Samhälle och miljö i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Vid sidan av verksamheterna inom bland annat äldreomsorg och kultur och service arbetar stadsdelsförvaltningen med utveckling av stadsdelen, bland annat inom områdena samhällsplanering och folkhälsa. Hör av dig till kontaktpersonerna om du vill veta mer. Deras mejladresser är: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se

Kontaktperson i frågor om samhällsplanering

Erén Andersson, utvecklingsledare stadsutveckling

Folkhälsa

Göteborg har ett tydligt politiskt mål att vara en jämlik stad där skillnaderna mellan olika göteborgares livsvillkor och hälsa ska minska. I folkhälsoarbetet är det viktigt att samverka med bland annat hälso- och sjukvården och ideella krafter för att uppnå en god och jämlik hälsa hos de som bor, vistas och verkar i stadsdelen. Därför har Göteborgs stadsdelar prioriterat följande områden för folkhälsoarbetet.

  • Ge varje barn en god start i livet
  • Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren
  • Den psykiska ohälsan ska minska
  • Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
  • Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet

Läs mer om folkhälsa och Göteborgs stads jämlikhetsarbete på:

Folkhälsomyndigheten
Jämlikt Göteborg

För frågor gällande stadsdelens folkhälsoarbete kontakta:
Ann Eriksson, utvecklingsledare folkhälsa. ann.eriksson@vastrahisingen.goteborg.se

Miljö

Göteborg stad har höga ambitioner när det gäller miljö och klimatarbete, kommunfullmäktige i staden har antagit 12 lokala miljömål .

Det finns flera program och strategier för att staden ska nå målen.  Exempelvis det klimatstrategiska programmet, miljöprogrammet och kemikalieplanen. I SDF Västra Hisingen har vi ett internt miljöledningssystem som hjälper våra verksamheter att minska negativ påverkan på miljön. Exempelvis arbetar vi för att minska avfallsmängderna, handla miljömärkta och ekologiska varor samt för att minska energianvändningen.   

Vill du läsa mer om stadens miljöarbete kan du göra det här.

Du som invånare kan också göra någonting för miljön, för tips kan du klicka dig vidare dig till tips för att leva hållbart i Göteborg. Du kan också följa Greenhack GBG som är en inspirationsblogg för ett mer miljömedvetet och hållbart liv.

Här hittar du information om återvinningsstationer i Västra Hisingen.