Så behandlar miljöförvaltningen personuppgifter

Miljöförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Från 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning, som ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

När personuppgifter kommer in till förvaltningen anses de i regel vara allmänna handlingar och kan därför begäras ut av vem som helst. Det finns särskilda regler för allmänna handlingar när det gäller bevarande och gallring. För att miljöförvaltningen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument, exempelvis en dokumenthanteringsplan.
Från 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, e-postadresser och fotografier. Även ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.
Med behandling menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, gallra, arkivera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Det är miljö- och klimatnämnden som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen kan du kontakta det dataskyddsombud som utsetts att företräda miljö- och klimatnämnden. Du når dataskyddsombudet på e-postadressen dso@intraservice.goteborg.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Miljöförvaltningen är tillsyns- och kontrollmyndighet bland annat enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Det innebär att förvaltningen måste utföra en rad olika lagreglerade uppgifter. Några exempel är att registrera livsmedelsverksamheter och handlägga olika tillståndsansökningar och anmälningar. Miljöförvaltningen tar även emot och hanterar klagomål på exempelvis trafikbuller och dålig luftkvalitet samt brister i boendemiljön som fukt och mögel.
För att kunna utföra dessa uppgifter, och exempelvis registrera din verksamhet eller ge tillstånd till en avloppsanläggning, måste förvaltningen få in och hantera personuppgifter.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Handläggare och administrativ personal på förvaltningen som handlägger ditt ärende. De personuppgifter som anses särskilt känsliga hanteras endast av ett fåtal personer och förvaltningen följer särskilda rutiner för att hantera sådana personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Uppgifterna hanteras sedan enligt de regler som gäller för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till miljöförvaltningen blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta dataskyddsombudet för mer information: dso@intraservice.goteborg.se

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som miljöförvaltningen behandlar. Du får även begära att felaktiga personuppgifter rättas. Vänd dig då till dataskyddskontakten på miljöförvaltningen: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Du kan klaga till datainspektionen om du anser att miljöförvaltningen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt: datainspektionen@datainspektionen.se

Så hanterar vi personuppgifter för miljödiplomerade verksamheter

Miljöförvaltningen erbjuder en tjänst som innebär att vi hjälper små och medelstora verksamheter att införa ett miljöledningssystem – miljödiplomering. Detta är en frivillig tjänst som verksamheterna får betala för. För att kunna hantera din anmälan om att bli miljödiplomerad måste miljöförvaltningen samla in och behandla dina personuppgifter. Du behöver lämna ditt samtycke till att förvaltningen får behandla personuppgifterna.
Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom du har lämnat samtycke till behandlingen och den är nödvändig för att vi ska kunna miljödiplomera din verksamhet. Du kan när som helst återta ditt samtycke.
De handläggare och administrativ personal på förvaltningen som utför miljödiplomeringen har rätt att ta del av dina uppgifter.

Dina personuppgifter sparas till dess att du inte längre vill fortsätta vara miljödiplomerad av miljöförvaltningen. Uppgifterna hanteras därefter enligt de regler som gäller angående dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.
Personuppgifter som kommer in till miljöförvaltningen blir i regel allmänna handlingar. Därför får förvaltningen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta dataskyddsombudet för mer information: dso@intraservice.goteborg.se

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som miljöförvaltningen behandlar. Du får även begära att felaktiga personuppgifter rättas. Vänd dig då till dataskyddskontakten: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan även begära att dina uppgifter ska överlämnas till annan aktör som erbjuder miljöledningssystem.
Du kan klaga till datainspektionen om du anser att miljöförvaltningen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt: datainspektionen@datainspektionen.se