Miljöförvaltningens faktablad

Avfall

Faktablad: Elda trädgårdsavfall

Vad är farligt avfall - och hur ska det tas omhand?

Skydda hälsa och miljö när det har brunnit

Bil, båt och fritid

Faktablad: Miljöanpassat båtliv

Faktablad: Tvätta inte bilen på gatan

Faktablad: Välj alkylatbensin - skydda din hälsa och miljön

Bygga och bo

Faktablad: Frisk luft hemma

Faktablad: Inomhusmiljön i din lägenhet - ditt ansvar och fastighetsägarens skyldigheter

Faktablad: Inventera och sanera PCB

Faktablad: Radon inomhus

Fastigheter - skötsel och underhåll

Faktablad: Avfallshantering i flerbostadshus

Faktablad: Egenkontroll för fastighetsägare

Faktablad: Risker med radon - och hur de åtgärdas

Hantera kemikalier

Kontrollera dina petroleumprodukter!

Rengöring i livsmedelslokaler

Faktablad: Så här kommer du igång med företagets kemikaliearbete

Faktablad: Säker lagring av kemikalier

Faktablad: Tvätta inte bilen på gatan

Kemikalier i varor

Kunna svara - på frågor om kemikalier i varor

Våga fråga - Välj giftfritt när du shoppar!

Faktablad: Välj alkylatbensin - skydda din hälsa och miljön

Ljud, ljudnivåer

Ljudnivåer i samband med studentflak

Mark

Faktablad: Förorenade områden

Faktablad: Miljöteknisk markundersökning

Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

När krävs oljeavskiljare?

Vatten

Skyddsområde Göta älv

Dagvattenbrunnar inom skyddsområde Göta älv

Lastning och lossning inom skyddsområde Göta älv

Riskinventering inom skyddsområde Göta älv

Kemikaliehantering inom skyddsområde Göta älv

Tvätta inte bilen på gatan!

När krävs oljeavskiljare?

Miljöanpassat båtliv

Välj alkylatbensin - skydda din hälsa och miljön