Befolkning och geografi i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen omfattar primärområdena Kärra, Tuve, Skälltorp, Backa, Brunnsbo, Skogome, Säve och Rödbo. I Norra Hisingen bor cirka 51 000 invånare. Här finns ett varierat bostadsutbud av småhus, hyresrätter och bostadsrätter, stadsmiljö och traditionell landsbygd. Det är nära till flera natur- och rekreationsområden samtidigt som det är bra förbindelser till Göteborgs centrum från de större bostadsområdena.

Befolkning

I Norra Hisingen bor cirka 9 % av Göteborgs befolkning. År 2017 var invånarantalet 50 803 personer. Här bor människor med ursprung i olika länder. Här finns barnfamiljer, pensionärer samt människor med olika ekonomisk standard och utbildning. Utbildningsnivån hos de boende i Norra Hisingen är något lägre än Göteborgssnittet. Invånarnas medelinkomst är dock något högre än snittet i Göteborg.

Boende

Det bor cirka 51 000 invånare (2017) i Norra Hisingen, som består av en blandning av boende, verksamheter och landsbygd. 76 % av bostäderna byggdes mellan åren 1960 och 1980, men nu pågår flera stora byggprojekt runt om i stadsdelen och bland annat kommer Selma Lagerlöfs torg att få en ordentlig förvandling under de kommande åren.

Inom stadsdelen finns det flera torg och centrum. Kärra Centrum, Selma Lagerlöfs Torg, Brunnsbotorget och Tuve Torg är de största torgen inom bostadsområdena. Inom Norra Hisingen finns även Bäckebols köpcenter med ett stort antal affärer. På stadsbyggnadskontorets hemsida kan man se kommande utbyggnadsplaner för bostäder och service.
Här kan du läsa om aktuella byggplaner i Norra Hisingen

Geografi

Norra Hisingen är den största stadsdelen i Göteborg, och står för 22 % av landarealen inom staden. Norra Hisingen är stadsdelen där staden möter landsbygden. Det är nära till stora gröna strövområden såsom Hisingsparken och vackra naturreservat bland annat i anslutning till Nordre älv och Göta älv. Åkerlandskap och kuperad natur samt hällmarkskog karaktäriserar stadsdelens natur. Bergsryggar i nord-sydlig riktning stiger upp ur jordbruksmarken i dalgångarna. Landskapet innehåller också ädellövskog och hagmark. Områdena runt Kvillebäcken och Göta älv har karaktären älvdal. De båda älvarna Göta älv och Nordre älv skapar en viktig biotop med stora botaniska värden och med flera sällsynta arter.

Stadsdelskarta

Mer statistik

Göteborgs Stad har en stor mängd statistik om Göteborg. Det finns statistik sorterad ämnesvis, som till exempel folkmängd, utbildning eller ohälsotal. Dessutom finns en del statistik om kommunens verksamheter, bland annat skolstatistik och socialbidrag. Vissa uppgifter finns bara på kommunnivå medan andra även redovisas på mindre geografiska enheter. De finns även statistik från olika ämnesområden samlad på en A4-sida för var och en av de tio stadsdelsnämnderna och de 94 primärområdena.

Statistik Göteborg

Externa länkar

Statistiska Centralbyrån SCB

Sveriges Kommuner och Landsting

Brottsförebyggande Rådet BRÅ