Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2021

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2021.

Beslutat av kommunstyrelsen

 • 2021-02-10

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.1. Detaljplan för Gamlestadens fabriker i Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, Dnr 1642/20

  Planen gör det möjligt att utveckla en blandstad i området och knyta ihop Olskroken och Östra Göteborg både fysiskt och socialt. Planområdet omfattar cirka 100 000 kvadratmeter som fördelas på 60 000 kvadratmeter kontor, 4 500 kvadratmeter handel med mera i bottenvåningar på bostäder, 25 000 kvadratmeter bostäder med cirka 250–300 lägenheter (exklusive lokaler) och 11 000 kvadratmeter parkering. De synpunkter som kom in under samrådet 2017 handlade bland annat om brist på grönytor i eller i direkt anslutning till planområdet och brist på skol- och förskoleplatser.
  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD
  Yttrande V och MP
  Yttrande S

  2.1.6. Avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0838/19

  Stadsledningskontorets bedömning är att Stödcentrum bör placeras inom nya socialnämnd Centrums verksamheter. Verksamheten bör starta under 2021.
  Stadsledningskontoret bedömer att Stödcentrums uppdrag bör vara att:

  1. Ge stöd och vägledning till utsatta.
  2. Ge rådgivning till yrkesverksamma.
  3. Samverka mellan myndigheter i ärenden med hedersproblematik.

  Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra kommuner i Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering för att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver Göteborgs Stad har ytterligare tio kommuner inom Göteborgsregionen tackat ja till att delta i Stödcentrums verksamhet. Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten region Väst har även de fattat beslut om deltagande.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.
  Reservation SD

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.13. Yrkande från MP, V, S, D, M, L och C angående revidering av facknämndsorganisation

  MP, V, S, D, M, L, C och särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att uppdatera Redovisning av uppdraget att göra en översyn av stadens facknämndsorganisation (dnr 1454/14) med inriktning fyra nya nämnder:

  a) Nämnd med ansvar för fysisk planering
  b) Nämnd med ansvar för exploatering
  c) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark
  d) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

  2. I den nya reviderade underlaget ska följande inriktningar ingå:

  a. Funktionen för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen stryks från utredningen. Istället får nämnden för fysisk planering en särställning i den strategiska planeringen.
  b. Planering av trafik- och transportsystemfrågor läggs på nämnden med ansvar för fysisk planering.
  c. Den nya organisationen ska sjösättas vid årsskiftet 2022/2023.

  3. Inriktningen i det reviderade underlaget ska vara en sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling. Utredningen av Älvstranden Utveckling AB och hur den planerande verksamheten i Älvstranden ska avvecklas ska beaktas.

  4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk referensgrupp som arbetar och omhändertar delfrågor samtidigt som revidering av underlaget pågår.

  5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp där berörda förvaltningar ingår för att stödja den politiska referensgruppen.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M, L och C.
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Inhyrning av nya Slottsskogsrinken, Dnr 0699/20

  Idrotts- och föreningsnämnden behöver en ny isanläggning i Slottsskogen. Higab AB erbjuder idrotts- och föreningsnämnden att hyra in anpassade lokaler på cirka 4 300 kvadratmeter i Slottsskogen. Lokalerna bedöms kunna står klara runt årsskiftet 2022/2023 förutsatt att nödvändiga politiska beslut fattas under första kvartalet i år. Inhyrningen betraktas att vara av betydande art på grund av hyreskontraktets totala värde. Beslut om att godkänna inhyrningen kan därför inte hanteras inom ramen för kommunstyrelsens delegation till stadsledningskontoret.
  M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret skyndsamt utreder vilka orsaker som ligger bakom de planerade höga investeringskostnaderna och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken och presentera förslag på åtgärder som minskar de totala kostnaderna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D
  Reservation V
  Reservation MP
  Yttrande KD

  2.2.4. Information om förslag till Nya åtgärder inom Västsvenska paketet, Dnr 0305/21

  Ärendet innehåller informationen om förslag till nya åtgärder för 300 miljoner kronor från Västsvenska paketet. De föreslagna åtgärderna handlar om att öka det hållbara resandet. Totalt innebär förslaget att Göteborgs Stad beviljas medfinansiering på cirka 120 miljoner kronor. Ledningsgruppen för Västsvenska paketet har för avsikt att i mars 2021 underteckna en avsiktsförklaring i Västsvenska paketet som gäller med förbehåll att parterna för Västsvenska paketet godkänner kommande projektavtal för frigjorda medel.

