Stadsbyggnadskontoret

Hos oss kan du söka bygglov och i vårt arkiv kan du hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor. Du kan även beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar.

Stadsbyggnadskontoret är en av sex fackförvaltningar med uppdraget att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö.

Många vill följa stadsutvecklingen i staden på plats och ju närmare jubileumsåret 2021 vi kommer desto högre blir trycket, men redan nu tar vi emot grupper som är intresserade av hållbarhet, trafikprojekt, evenemangsplanering och värdeskapande aktiviteter.

När du kommer i kontakt med stadsbyggnadskontoret vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.