Miljö- och klimatnämndens uppdrag

Miljö- och klimatnämnden kontrollerar att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel följs. Nämnden har också uppdraget att driva och samordna Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Miljö- och klimatnämnden är en kommunal myndighet. Dess uppdrag framgår av reglementet, som beslutats av kommunfullmäktige.

Driva och samordna

Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Det innebär bland annat att:

  • utarbeta styrande dokument inom området
  • samordna stadens arbete med vatten- och havsmiljö
  • kunna erbjuda ett förenklat miljöledningssystem.

Se till att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel följs

Myndighetsuppdraget innebär att nämnden ansvarar för den lokala tillsynen och fattar beslut med stöd av lagstiftningen. De viktigaste lagarna är miljöbalken och livsmedelslagen. Även tillsyn enligt tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ingår i nämndens ansvar. I nämndens ansvar ingår också att arbeta med tillsyn över gaturenhållningen i Göteborg samt att samordna Göteborgs Stads arbete utifrån förordningen om omgivningsbuller.

Övervaka miljön

Miljö- och klimatnämnden har också uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Detta görs genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Miljö- och klimatnämnden fattar beslut som sedan miljöförvaltningen får i uppdrag att genomföra.

Politiker i miljö- och klimatnämnden

Nämndsekreterare

Nämndsekreteraren arbetar med administration kring miljö- och klimatnämndens möten – kallelser, föredragningslistor, beslutsunderlag och protokoll. Vill du ta del av miljö- och klimatnämndens ärenden finns de under Handlingar och protokoll.

E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se