  Stadsledningskontoret bedömning är att förslaget till fördelning av frigjorda medel är en helhetslösning som tillgodoser Göteborgs Stads intressen och bidrar till en god måluppfyllnad för Västsvenska paketet.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.7. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

  Kommunstyrelsen gav i september 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i Göteborg. Syftet är att stärka förutsättningarna för en framtida omorganisation mot bakgrund av facknämndsutredningen.

  Stadsledningskontorets redogör nu för aktuell styrning och tidigare ärenden som gäller städning och snöröjning i staden, nuvarande ansvarsfördelning och arbetssätt och ett antal principiella frågeställningar som kräver ställningstaganden inför eller i anslutning till en eventuell organisationsförändring.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.12. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

  S, D, M, V, L och C skriver i ett yrkande att Göteborg under flera decennier har varit en framgångsrik evenemangsstad och att besöksnäringen är viktig för Göteborg. Branschen står för en relativt hög andel av de nya arbetstillfällen som tillförs den lokala arbetsmarknaden, och utgör dessutom ofta ett första inträde till arbetslivet för unga och utrikesfödda. Den pågående pandemin har förvärrat situationen ytterligare för evenemangs- och besöksnäringen. Yrkandet innebär att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur evenemangsområdet kan utvecklas, samt en projektplan inklusive tidplan för detta.

  Förslaget ska baseras på följande förutsättningar:

  • Ny multiarena som ersättning för Scandinavium samt ny hall/arena som ersättning för Lisebergshallen ska som huvudförslag ligga söder om Valhallagatan i anslutning till Svenska Mässan. Projektet ska samverka med Svenska Mässan för att få en optimal utformning av arenaanläggningen. Higabs pågående utredning om Valhallabadets kvalitéer ska tas i beaktande.
  • Ersättningshallar för Valhallas sporthallar ska ligga i anslutning till de två nya arenorna. Nya arenor och sporthallar ska samverkas med berörda idrottsaktörer samt större och mindre kulturarrangörer.
  • Området norr om Valhallagatan och söder om Nya Ullevi längs Mölndalsån ska bebyggas med kvartersstad med i huvudsak bostäder. Burgårdsparkens kvalitéer ska tas tillvara i det fortsatta planarbetet. Utrymmesvägarna för Ullevi ska säkerställas.
  • Förslaget att bygga ett nytt köpcenter i området utgår. Marken där Scandinavium idag ligger bör istället utvecklas med blandstadsbebyggelse.
  • De framtida arenorna ska drivas i kommunal regi.
  • I projektet ska det eftersträvas att finansieringen består av byggrätter. Möjligheten till externa finansiärer ska värderas för att stadens åtagande och risk ska kunna delas med andra aktörer, men Göteborgs Stad ska ha rådighet över arenorna.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L och C. Tilläggsyrkandet från MP avslogs efter votering 9 - 1.

  Reservation MP
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Avgift för handläggning av ansökan om att starta fristående fritidshem, Dnr 1641/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.8. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte besvarats än, Dnr 0308/21

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, D och S. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 7 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.11. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

  Yttrande KD

  2.1.12. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.14. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.15. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.16. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare, dnr

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.17. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande S

  2.1.18. Yrkande från V och MP om de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt S och D. Yrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.1.19. Yrkande från SD om att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.21. Reviderat yrkande från SD om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.22. Yrkande från SD om bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.2. Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 0004/21

  Valdes Susanne Wirdemo (M)

  2.2.3. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 15749-20 om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om projekt Skeppsbron, Dnr 1859/17

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Daniel Bernmar (V), Grith Fjeldmose (V) och Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet angående bifall till stadsledningskontorets förslag.

  Beslutet förklarades som omedelbart justerat.

  Yttrande SD

  2.2.5. Val av ledamot i kommunstyrelsens arvodesberedning i stället för Josef Akar (S) som avsagt sig

  Valdes Leif Blomqvist (S)

  2.2.8. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

  Valdes Ernest Radal (L)

  2.2.9. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  2.2.10. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S

  Yttrande SD

  2.2.11. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D

  Reservation SD
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.13. Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån"

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.15. Yrkande från MP och V om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.16. Yrkande från S om yrkande om akuta sovplatser till hemlösa med anledning av kylan

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S efter votering 4 - 8.

