0434/21

  För att möta utmaningar under pandemin beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor 2021. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att inom skolväsendet kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

  Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Därefter är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa arbetsplatsförlagt lärande eller kostnader för extra städning. Skolverket har beräknat bidraget proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6 till 19 år i kommunen enligt bilaga 2. Göteborgs Stad tilldelas 50 459 627 kr.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  2.2.5. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program, Dnr 0355/20

  Stadsledningskontoret har, tillsammans med social resursförvaltning, tagit fram ett förslag till nytt trygghetsskapande och brottsförebyggande program. Programmet har sin utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott.

  Övergripande mål för programmet är att Göteborg ska vara en trygg och säker stad där vi tar ansvar och bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet. Det övergripande målet är nedbrutet i mål om att minska otryggheten till följd av rädslan att utsättas för brott, minska risken för brott i specifika miljöer/situationer samt minska motivationen att begå brott. Det finns också mål om att öka kunskapen och samverkan, som är förutsättningar för att uppnå resultat i övriga mål.

  Programmet förtydligar vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Syftet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt arbete som anpassas till samhällsutvecklingen och som bedrivs samordnat och kunskapsbaserat utifrån läges- och problembilder.

  Programmet föreslås benämnas Göteborg Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program för att avgränsa gentemot det generellt främjande arbete som också sker inom staden.

  Programmet föreslås sändas på remiss till ett urval av Stadens nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd samt till Polismyndigheten och Kriminalvården. Senast i september ska remissinstanserna ha lämnat sina synpunkter.

  MP, V och S vill i ett yrkande att Jämställdhetsmyndigheten, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, Göteborgs interreligiösa råd, Antidiskrimineringsbyrån Väst, Ungdomsfullmäktige och Störningsjouren läggs till som remissinstanser för programmet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkande från D (beslutspunkt 2 i yrkandet från MP, V och S)

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.8. Förslag till områden för LOV3-ansökningar, Dnr 1670/20

  I budgeten för 2021 har kommunfullmäktige angett att ambitionen är att utöka antalet LOV3-områden och att staden därför ska ansöka om fler områden, dels i innerstaden och dels i utsatta områden. För detta har 50 miljoner kronor avsatts i budgeten.

  Stadsledningskontorets föreslår sex geografiska platser i centrala Göteborg som lämpar sig som förordnandeområden för ordningsvakter enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter. Platserna har identifierats i samverkan med Polismyndigheten. Dessa är Nordstaden, Lilla Bommen, Nordstans norra entré, Drottningtorget och Norra Hamngatan, innanför Vallgraven öster om Västra Hamngatan och Kungsportsavenyn med omnejd.

  För att underlätta processen i det fortsatta arbetet föreslås kommunstyrelsen besluta att stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande hantera befintliga LOV3-områden, och ombesörja att ytterligare ansökningar görs utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges budget.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.11. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad, Dnr 0419/21

  För att möta utmaningar under pandemin beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor 2021. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att inom skolväsendet kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Därefter är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa arbetsplatsförlagt lärande eller kostnader för extra städning. Skolverket har beräknat bidraget proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen enligt bilaga 2. Göteborgs Stad tilldelas 50 459 627 kr.

  M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande fördela det extra statsbidrag till skolväsendet i Göteborg så här:

  a. Förskolenämnden 4 miljoner kronor
  b. Grundskolenämnden 6,5 miljoner kronor
  c. Utbildningsnämnden 30 miljoner kronor
  d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 10 miljoner.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S.

  Yttrande KD
  Reservation SD

  2.2.12. Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, Dnr 1649/20

  Förvaltningsdirektören för social resursförvaltning har på uppdrag av social resursnämnd tagit fram förslag på uppdatering av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering. I december förra året beslutade social resursnämnd om riktlinjen och föreslår nu att kommunfullmäktige fastställer den.

  Stadsledningskontorets bedömning är att riktlinjen behöver utvecklas för att uppfylla kraven på styrande dokument för Göteborgs Stad. Sedan årsskiftet är det miljö- och klimatnämnden som ansvarar för tillståndsenhetens verksamhet. Stadsledningskontoret föreslår därför att miljö- och klimatnämnden bör få möjlighet att bereda riktlinjen inför beslut i kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen översänder riktlinjen till miljö- och klimatnämnden för revidering.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande SD
  Yttrande MP

  2.2.13. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

  11 november 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa de faktiska omständigheterna kring:

  • Indragna tjänster för socialsekreterare
  • Minskat förebyggande socialt arbete med barn och familjer
  • Strängare bedömningar vid myndighetsutövning
  • Uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak
  • Sjuktal och personalomsättning bland socialsekreterare


  Stadsledningskontoret konstaterar i sin återrapportering att antalet tillsvidareanställda socialsekreterare minskat mellan 2019 och 2020 samtidigt som antalet tidsbegränsade anställningar har ökat. Sjukfrånvaron har också ökat något under samma period. Stadsledningskontoret bedömer ändå att Göteborgs Stad som helhet inte gjort några större personalneddragningar mellan 2019 och 2020.

  När det gäller punkterna i uppdraget om strängare bedömningar vid myndighetsutövning och uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak ser stadsledningskontoret att omorganisationen av socialtjänsten gör det omöjligt att genomföra de undersökningar som behövs för att få fram svar på dessa frågor.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S, M, L, C och KD

  2.2.14. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

  Den 3 juni 2020 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i Göteborgs Stad. Fokus lades på att utreda hur staden lever upp till lagstiftningen för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn.

  Stadsledningskontorets genomlysning visar verksamheter med delvis hög arbetsbelastning och komplicerade ärenden. I en enkät uppger 73 procent av de svarande socialsekreterarna att de någon gång under de senaste två åren allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten. I samma enkät anger de att den viktigaste åtgärden som arbetsgivaren kan vidta för att de inte ska lämna socialtjänsten är att förbättra arbetsvillkoren rent generellt.
  Utredningen visar att flera insatser bör genomföras samtidigt utifrån respektive ansvarig nämnds förutsättningar.

