Miljöförvaltningens faktablad

Avfall

Elda trädgårdsavfall

Vad är farligt avfall - och hur ska det tas omhand?

Skydda hälsa och miljö när det har brunnit

Bil, båt och fritid

Miljöanpassat båtliv

Tvätta inte bilen på gatan!

Välj alkylatbensin - skydda din hälsa och miljön

Bygga och bo

Frisk luft hemma

Inomhusmiljön i din lägenhet - fastighetsägarens skyldigheter och ditt ansvar

Inventera och sanera PCB

Radon inomhus

Fastigheter - skötsel och underhåll

Avfallshantering i flerbostadshus

Egenkontroll för fastighetsägare

Risker med radon - och hur de åtgärdas

Hantera kemikalier

Kontrollera dina petroleumprodukter!

Rengöring av livsmedelslokaler

Så här kommer du igång med företagets kemikaliearbete

Säker lagring av kemikalier

Tvätta inte bilen på gatan!

Kemikalier i varor

Kunna svara - på frågor om kemikalier i varor

Våga fråga - Välj giftfritt när du shoppar!

Välj alkylatbensin - skydda din hälsa och miljön

Ljud, ljudnivåer

Ljudnivåer i samband med studentflak

Mark

Förorenade områden

Miljöteknisk markundersökning

Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

När krävs oljeavskiljare?

Provtagning av spillvatten från fordonstvätt

Vatten

Skyddsområde Göta älv

Dagvattenbrunnar inom skyddsområde Göta älv

Lastning och lossning inom skyddsområde Göta älv

Riskinventering inom skyddsområde Göta älv

Kemikaliehantering inom skyddsområde Göta älv

Tvätta inte bilen på gatan!

Provtagning av spillvatten från fordonstvätt

När krävs oljeavskiljare?

Miljöanpassat båtliv

Välj alkylatbensin - skydda din hälsa och miljön