  Beslutet förklarades som omedelbart justerat

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.2.17. Yrkande från SD om akuta sovplatser till hemlösa på grund av kylan

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  Reservation SD

  2.2.18. Förordnande av politiska sekreterare för L

  Valdes Emma Rylander 2021-03-01—2022-12-31, Fredrik Lundgren 2021-02-22—2022-12-31 samt Sara Morschedi 2021-03-02—2022-12-31.

  2.2.19. Förordnande av politisk sekreterare för M

  Valdes Jasmine Usta 2021-02-25—2022-12-31

  3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om sänkta hastigheter på Göteborgs Stads vägnät, Dnr 1248/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande S

  4.2. Remiss från Finansdepartementet - En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (DS 2020:29), Dnr 1651/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande V och MP

  Bordlagda ärenden

  2.1.2. Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026, Dnr 1535/20

  3 mars

  2.1.3. Redovisning av uppdrag om åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

  3 mars

  2.1.5. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

  3 mars

  2.1.7. Aktuell lägesanalys av hotbilden och riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering, dnr 0330/20, 0887/19

  3 mars

  2.1.9. Yrkande från M, L, C, D särskilt yttrande KD om försäljning av jordbruksmark, Dnr 0308/21

  3 mars

  2.1.20. Yrkande från V och MP om att arrangera en digital festival för unga under 2021

  3 mars

  2.1.23. Yrkande från SD angående vaccination mot Covid19 på betald arbetstid

  3 mars

  2.2.6. Skyndsam utredning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  3 mars

  2.2.14. Yrkande från V, MP och S angående samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

  3 mars

  3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) och Bettan Andersson (V) om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer, Dnr 0941/20

  3 mars

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), Dnr 1587/20

  3 mars

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-02-10

 • 2021-01-27

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.6. Uppdrag att se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, Dnr 0341/20

  I budgeten för 2020 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Göteborgs Stadshus AB, se över verksamheten och inriktningen för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning.
  Göteborgs Stads kontor i Bryssel, Gothenburg European office (GEO), har lämnat en analys av möjligheterna som bland annat pekar på att det politiska fokuset på EU-nivån ligger på den ”gröna given”, digitalisering och en ”ekonomi för människor” samt den sociala pelaren i den ekonomiska uppföljning och sammanhållningsfonderna.
  Mot den bakgrunden, och stadens utvecklingsbehov enligt påverkansagendan, bör inriktningen för GEO huvudsakligen vara Hållbar stads- och samhällsutveckling samt Innovation och digitalisering. Vidare bedömer stadsledningskontoret att det finns ett behov av en nationell omvärlds- och intressebevakning som motiverar att Göteborgs Stad ska öppna ett kontor i Stockholm.

  V och MP skriver i ett yrkande avslå beslutspunkten att öppna ett kontor i Stockholm, och att ärendet i övrigt ska godkännas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Reservation M, L och C
  Reservation D
  Reservation SD
  Yttrande S
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.8. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

  I budget 2020 gav kommunfullmäktige Got Event AB i uppdrag att utreda finansiella risker kopplat till de arenor som bolaget i dag bedriver verksamhet i. Återrapporteringen från uppdraget har redovisats i Got Events styrelse 2020-09-21som godkänt rapporten och beslutat överlämna den till kommunfullmäktige samt förklara uppdraget avslutat. Återrapporteringen har tagits fram i samarbete med Göteborg & Co AB samt Higab AB. Den största finansiella risken, enligt Got Event AB, är bristande finansiella resurser för att utföra nödvändiga investeringar.
  Stadsledningskontoret konstaterar att återrapporteringen domineras av en omfattande genomgång av teknisk karaktär av Got Events arenor med fokus på redovisning av bedömda behov av underhållsåtgärder respektive investeringar. Dessutom finns en redovisning av bedömda underhållsbehov på de arenor som Higab AB äger. Det saknas en bedömning av de finansiella risker som kan uppstå av affärsmässiga skäl, kopplat till intäktssidan, oavsett om redovisade underhållsåtgärder respektive investeringar genomförs eller inte. Om inte arenorna fylls av betalande publik uppstår en finansiell risk som påverkar bolaget och koncernen

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.11. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

  Kommunfullmäktige gav i oktober förra året Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast under december 2020. Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd redovisar förslaget på plan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas samt kartläggningar som gjorts i staden år 2018 och 2019 kring inköp- och beställning. Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och har nu omhändertagits i Göteborg Stads budget år 2021.