  Förslag till möjliga åtgärder för en mer hållbar barn- och ungdomsvård föreslås inom områden som:

  • bemanning
  • introduktion och kompetensutveckling
  • stöd till socialsekreterarna


  Stadsledningskontorets rapport ger en bas för fortsatt arbete och underlag för prioritering av eventuellt kommande uppdrag.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 2.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  Övriga ärenden

  2.1.3. Kulturnämndens förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska indexjusteras inför 2022 års budgetprocess, Dnr 1659/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.4. Revidering av förskolenämndens, utbildningsnämndens, samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens reglementen för bland annat ny lagstiftning och vissa kommunövergripande frågor, Dnr 0431/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0437/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, Dnr 0405/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.16. Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter huvudvotering 6 – 4. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.17. Yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Reservation MP och V
  Reservation SD

  2.1.18. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om bättre samnyttjande av lokaler för att minska klimatpåverkan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu hanteras av kommunfullmäktige.

  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.2. Hemställan från Business Region Göteborg AB om medel från kommunfullmäktiges budget 2021 särskild budgetpost, Dnr 0440/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.2.7. Hemställan till kommunstyrelsen från socialnämnd Sydväst om utökat kommunbidrag, Dnr 0383/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.2.9. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Karolina Mildgrim (KD) som avsagt sig

  Valdes Kalle Bäck (KD)

  2.2.15. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.16. Yrkande från V och MP angående utvärdering av LOV i hemtjänsten

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C
  Reservation SD
  Yttrande KD
  Yttrande M, C, L och KD

  2.2.17. Yrkande från D och S angående personalparkering i ytterområden

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från D och S efter votering 10 – 3.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.18. Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för barn, unga och vuxenstuderande

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S efter votering 7 – 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C, KD, V och MP

  2.2.19. Yrkande från MP och V om hållbara pensionsfonder för stadens medarbetare

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.21. Yrkande från D angående – Akut lösningen av bristen på legitimerad personal

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D.
  Protokollsanteckning M, L, C och KD

  3.2. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter 4 – 8 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande V och MP
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Institutets för språk och folkminnen (Isof) förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken, Dnr 1621/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande S
  Yttrande SD

  4.2. Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför budget 2022, Dnr 0463/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Yttrande S

  4.3. Remiss från GR - Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor, Dnr 1623/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP efter votering 7 - 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  4.4. Remiss från Länsstyrelsen - Förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av riksintressen för kommunikationer, Dnr 0461/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande MP och V
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

  21 april

  2.1.5. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering för reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

  21 april

  2.1.12. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  21 april

  2.1.13. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  21 april

  2.1.14. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  21 april

  2.1.15. Yrkande från S och D angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  21 april

  2.2.1. Bokslutsberedning för 2020, Dnr 0315/21

  21 april

  2.2.3. Uppdrag för hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

  21 april

  2.2.6. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

  21 april

  2.2.10. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  21 april

  2.2.20. Yrkande från MP och V angående uppföljning av Göteborgs Stads plan mot rasism

  21 april

  2.2.22. Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella verksamheter inom delandeekonomi

  21 april

  2.2.23. Yrkande från D om rapportering från Västsvenska paketet

  21 april

  2.2.24. Val av representant i kontaktforum i stället för Naoud Habtemichael (C) som avsagt sig

  21 april

  3.1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

  21 april

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-31

 • 2021-03-17

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunfullmäktiges möte.

  2.1.10. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass, Dnr 1639/20

  Byggnadsnämnden beslutade i december förra året att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass. Detta för att planen är komplex och har stort allmänt intresse då området ligger mitt i Göteborg. Detaljplanen ger möjlighet att stadsutveckla i stationsområdet och stärka stationen med offentliga rum kopplat till omkringliggande resenärsfunktioner. Den ger också möjlighet att bygga bostäder, kontor, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och tekniska anläggningar. Planförslaget omfattar fem högre byggnader varav den högsta byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 36 våningar.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Återremissyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande V och MP
  Yttrande V och MP

  2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, Dnr 1529/20

  Fastighetsnämnden beslutade i november förra året att godkänna förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, och att skicka förslaget till kommunstyrelsen för slutligt antagande i kommunfullmäktige. Riktlinjen har gjorts enligt rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Den innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser.

  Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Stadsrevisionens rekommenderade i sin årliga granskning 2019 fastighetsnämnden att lyfta beslutet om riktlinjer för markanvisning till kommunfullmäktige då det enligt kommunallagen är ett beslut av principiell art.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande D

  2.1.12. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen – Lindholmen, Dnr 1698/20

  Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné är ett av kollektivtrafikobjekten i storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen. Detta ärende innebär genomförandebeslut för etapp Frihamnen – Lindholmen, som är den första av tre etapper inom objektet. Etapp Frihamnen – Lindholmen är på kort sikt viktig för att öka kollektivtrafikens kapacitet i områden där det byggs mycket bostäder och verksamheter. På längre sikt kommer etappen, tillsammans med etapp Lindholmen – Linnéplatsen, att vara viktiga investeringar för att åstadkomma en ny innerstadsring för spårvägstrafiken.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, Dnr 0409/19

  I Göteborgs Stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden i uppdrag att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram. Samma uppdrag gavs även i 2020 års budget. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 fokuserar på de största utmaningarna för att nå ett ekologiskt hållbart Göteborg. Det innehåller en målbild och tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under de tre miljömålen finns tolv delmål med fokus på Göteborg Stads egen verksamhet där staden har möjlighet att påverka mer. Förutom de tre målen innehållet programmet också sju strategier. Arbetet i strategierna bidrar på olika sätt till att nå samtliga mål.

  MP, V, S, M, L, C, V och D vill i ett yrkande att:

  • Uppföljning av strategierna i programmet redovisas utöver i miljö- och klimatnämnden även i - kommunstyrelsen en gång per år.
  • Förvaltnings AB Framtiden utses som ansvarig nämnd för strategin ”Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande”.
  • Göteborg stads Leasing får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder tillvarata erfarenheter från arbetet med ”Cirkulära Göteborg” inom strategin ”Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi”.
  • Trafiknämnden, Inköp- och upphandlingsnämnden samt aktuella nämnder och styrelser får i uppdrag att inom ramen för programmet prioritera arbetet med att få fram nuläge för indikatorer där det saknas för att möjliggöra uppföljning av måluppfyllelse. Nuläge för samtliga indikatorer i programmet ska finnas framme senast under 2022.


