Kulturnämndens uppdrag

Kulturnämnden har ett övergripande ansvar för kulturverksamhetens inriktning i Göteborg. Nämnden har också ansvar för Göteborgs Stads museiverksamhet och för stora delar av den gemensamma biblioteksverksamheten.

Det är kulturnämndens ansvar att fördela bidrag till olika kulturverksamheter och dela ut Göteborgs Stads kulturstipendier.

Kulturnämnden är styrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Ytterligare ett uppdrag som kulturnämnden har är att ansvara för namnsättningen av gator och torg.

Det brukar framhållas att Göteborg är särskilt bra på samarbete i olika former. Kulturnämnden ska verka för regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom kulturområdet,

Se vidare kulturnämndens reglemente.