Kommunens organisation

Göteborgs Stad är organiserad i fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och kommunala bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern.

Göteborgs stad håller just nu på med sin största omorganisation på 30 år. Vid årsskiftet försvinner de tio stadsdelarna och ersätts med fackförvaltningar. Projektet kallas Ny nämndorganisation 2021. Förhoppningen är att arbetet med förändringen knappt ska märkas för göteborgarna under 2020.