  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.15. Ansökan om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till City of literature, Dnr 0530/19

  Stadsledningskontoret fick i juni 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ansöka om att Göteborg ska bli en Unesco city of literature 2021. Kommunstyrelsen beslutade i mars förra året att resurser skulle hanteras inom stadsledningskontorets budget. Initiativet till ansökan kom från en rad litterära aktörer, som betonade Göteborgs starka profil inom litteraturområdet. Stadsledningskontoret bedömer att kulturnämnden är den aktör i Göteborgs Stad som bör få uppdraget att ansvara för stadens åtagande som Unesco city of literature om ansökan beviljas. Vid en utnämning gäller ett sådant åtagande tills vidare.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Reservation S
  Reservation D
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.19. Åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

  Kommunstyrelsen fick i maj förra året i uppdrag av kommunfullmäktige att utvärdera förutsättningar och återkomma med förslag på åtgärder för att göra fler bostäder tillgängliga för att minska hemlösheten i Göteborg. Uppdraget handlar om åtgärder för att få göteborgarna att hyra ut rum, utbyggnad eller annan yta i sina hem och möjligheten att göra om vissa kommunala lokaler till bostäder.

  En av slutsatserna i stadsledningskontorets rapport är att om åtgärderna ska vara riktade mot strukturellt hemlösa finns en risk att det uppstår konflikt med likställighetsprincipen i kommunallagen. I och med stadsledningskontorets återrapportering överlämnas ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare ställningstagande.

  M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge fastighetsnämnden i uppdrag att kartlägga hur samverkan med de idéburna aktörerna ser ut i arbetet gällande frågan om hemlöshet och att kartläggningen sedan återredovisas till fastighetsnämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Yttrande KD
  Yttrande S

  2.2.7. Uppdrag att i samverkan med Stadstrafikforum komplettera handlingsplanen Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

  I samband med att ärendet om Handlingsplan 2020 - 2024 för att nå Målbild Koll2035 behandlades i kommunstyrelsen i september förra året fick stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med Stadstrafikforum GMP (Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Partille kommun och Mölndals stad), komplettera handlingsplanen med en sammanställning och beskrivning av möjliga externa finansieringslösningar för att kunna genomföra fler åtgärder i snabbare takt än vad som ingår i handlingsplanen.

  Stadsledningskontoret konstaterar nu att det inom ramen för Trafikverkets uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037 inte finns något som tyder på en förberedelse för kommande paket för infrastruktur i storstadsområdet likt Västsvenska paketet eller Storstadsavtal Sverigeförhandlingen. Stadsledningskontoret noterar att parterna inom GMP kan bli mer aktiva när det gäller finansiering och stöd via EU. Det är därför möjligt att finansieringen och stöd via EU till en utbyggd infrastruktur över tiden kan öka.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  Övriga ärenden

  2.1.3. Verksamhetsområde Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2021, Dnr 0360/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.4. Avgifter för färdtjänstresor och månadskort för år 2022, Dnr 1650/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.7. Justering av byggnadsnämndens, fastighetsnämndens, kretslopp och vattennämndens, park- och naturnämndens samt trafiknämndens reglementen för vissa kommunövergripande frågor, Dnr 0416/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd, Dnr 1288/19

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.18. Hemställan från Business Region Göteborg AB och Göteborg Energi AB om aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för Johanneberg Science Park, Dnr 0390/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.20. Yrkande från SD angående borttagande av dolda nummer

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.4. Val av ledamot och ordförande i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Annika Westh (L)

  Valdes Fredrik Lundgren (L)

  2.2.8. Yrkande från V, MP, D och S om skolplaceringar inför läsåret 2021/2022

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, D och S

  2.2.9. Yrkande från V och MP om regeringsbeslut för verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 8 – 3
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S
  Yttrande D

  2.2.10. Yrkande från V och MP om Västra Götalandsregionens reviderade förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 9 – 4.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.12. Yrkande från SD om att snabbutreda om del av corona-bidrag kan användas till att stödja näringslivet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.16. Val av ledamot och ordförande i Win Win Gothenburg sustainability award i stället för Axel Josefson (M) som avsagt sig

  Valdes Emmyly Bönfors (C ), ordförande och Gustaf Göthberg (M), ledamot

  3.1. Motion av Jenny Broman (V) om gratis mensskydd till barn och unga i grundskolan och gymnasieskolan, Dnr 1468/20

  Kommunstyrelsen avstyrkte motionen med hänvisning till grundskolenämndens yttrande efter 4 - 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation D
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande L, M, C och KD

  3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Teysir Subhi (FI) och Jenny Broman (V) om våldsförebyggande arbete i skolan, Dnr 1539/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Årlig översyn av styrande dokument 2020, Dnr 0110/20

  31 mars

  2.1.2. Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå i Järnbrott, Dnr 1660/20

  31 mars

  2.1.5. Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0437/21

  31 mars

  2.1.6. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, Dnr 0405/21

  31 mars

  2.1.9. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024, Dnr 0632/19

  31 mars

  2.1.14. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 av uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  31 mars

  2.1.16. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  31 mars

  2.1.17. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  31 mars

  2.1.21. Yrkande från S angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  31 mars

  2.1.22. Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

  31 mars

  2.1.23. Yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

  31 mars

  2.2.1. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

  31 mars

  2.2.2. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad, Dnr 0419/21

  31 mars

  2.2.3. Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, Dnr 1649/20

  31 mars

  2.2.5. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

  31 mars

  2.2.6. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

  31 mars

  2.2.11. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

  31 mars

  2.2.13. Yrkande från V och MP angående utvärdering av LOV i hemtjänsten

  31 mars

  2.2.14. Yrkande från D angående personalparkering i ytterområden

  31 mars

  2.2.15. Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för barn, unga och vuxenstuderande

  31 mars

  3.3. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  31 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-17

 • 2021-03-03

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.11. Översyn av organisation och samordning av samtliga gemensamma HR-processer, Dnr 1224/19

  I juni 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen av stadens gemensamma HR-processer och förtydliga de roller som finns på stadsledningskontoret och Intraservice. Stadsledningskontoret föreslog bland annat att nuvarande processledning hos nämnden för Intraservice skulle flyttas över till kommunstyrelsen. Ärendet skickades på remiss till nämnden för Intraservice, stadsdelsnämnden Centrum, stadsdelsnämnden Majorna-Linné, stadsdelsnämnden Västra Göteborg, stadsdelsnämnden Västra Hisingen, grundskolenämnden och förskolenämnden för yttrande. Samtliga ställde sig bakom stadsledningskontorets förslag.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning D
  Reservation SD

  2.1.12. Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026, Dnr 1535/20

  Alla kommuner ska enligt lagen (2000:1383) ta fram riktlinjer för sin bostadsförsörjning. För att följa lagen har fastighetsnämnden tagit fram ett förslag till program för bostadsförsörjning.

  Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026 är ett mål- och strategidokument som anger den övergripande inriktningen för Göteborgs Stad arbete med bostadsförsörjning.

  Programmet ger också en samlad bild av behov, efterfrågan och utmaningar för olika grupper och beskriver stadens åtgärder för att möta dessa behov. Programmet innehåller även en övergripande beskrivning av utvecklingen för befolkningen och bostadsbeståndet.

  Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar programmet. Det ersätter då den nuvarande riktlinjen Bostadsförsörjning i Göteborg – nuläge och framtida inriktning.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  2.1.14. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

  Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi och en it-strategi för Göteborgs Stad. I uppdraget ingick också att utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov och att ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

  Stadsledningskontoret redovisade i mars 2020 inriktning och tidplan för de fyra uppdragen. I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering och it samt en struktur för uppföljning genom verktyget Dimios som mäter förutsättningar för digitalisering. I september 2020 redovisade stadsledningskontoret ett förslag på styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje. Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut riktlinjen på remiss till ett antal nämnder och bolagsstyrelser. I samma ärende redovisades också en kortsiktig handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2020. I detta ärende redovisas aktuell status för genomförandet av handlingsplanen. Stadsledningskontoret redovisar också svaren från de 19 nämnder och bolagsstyrelser som haft möjlighet att yttra sig, liksom stadsledningskontorets förtydliganden och justering av den föreslagna riktlinjen.

  18 av de nämnder och bolagsstyrelser som svarat på remissen tillstyrker riktlinjen. Med de synpunkter som nämnden för Intraservice valt att lyfta i sitt tjänsteutlåtande har stadsledningskontoret svårt att bedöma huruvida nämnden tillstyrker eller avstyrker.

  Stadsledningskontoret föreslår att den nya styrmodellen börjar att gälla den 1 januari 2022.

  M, L, C, D, V, MP, S, särskilt yttrande KD vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar riktlinjen med en tydligare beskrivning av vilka tjänster som ingår i Bastjänster och att den reviderade riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2023.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C, D, V, MP och S.
  Yttrande KD

  2.1.15. Aktuell lägesanalys av hotbilden samt ta fram en riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0330/20 1296/20, 0887/19

  Analysen av läges- och hotbilden i Göteborg visar att våldsbejakande extremism är mindre synligt i Göteborg 2020, jämfört med 2018. Men lägesbilden visar påverkan från grupperingar som tar avstånd från demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

  För att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering, samt antidemokratiska strömningar, krävs att Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser i sin riskhantering identifierar eventuell påverkan och säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens.

  Det krävs också ökad samverkan inom Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret föreslår en riktlinje som gör det gemensamma ansvaret tydligt men också lägger särskilt ansvar på utpekade nämnder. Stadsledningskontoret föreslår att riktlinjen skickas ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

  Stadsledningskontoret redovisar i tjänstutlåtandet tre uppdrag kopplade till arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Dessa är:

  • riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering,
  • förslag till nya åtgärder för att motverka den extrema miljön och förebygga radikalisering,
  • en aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra religiösa grupper, den våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan olika etniska grupper i Göteborg.


  M, L, C och S vill i ett tilläggsyrkande att stadsledningskontoret kompletterar remissunderlaget med förslagen till nya åtgärder för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering som redovisas under rubriken ”Förslag på åtgärder med anledning av läges-och hotbilden” för att stämma av hur väl de föreslagna riktlinjerna och dagens arbete fångar upp dem.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande KD

  2.2.5. Skyndsam utredning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  Kommunstyrelsen gav den 16 december 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra följande stödåtgärder för restaurangnäringen:

  • Avgiftsfri markupplåtelse för hela 2021.
  • Avgiftsfrihet vid ansökan om minskat antal tömningar av fettavskiljare samt tillåtelse att minska antalet tömningar av fettavskiljare på grund av minskad aktivitet i verksamheten under 2021.
  • Reducerade avgifter på grund av minskat behov av avfallshantering under 2021.


  Stadsledningskontoret har inhämtat information från trafikkontoret samt förvaltningen för kretslopp och vatten som har utrett effekterna av föreslagna åtgärder, och gör med denna redovisning bedömningen att kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret kan förklaras fullgjort.

  Om kommunstyrelsen vill föreslå ändring i taxor och avgifter för trafiknämnden samt nämnden för kretslopp och vatten, så behöver ett sådant beslut fastställas av kommunfullmäktige.

  M, L, C, S och särskilt yttrande från KD vill i ett yrkande att

  • •Markupplåtelsetaxa för januari fram till och med juni 2021 fastställs till 0 kr, Trafiknämnden bemyndigas att förlänga beslutet som längst till 31 dec 2021.
  • Taxa för alkoholserveringstillsyn och ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs kommun fastställs till 0 kr.
  • Business Region Göteborg får i uppdrag att förstärka Företagslotsen för att hjälpa Göteborgs näringsliv ut ur krisen.
  • Göteborg &Co får i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden och park- och naturnämnden möjliggöra Coronasäkrade mötesplatser runt om i Göteborg.


  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 7 – 3. 

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  5.1. Göteborgsförslag [780] för beslut - Stoppa försäljning och användning av fyrverkerier, Dnr 0310/21

  Göteborgsförslag om att stoppa försäljning och användning av fyrverkerier har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad inför ett totalförbud mot all form av pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och smällare i Göteborg.

  Förslagsställaren framhåller att smällare skrämmer och stressar både människor och djur samt skadar ett stort antal människor varje år. Fyrverkerier sprider även miljöfarliga ämnen i naturen och är brandfarliga.