  MP, V och S vill i ett yrkande att handlingsplanen anpassas enligt mallen för styrande dokument och antas.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.12. Plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

  Kommunfullmäktige gav i oktober förra året kommunstyrelsen i uppdrag av att ta fram en plan för att utöka och samordna Göteborgs Stads juridiska kompetens för att väsentligt minska samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för en sådan samordning och bedömer att det finns ett antal enkla åtgärder att genomföra för att utöka samordningen av stadens juridiska kompetens. Det handlar framförallt om att gå ut med information om vilka rättsområden stadsjuristerna på stadsledningskontoret har kompetens inom, samt att stadsjuristerna går att anlita för juridiska uppdrag.

  Stadsledningskontoret avser även att skapa ytterligare nätverk bland stadens jurister inom specifika rättsområden för att underlätta erfarenhetsutbyten och att dra större nytta av de olika specialistkompetenser som finns i staden. Stadsledningskontoret avser även att tydliggöra ett gemensamt tillvägagångssätt inför en upphandling av externa juridiska tjänster. Utöver en ökad samordning visar utredningen att det finns skäl för nämnden för kretslopp och vatten, Higabkoncernen och Framtidenkoncernen att överväga en utökning av den egna juridiska kompetensen.

  Stadsledningskontoret bedömer att dessa åtgärder delvis uppnår de effekter som uppdraget syftade till men att de sannolikt inte bidrar till den väsentliga minskning av externa juridiska tjänster som menades i uppdraget. Utöver de åtgärder som kan genomföras i närtid är bedömningen att det inte finns ekonomiska incitament till en mer omfattande förstärkning av den juridiska kompetensen i staden. En plan för detta bedöms därmed inte nödvändig.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.13. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

  V, S och D lämnade i maj förra året in ett yrkande till kommunstyrelsen om att avveckla aktivt skolval. Kommunstyrelsen tillstyrkte yrkandet den 19 augusti och föreslog att kommunfullmäktige skulle ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att avveckla aktivt skolval. Den 10 september återremitterade kommunfullmäktige ärendet till grundskolenämnden för beredning enligt yrkande från M, L, C och KD. Grundskolenämnden tillstyrkte ärendet den 28 oktober utan vidare behandling.

  V, S, D konstaterar i ett yrkande att det uppdrag de lade fram i sitt yrkande i praktiken redan har genomförts. Allianspartierna har inte längre kvar det aktiva skolvalet i sin budget 2021 och inför skolplaceringarna läsåret 2021/2022 har alla hänvisningar till skolval strukits och ersatts med önskemål om placering. De anser därmed att kommunstyrelsens beslut från den 19 augusti om att kommunfullmäktige ska ge grundskolenämnden i uppdrag att avveckla det aktiva skolvalet är genomfört.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Karin Pleijel (MP) deltar inte i beslutet
  Yttrande MP
  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.15. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

  I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner framgår att kommunen ska ta fram ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar motsvarar detta styrdokument.

  Syftet med planen är att:

  • Fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för perioden 2021-2023.
  • Beskriva hur staden avser att lösa uppgifterna i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och vilka åtgärder som är prioriterade utifrån Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys.
  • Bidra till ökad kunskap om vilka uppgifter som ingår i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

  Planen redogör för hur arbetet med civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning, övning och rapportering ska bedrivas under perioden. Planen anger prioriterade åtgärder i arbetet samt vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna genomförs och när de ska genomföras.

  MP, V och S vill i ett tilläggsyrkande ge kommunstyrelsen i uppdrag att i det fortsatta arbete med Göteborg Stads krisberedskap säkerställa att åtgärder för att klara livsmedelsförsörjningen inkluderas. De yrkar också på att övning för krisledningsnämnden ska ske minst två gånger per mandatperiod.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP, V och S efter votering 6 - 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Yttrande M, L, C och KD

  2.1.16. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

  Syftet med Göteborgs Stads riktlinje för krishantering är att nämnder och bolagsstyrelser ska ha en god förmåga att hantera krissituationer. Riktlinjen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar samt vilka funktioner och vilken förmåga som krävs för att bedriva samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

  Den reviderade riktlinjen handlar endast om krishantering och vilken förmåga som ska finnas när händelser inträffar. Det förebyggande och förberedande arbetet avseende krisberedskap återfinns i Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

  Kommunstyrelsen fick i juni i år i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en övergripande barnrättsplan för Göteborgs Stad. Samtliga nämnder och styrelser i staden fick då i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut.