  D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till ett totalförbud mot användning av fyrverkerier i Göteborgs Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C.
  Yttrande S

  Övriga ärenden

  2.1.4. Avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark, Dnr 0307/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.16. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD angående försäljning av jordbruksmark

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C och D efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande MP och V

  2.1.17. Yrkande från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 7 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.18. Yrkande från SD angående vaccination mot Covid19 på betald arbetstid

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.19. Dnr Yrkande från SD om att säkerställa syrgastillgången på Göteborgs äldreboenden

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning D
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.6. Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och S efter votering 7 – 6.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.11. Val av representant i HBTQ rådet istället för Yvonne Lundberg (D) som avsagt sig

  Valdes Karin Alfredsson (D)

  2.2.12. Förordnande av politisk sekreterare för L

  Valdes Abraham Staifo 2021-03-15—2022-12-31

  3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer, Dnr 0941/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter huvudvotering 4 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), Dnr 1587/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande S

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass, Dnr 1639/20

  17 mars

  2.1.2. Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, Dnr 1529/20

  17 mars

  2.1.3. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen – Lindholmen, Dnr 1698/20

  17 mars

  2.1.5. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030, Dnr 0409/19

  17 mars

  2.1.6. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

  17 mars

  2.1.7. Ansökan om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till City of literature, Dnr 0530/19

  17 mars

  2.1.8. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

  17 mars

  2.1.9. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

  17 mars

  2.1.10. Hemställan från Business Region Göteborg AB och Göteborg Energi AB angående aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för Johanneberg Science Park, Dnr 0390/21

  17 mars

  2.1.13. Åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

  17 mars

  2.1.20. Yrkande från SD angående borttagande av dolda nummer

  17 mars

  2.1.21. Yrkande från S angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

  17 mars

  2.2.1. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

  17 mars

  2.2.2. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

  17 mars

  2.2.3. Redovisning av uppdrag att i samverkan med Stadstrafikforum komplettera handlingsplanen Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

  17 mars

  2.2.4. Yrkande från V och MP om skolplaceringar inför läsåret 2021/2022

  17 mars

  2.2.7. Yrkande från V och MP angående regeringsbeslut om verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält

  17 mars

  2.2.8. Yrkande från V och MP om Västra Götalandsregionens reviderade förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025

  17 mars

  2.2.9. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

  17 mars

  2.2.10. Yrkande från SD om att snabbutreda om del av corona-bidrag kan användas till att stödja näringslivet

  17 mars

  3.1. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

  17 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-03

 • 2021-02-10

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Detaljplan för Gamlestadens fabriker i Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, Dnr 1642/20

  Planen gör det möjligt att utveckla en blandstad i området och knyta ihop Olskroken och Östra Göteborg både fysiskt och socialt. Planområdet omfattar cirka 100 000 kvadratmeter som fördelas på 60 000 kvadratmeter kontor, 4 500 kvadratmeter handel med mera i bottenvåningar på bostäder, 25 000 kvadratmeter bostäder med cirka 250–300 lägenheter (exklusive lokaler) och 11 000 kvadratmeter parkering. De synpunkter som kom in under samrådet 2017 handlade bland annat om brist på grönytor i eller i direkt anslutning till planområdet och brist på skol- och förskoleplatser.
  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande V och MP
  Yttrande S

  2.1.6. Avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0838/19

  Stadsledningskontorets bedömning är att Stödcentrum bör placeras inom nya socialnämnd Centrums verksamheter. Verksamheten bör starta under 2021.
  Stadsledningskontoret bedömer att Stödcentrums uppdrag bör vara att:

  1. Ge stöd och vägledning till utsatta.
  2. Ge rådgivning till yrkesverksamma.
  3. Samverka mellan myndigheter i ärenden med hedersproblematik.

  Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra kommuner i Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering för att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver Göteborgs Stad har ytterligare tio kommuner inom Göteborgsregionen tackat ja till att delta i Stödcentrums verksamhet. Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten region Väst har även de fattat beslut om deltagande.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.13. Yrkande från MP, V, S, D, M, L och C angående revidering av facknämndsorganisation

  MP, V, S, D, M, L, C och särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att uppdatera Redovisning av uppdraget att göra en översyn av stadens facknämndsorganisation (dnr 1454/14) med inriktning fyra nya nämnder:

  a) Nämnd med ansvar för fysisk planering
  b) Nämnd med ansvar för exploatering
  c) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark
  d) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

  2. I den nya reviderade underlaget ska följande inriktningar ingå:

  a. Funktionen för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen stryks från utredningen. Istället får nämnden för fysisk planering en särställning i den strategiska planeringen.
  b. Planering av trafik- och transportsystemfrågor läggs på nämnden med ansvar för fysisk planering.
  c. Den nya organisationen ska sjösättas vid årsskiftet 2022/2023.

  3. Inriktningen i det reviderade underlaget ska vara en sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling. Utredningen av Älvstranden Utveckling AB och hur den planerande verksamheten i Älvstranden ska avvecklas ska beaktas.

  4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk referensgrupp som arbetar och omhändertar delfrågor samtidigt som revidering av underlaget pågår.

  5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp där berörda förvaltningar ingår för att stödja den politiska referensgruppen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M, L och C.
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Inhyrning av nya Slottsskogsrinken, Dnr 0699/20

  Idrotts- och föreningsnämnden behöver en ny isanläggning i Slottsskogen. Higab AB erbjuder idrotts- och föreningsnämnden att hyra in anpassade lokaler på cirka 4 300 kvadratmeter i Slottsskogen. Lokalerna bedöms kunna står klara runt årsskiftet 2022/2023 förutsatt att nödvändiga politiska beslut fattas under första kvartalet i år. Inhyrningen betraktas att vara av betydande art på grund av hyreskontraktets totala värde. Beslut om att godkänna inhyrningen kan därför inte hanteras inom ramen för kommunstyrelsens delegation till stadsledningskontoret.
  M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret skyndsamt utreder vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga investeringskostnaderna och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera förslag på åtgärder som minskar de totala kostnaderna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande KD

  2.2.4. Information om förslag till Nya åtgärder inom Västsvenska paketet, Dnr 0305/21

  Ärendet innehåller informationen om förslag till nya åtgärder för 300 miljoner kronor från Västsvenska paketet. De föreslagna åtgärderna handlar om att öka det hållbara resandet. Totalt innebär förslaget att Göteborgs Stad beviljas medfinansiering på cirka 120 miljoner kronor. Ledningsgruppen för Västsvenska paketet har för avsikt att i mars 2021 underteckna en avsiktsförklaring i Västsvenska paketet som gäller med förbehåll att parterna för Västsvenska paketet godkänner kommande projektavtal för frigjorda medel.