  Stadsledningskontoret har tagit fram en inriktning för arbetet med barnrättsplanen som till stor del bygger på kartläggningen av Göteborgs Stads arbete i samband med att barnkonventionen blev lag 2020. För både barnrättsplan och barnbokslut står de grundläggande rättigheterna i barnkonventionen i fokus samt rättigheter där stadens organisation har stor rådighet. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med barn och unga, civilsamhällets organisationer med särskild barnkompetens, kommunstyrelsens råd samt stadens förvaltningar och bolag. Stadsledningskontoret har identifierat ungdomsfullmäktige som ett särskilt viktigt forum för arbetet med barns rättigheter i Göteborg. Inriktningen för arbetet innebär att ungdomsfullmäktige får möjlighet att behandla förslaget till barnrättsplan och barnbokslut innan ärendet lämnas till kommunstyrelsen.

  Stadsledningskontoret förslag till barnrättsplan ska lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande under andra kvartalet 2021. I förslaget räknar man med en plantid till och med 2023 och att arbetet för att stärka barns rättigheter därefter skulle kunna ingå i en eventuell gemensam styrning för social hållbarhet i staden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från S och D avslogs efter votering 7 – 5.

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  Övriga ärenden

  2.1.2. Hemställan från Business Region Göteborg AB om tidsbegränsat avtal med Mikrofonden Väst, Dnr 1592/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.5. Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB, Dnr 1355/20

  Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.9. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.1.10. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige om ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

  2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 4 - 6

  2.2.4. Yrkande från M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD angående att möjliggöra för fler husbåtsplatser i Göteborg

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 6 – 3.

  Reservation SD
  Reservation D
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD

  2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemin

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 – 8.

  Reservation M, L och C
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.7. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 – 3

  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande S

  2.2.8. Reviderat yrkande från MP, V, S, M, L, C, D särskilt yttrande KD angående Sluta skjut

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, C och D

  Yttrande M, L, C och KD

  2.2.9. Yrkande från SD angående Sluta skjut – enligt Malmömodellen

  Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD

  2.2.13. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Olle Jonsson (L) som avsagt sig

  Valdes Fredrik Lundgren (L)

  2.2.14. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Sofie Löwenmark (D) som avsagt sig

  Valdes John Ekman (D)

  2.2.15. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Sofie Lövenmark (D) som avsagt sig

  Valdes Per Holm (D)

  4.1. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst för rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20

  10 februari

  2.1.3. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

  10 februari

  2.1.4. Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

  10 februari

  2.1.7. Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation för stadsplanering

  10 februari

  2.1.17. Yrkande från MP och V om att riva upp beslutet att begränsa EBO

  10 februari

  2.1.18. Yrkande från SD angående hantering av skyddade personuppgifter i Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder

  10 februari

  2.1.19. Yrkande från SD angående styrning och uppföljning av skyddat boende som utförs av externa utförare

  10 februari

  2.1.20. Yrkande från MP och V om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med bosättningslagen permanenta bostäder

  10 februari

  2.1.21. Yrkande från V och MP avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna

  10 februari

  2.1.22. Yrkande från SD angående att ungdomar som begått och dömts för mord, grova rån och våldsbrott inte ska placeras ihop med övriga tvångsomhändertagna barn och tonåringar

  10 februari

  2.2.1. Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen, Dnr 1640/20

  10 februari

  2.2.2. Utredning av möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden, Dnr 1067/20

  10 februari

  2.2.3. Val av ledamot och ordförande i den politiska referensgruppen för ungdomsfullmäktige istället för Gabriella Toftered (L) som avsagt sig uppdraget

  10 februari

  2.2.10. Yrkande från D angående åtgärder avseende styrning och uppföljning av skyddat boende med externa utförare

  10 februari

  2.2.11. Yrkande från D angående åtgärder för säker och gemensam hantering av skyddade personuppgifter

  10 februari

  2.2.12. Yrkande från MP, V, S och D om fler solceller på kommunens tak för att minska klimatpåverkan

  10 februari

  2.2.16. Yrkande från S, D, M, V, L, C särskilt yttrande KD angående ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

  10 februari

  2.2.17.Yrkande från D angående regeringens PM ”Förslag till justerad beräkning av bilförmån

  10 februari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-27

 • 2021-01-13

  Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

  2.1.13. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

  Stadsledningskontoret har under första kvartalet 2020 tagit fram ett förslag till Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021 inom samverkansorganisationen för Älvstaden, vilken återremitterades av kommunstyrelsen 2020-05-20. Återremissyrkandet innehöll ett flertal uppdrag varav fastighetsnämnden utifrån sitt ansvar, tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingsområdet, fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021, med utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Fastighetskontoret har som ett första steg i uppdraget, tagit fram en rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden och föreslår vidare att uppdraget att revidera Färdplan Älvstaden ska ske efter att en politisk inriktning är beslutad.

  Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets rapport, Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, innehåller fastighetskontorets egen analys och förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation för att uppnå en högre självfinansieringsgrad inom exploateringsverksamheten. Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation inte har samverkats med eller remitterats till berörda nämnder och styrelser inom stadsutvecklingsområdet eller inom samverkansorganisationen för Älvstaden. Stadsledningskontoret bedömer att fastighetskontorets förslag till åtgärdsalternativ samt rekommendation väsentligt påverkar nuvarande planering, genomförande och framtida drift inom Älvstaden.
  M, L, C, S och KD vill i ett yrkande återremittera ärendet till fastighetsnämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C och S.
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Yttrande KD
  Protokollsanteckning D
  Reservation SD

  Övriga ärenden

  2.1.4. Riksnorm ekonomiskt bistånd 2021, Dnr 1537/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.7. Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv till förskolenämnden, Dnr 1532/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.9. Göteborgs Stadshus AB:s redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner, Dnr 1591/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande V och MP avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

  2.1.14. Yrkande från MP, V och S angående ny samordning för Göteborgs stads medborgarvittne

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

  2.1.15. Yrkande från D och S om uppdrag till HIGAB angående Landala Högreservoar

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande SD

  2.2.1. Ställningstagande rörande Office 365, Dnr 0364/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.2. Utseende av ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd – komplettering, Dnr 0321/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med viss komplettering.
  Ledamöterna från S deltog inte i beslutet
  Ledamöterna från D deltog inte i beslutet
  Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet
  Yttrande S

  2.2.3. Hemställan från trafiknämnden att tillsammans med Västra Götalandsregionen uppvakta regeringen för att de ska täcka de uteblivna biljettintäkterna under pandemin genom utökade extra statsbidrag så att kollektivtrafiken inte behöver göra neddragningar, Dnr 1450/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.4. Anmälan om mottagna donationer, Dnr 0227/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

  2.2.7. Yrkande från D angående stadslantgården Galaxen

  Yrkandet återtogs av D

  2.2.8. Yrkande från V, MP och S angående föreningen Galaxens verksamhet i Bergsjön

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D efter votering 4 – 8.
  Karin Pleijel (MP) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande SD

  2.2.9. Yrkande från S angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP
  Yttrande M, L, C och KD
  Yttrande D

  2.2.11. Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Helene Odenjung (L)

  Valdes Axel Darvik (L)

  4.1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna, Dnr 1414/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande V och MP
  Yttrande SD

  4.3. Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24), Dnr 1448/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst i huvudvotering.
  Reservation SD
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande S

  4.4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409), dnr 1440/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande S
  Yttrande SD

  4.5. Remiss från Justitiedepartementet - Remiss av promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23), Dnr 1459/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag
  Yttrande V och MP

  4.6. Remiss från Finansdepartementet - Rut-utredningens slutbetänkande "Rutavdrag för äldre" (SOU 2020:52), Dnr 1381/20

  Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 – 4.
  Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)
  Yttrande KD
  Yttrande V

  Bordlagda ärenden

  2.1.1. Återrapport av Got Event AB:s uppdrag - finansiella risker kopplat till arenorna, Dnr 1425/20

  27 januari

  2.1.2. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

  27 januari

  2.1.3. Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende ändring av Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

  27 januari

  2.1.5. Redovisning av uppdrag hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas, Dnr 1530/20

  27 januari

  2.1.6. Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att utöka och samordna stadens juridiska kompetens, Dnr 1326/20

  27 januari

  2.1.8. Avveckling av aktivt skolval, Dnr 0912/20

  27 januari

  2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

  27 januari

  2.1.11. Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

  27 januari

  2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

  27 januari

  2.2.5. Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemi

  27 januari

  2.2.6. Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

  27 januari

  2.2.10. Yrkande från SD angående fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet

  27 januari

  4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 1344/20

  27 januari

  Handlingar till kommunstyrelsen 2021-01-13