  Stadsledningskontoret bedömning är att förslaget till fördelning av frigjorda medel är en helhetslösning som tillgodoser Göteborgs Stads intressen och bidrar till en god måluppfyllnad för Västsvenska paketet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.7. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

  Kommunstyrelsen gav i september 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i Göteborg. Syftet är att stärka förutsättningarna för en framtida omorganisation mot bakgrund av facknämndsutredningen.

  Stadsledningskontorets redogör nu för aktuell styrning och tidigare ärenden som gäller städning och snöröjning i staden, nuvarande ansvarsfördelning och arbetssätt och ett antal principiella frågeställningar som kräver ställningstaganden inför eller i anslutning till en eventuell organisationsförändring.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.12. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

  S, D, M, V, L och C skriver i ett yrkande att Göteborg under flera decennier har varit en framgångsrik evenemangsstad och att besöksnäringen är viktig för Göteborg. Branschen står för en relativt hög andel av de nya arbetstillfällen som tillförs den lokala arbetsmarknaden, och utgör dessutom ofta ett första inträde till arbetslivet för unga och utrikesfödda. Den pågående pandemin har förvärrat situationen ytterligare för evenemangs- och besöksnäringen. Yrkandet innebär att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur evenemangsområdet kan utvecklas, samt en projektplan inklusive tidplan för detta.

  Förslaget ska baseras på följande förutsättningar:

  • Ny multiarena som ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som ersättning för Lisebergshallen ska som huvudförslag ligga söder om Valhallagatan i anslutning till Svenska Mässan. Projektet ska samverka med Svenska Mässan för att få en optimal utformning av arenaanläggningen. Higabs pågående utredning om Valhallabadets kvalitéer ska tas i beaktande.
  • Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska ligga i anslutning till de två nya arenorna. Nya arenor och sporthallar ska samverkas med berörda idrottsaktörer samt större och mindre kulturarrangörer.
  • Området norr om Valhallagatan och söder om Nya Ullevi längs Mölndalsån ska bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder. Burgårdsparkens kvalitéer ska tas tillvara i det fortsatta planarbetet. Utrymmesvägarna för Ullevi ska säkerställas.
  • Förslaget att bygga ett nytt köpcenter i området utgår. Marken där Scandinavium idag ligger bör istället utvecklas med blandstadsbebyggelse.
  • De framtida arenorna ska drivas i kommunal regi.
  • I projektet ska det eftersträvas att finansieringen består av byggrätter. Möjligheten till externa finansiärer ska värderas för att stadens åtagande och risk ska kunna delas med andra aktörer, men Göteborgs Stad ska ha rådighet över arenorna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L och C. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 9 - 1.

  Reservation MP
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Avgift för handläggning av ansökan om att starta fristående fritidshem, Dnr 1641/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte besvarats än, Dnr 0308/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, D och S. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 7 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.11. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

  Yttrande KD

  2.1.12. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.14. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.15. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.16. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.17. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.18. Yrkande från V och MP om de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt S och D. Yrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.19. Yrkande från SD om att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.21. Reviderat yrkande från SD om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.22. Yrkande från SD om bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.2. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 0004/21

  Valdes Susanne Wirdemo (M)

  2.2.3. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15749-20 om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om projekt Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet angående bifall till stadsledningskontorets förslag.

  Beslutet förklarades som omedelbart justerat.

  Yttrande SD

  2.2.5. Val av ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning i stället för Josef Akar (S) som avsagt sig

  Valdes Leif Blomqvist (S)

  2.2.8. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

  Valdes Ernest Radal (L)

  2.2.9. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  2.2.10. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

  Yttrande SD

  2.2.11. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.13. Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån"

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.15. Yrkande från MP och V om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.16. Yrkande från S om yrkande om akuta sovplatser till hemlösa med anledning av kylan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter votering 4 - 8.

  Beslutet förklarades som omedelbart justerat

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.17. Yrkande från SD om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  Reservation SD

  2.2.18. Förordnande av politiska sekreterare för L

  Valdes Emma Rylander 2021-03-01—2022-12-31, Fredrik Lundgren 2021-02-22—2022-12-31 samt Sara Morschedi 2021-03-02—2022-12-31.

  2.2.19. Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Jasmine Usta 2021-02-25—2022-12-31

  3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om sänkta hastigheter på Göteborgs Stads vägnät, Dnr 1248/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande S

  4.2. Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (DS 2020:29), Dnr 1651/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande V och MP

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026, Dnr 1535/20

  3 mars

  2.1.3. Redovisning av uppdrag om åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

  3 mars

  2.1.5. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

  3 mars

  2.1.7. Aktuell lägesanalys av hotbilden och riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering, dnr 0330/20, 0887/19

  3 mars

  2.1.9. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD om försäljning av jordbruksmark, Dnr 0308/21

  3 mars

  2.1.20. Yrkande från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021

  3 mars

  2.1.23. Yrkande från SD angående vaccination mot Covid19 på betald arbetstid

  3 mars

  2.2.6. Skyndsam utredning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  3 mars

  2.2.14. Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

  3 mars

  3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer, Dnr 0941/20

  3 mars

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), Dnr 1587/20

  3 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-02-10

 • 2021-01-27

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.6. Uppdrag att se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, Dnr 0341/20

  I budgeten för 2020 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktningen för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning.
  Göteborgs Stads kontor i Bryssel, Gothenburg European office (GEO), har lämnat en analys av möjligheterna som bland annat pekar på att det politiska fokuset på EU-nivån ligger på den ”gröna given”, digitalisering och en ”ekonomi för människor” samt den sociala pelaren i den ekonomiska uppföljning och sammanhållningsfonderna.
  Mot den bakgrunden, och stadens utvecklingsbehov enligt påverkansagendan, bör inriktningen för GEO huvudsakligen vara Hållbar stads- och samhällsutveckling samt Innovation och digitalisering. Vidare bedömer stadsledningskontoret att det finns ett behov av en nationell omvärlds- och intressebevakning som motiverar att Göteborgs Stad ska öppna ett kontor i Stockholm.

  V och MP skriver i ett yrkande avslå beslutspunkten att öppna ett kontor i Stockholm, och att ärendet i övrigt ska godkännas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation M, L och C
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande S
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.8. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

  I budget 2020 gav kommunfullmäktige Got Event AB i uppdrag att utreda finansiella risker kopplat till de arenor som bolaget i dag bedriver verksamhet i. Återrapporteringen från uppdraget har redovisats i Got Events styrelse 2020-09-21som godkänt rapporten och beslutat överlämna den till kommunfullmäktige samt förklara uppdraget avslutat. Återrapporteringen har tagits fram i samarbete med Göteborg & Co AB samt Higab AB. Den största finansiella risken, enligt Got Event AB, är bristande finansiella resurser för att utföra nödvändiga investeringar.
  Stadsledningskontoret konstaterar att återrapporteringen domineras av en omfattande genomgång av teknisk karaktär av Got Events arenor med fokus på redovisning av bedömda behov av underhållsåtgärder respektive investeringar. Dessutom finns en redovisning av bedömda underhållsbehov på de arenor som Higab AB äger. Det saknas en bedömning av de finansiella risker som kan uppstå av affärsmässiga skäl, kopplat till intäktssidan, oavsett om redovisade underhållsåtgärder respektive investeringar genomförs eller inte. Om inte arenorna fylls av betalande publik uppstår en finansiell risk som påverkar bolaget och koncernen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

  Kommunfullmäktige gav i oktober förra året Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast under december 2020. Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd redovisar förslaget på plan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas samt kartläggningar som gjorts i staden år 2018 och 2019 kring inköp- och beställning. Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och har nu omhändertagits i Göteborg Stads budget år 2021.

  MP, V och S vill i ett yrkande att handlingsplanen anpassas enligt mallen för styrande dokument och antas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

  Kommunfullmäktige gav i oktober förra året kommunstyrelsen i uppdrag av att ta fram en plan för att utöka och samordna Göteborgs Stads juridiska kompetens för att väsentligt minska samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för en sådan samordning och bedömer att det finns ett antal enkla åtgärder att genomföra för att utöka samordningen av stadens juridiska kompetens. Det handlar framförallt om att gå ut med information om vilka rättsområden stadsjuristerna på stadsledningskontoret har kompetens inom, samt att stadsjuristerna går att anlita för juridiska uppdrag.

  Stadsledningskontoret avser även att skapa ytterligare nätverk bland stadens jurister inom specifika rättsområden för att underlätta erfarenhetsutbyten och att dra större nytta av de olika specialistkompetenser som finns i staden. Stadsledningskontoret avser även att tydliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt inför en upphandling av externa juridiska tjänster. Utöver en ökad samordning visar utredningen att det finns skäl för nämnden för kretslopp och vatten, Higabkoncernen och Framtidenkoncernen att överväga en utökning av den egna juridiska kompetensen.

  Stadsledningskontoret bedömer att dessa åtgärder delvis uppnår de effekter som uppdraget syftade till men att de sannolikt inte bidrar till den väsentliga minskning av externa juridiska tjänster som menades i uppdraget. Utöver de åtgärder som kan genomföras i närtid är bedömningen att det inte finns ekonomiska incitament till en mer omfattande förstärkning av den juridiska kompetensen i staden. En plan för detta bedöms därmed inte nödvändig.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

  V, S och D lämnade i maj förra året in ett yrkande till kommunstyrelsen om att avveckla aktivt skolval. Kommunstyrelsen tillstyrkte yrkandet den 19 augusti och föreslog att kommunfullmäktige skulle ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att avveckla aktivt skolval. Den 10 september återremitterade kommunfullmäktige ärendet till grundskolenämnden för beredning enligt yrkande från M, L, C och KD. Grundskolenämnden tillstyrkte ärendet den 28 oktober utan vidare behandling.

  V, S, D konstaterar i ett yrkande att det uppdrag de lade fram i sitt yrkande i praktiken redan har genomförts. Allianspartierna har inte längre kvar det aktiva skolvalet i sin budget 2021 och inför skolplaceringarna läsåret 2021/2022 har alla hänvisningar till skolval strukits och ersatts med önskemål om placering. De anser därmed att kommunstyrelsens beslut från den 19 augusti om att kommunfullmäktige ska ge grundskolenämnden i uppdrag att avveckla det aktiva skolvalet är genomfört.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet
  Yttrande MP
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.15. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

  I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner framgår att kommunen ska ta fram ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar motsvarar detta styrdokument.

  Syftet med planen är att:

  • Fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för perioden 2021-2023.
  • Beskriva hur staden avser att lösa uppgifterna i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och vilka åtgärder som är prioriterade utifrån Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys.
  • Bidra till ökad kunskap om vilka uppgifter som ingår i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

  Planen redogör för hur arbetet med civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning, övning och rapportering ska bedrivas under perioden. Planen anger prioriterade åtgärder i arbetet samt vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna genomförs och när de ska genomföras.

  MP, V och S vill i ett tilläggsyrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att i det fortsatta arbete med Göteborg Stads krisberedskap säkerställa att åtgärder för att klara livsmedelsförsörjningen inkluderas. De yrkar också på att övning för krisledningsnämnden ska ske minst två gånger per mandatperiod.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.16. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

  Syftet med Göteborgs Stads riktlinje för krishantering är att nämnder och bolagsstyrelser ska ha en god förmåga att hantera krissituationer. Riktlinjen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar samt vilka funktioner och vilken förmåga som krävs för att bedriva samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

  Den reviderade riktlinjen handlar endast om krishantering och vilken förmåga som ska finnas när händelser inträffar. Det förebyggande och förberedande arbetet avseende krisberedskap återfinns i Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

  Kommunstyrelsen fick i juni i år i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en övergripande barnrättsplan för Göteborgs Stad. Samtliga nämnder och styrelser i staden fick då i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut.

  Stadsledningskontoret har tagit fram en inriktning för arbetet med barnrättsplanen som till stor del bygger på kartläggningen av Göteborgs Stads arbete i samband med att barnkonventionen blev lag 2020. För både barnrättsplan och barnbokslut står de grundläggande rättigheterna i barnkonventionen i fokus samt rättigheter där stadens organisation har stor rådighet. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med barn och unga, civilsamhällets organisationer med särskild barnkompetens, kommunstyrelsens råd samt stadens förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret har identifierat ungdomsfullmäktige som ett särskilt viktigt forum för arbetet med barns rättigheter i Göteborg. Inriktningen för arbetet innebär att ungdomsfullmäktige får möjlighet att behandla förslaget till barnrättsplan och barnbokslut innan ärendet lämnas till kommunstyrelsen.

  Stadsledningskontoret förslag till barnrättsplan ska lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande under andra kvartalet 2021. I förslaget räknar man med en plantid till och med 2023 och att arbetet för att stärka barns rättigheter därefter skulle kunna ingå i en eventuell gemensam styrning för social hållbarhet i staden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från S och D avslogs efter votering 7 – 5.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Övriga ärenden

  2.1.2. Hemställan från Business Region Göteborg AB om tidsbegränsat avtal med Mikrofonden Väst, Dnr 1592/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.5. Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB, Dnr 1355/20

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.10. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 4 - 6

  2.2.4. Yrkande från M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD angående att möjliggöra för fler husbåtsplatser i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 6 – 3.

  Reservation SD
  Reservation D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemin

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 – 8.

  Reservation M, L och C
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.7. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 – 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.8. Reviderat yrkande från MP, V, S, M, L, C, D särskilt yttrande KD angående Sluta skjut

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, C och D

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.9. Yrkande från SD angående Sluta skjut – enligt Malmömodellen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  2.2.13. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Olle Jonsson (L) som avsagt sig

  Valdes Fredrik Lundgren (L)

  2.2.14. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Sofie Löwenmark (D) som avsagt sig

  Valdes John Ekman (D)

  2.2.15. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Sofie Lövenmark (D) som avsagt sig

  Valdes Per Holm (D)

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst för rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

  10 februari

  2.1.3. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  10 februari

  2.1.4. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  10 februari

  2.1.7. Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation för stadsplanering

  10 februari

  2.1.17. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  10 februari

  2.1.18. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

  10 februari

  2.1.19. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare

  10 februari

  2.1.20. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

  10 februari

  2.1.21. Yrkande från V och MP avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

  10 februari

  2.1.22. Yrkande från SD angående att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

  10 februari

  2.2.1. Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  10 februari

  2.2.2. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

  10 februari

  2.2.3. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

  10 februari

  2.2.10. Yrkande från D angående åtgärder avseende styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

  10 februari

  2.2.11. Yrkande från D angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

  10 februari

  2.2.12. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

  10 februari

  2.2.16. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

  10 februari

  2.2.17.Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån

  10 februari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-27

 • 2021-01-13

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.13. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

  Stadsledningskontoret har under första kvartalet 2020 tagit fram ett förslag till Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021 inom samverkansorganisationen för Älvstaden, vilken återremitterades av kommunstyrelsen 2020-05-20. Återremissyrkandet innehöll ett flertal uppdrag varav fastighetsnämnden utifrån sitt ansvar, tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet, fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021, med utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Fastighetskontoret har som ett första steg i uppdraget, tagit fram en rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden och föreslår vidare att uppdraget att revidera Färdplan Älvstaden ska ske efter att en politisk inriktning är beslutad.

  Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets rapport, Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, innehåller fastighetskontorets egen analys och förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation för att uppnå en högre självfinansieringsgrad inom exploateringsverksamheten. Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation inte har samverkats med eller remitterats till berörda nämnder och styrelser inom stadsutvecklingsområdet eller inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Stadsledningskontoret bedömer att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation väsentligt påverkar nuvarande planering, genomförande och framtida drift inom Älvstaden.
  M, L, C, S och KD vill i ett yrkande återremittera ärendet till fastighetsnämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C och S.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Yttrande KD
  Protokollsanteckning D
  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Riksnorm ekonomiskt bistånd 2021, Dnr 1537/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.7. Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv till förskolenämnden, Dnr 1532/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.9. Göteborgs Stadshus AB:s redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner, Dnr 1591/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande V och MP avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.14. Yrkande från MP, V och S angående ny samordning för Göteborgs stads medborgarvittne

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.15. Yrkande från D och S om uppdrag till HIGAB angående Landala Högreservoar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Ställningstagande rörande Office 365, Dnr 0364/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.2. Utseende av ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd – komplettering, Dnr 0321/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med viss komplettering.
  Ledamöterna från S deltog inte i beslutet
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande S

  2.2.3. Hemställan från trafiknämnden att tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvakta regeringen för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar, Dnr 1450/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.4. Anmälan om mottagna donationer, Dnr 0227/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.7. Yrkande från D angående stadslantgården Galaxen

  Yrkandet återtogs av D

  2.2.8. Yrkande från V, MP och S angående föreningen Galaxens verksamhet i Bergsjön

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D efter votering 4 – 8.
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.9. Yrkande från S angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.11. Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Helene Odenjung (L)

  Valdes Axel Darvik (L)

  4.1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna, Dnr 1414/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24), Dnr 1448/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst i huvudvotering.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  4.4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409), dnr 1440/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande S
  Yttrande SD

  4.5. Remiss från Justitiedepartementet - Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23), Dnr 1459/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande V och MP

  4.6. Remiss från Finansdepartementet - Rut-utredningens slutbetänkande "Rutavdrag för äldre" (SOU 2020:52), Dnr 1381/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 – 4.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

  27 januari

  2.1.2. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  27 januari

  2.1.3. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  27 januari

  2.1.5. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

  27 januari

  2.1.6. Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

  27 januari

  2.1.8. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

  27 januari

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  27 januari

  2.1.11. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

  27 januari

  2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

  27 januari

  2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemi

  27 januari

  2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

  27 januari

  2.2.10. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

  27 januari

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

  27 januari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-13