Kulturnämndens utskott och beredningar

I nämnden finns två utskott, utskottet Göteborg Konst och utskottet Kulturstöd. I nämnden ingår också namnberedningen.

Kulturnämnden kan inrätta beredningsorgan eller utskott för olika frågor. Under mandatperioden 2015-2018 är utskotten Göteborgs Konst och Kulturstöd inrättade. Kulturnämnden har även fastslagit uppgifter åt beredningsorganet namnberedningen.Till skillnad från stadens nämndmöten är utskottsmöten inte öppna för allmänheten. Protokoll från utskott och beredningar anmäls till kulturnämnden. Handlingar och protokoll hittar du här.

Utskottet Göteborg Konst

Antal ledamöter: 7

Utskottet Göteborg Konsts ansvarsområden

  • Vara processägare för enprocentregeln inklusive uppföljning och redovisning till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
  • Arbeta för att regeln inarbetas och följs av stadens bolag och nämnder.
  • Besluta om konstnärlig gestaltning väckt genom motion i fullmäktige, som ska bekostas av Charles Felix Lindbergs donationsfond.
  • Besluta om val av konstnär eller konstnärer för konstnärliga gestaltningsuppdrag som ska bekostas av Charles Felix Lindbergs donationsfond

Utskottets beslutanderätt regleras i kulturnämndens delegationsordning. Utskottet Göteborg Konst är styrelse för enheten Göteborg Konst, som är en del av kulturförvaltningens verksamhet.

Sammanträdestider 2017

Utskottet Göteborg Konst sammanträder följande datum och tider 2017. Mötena äger rum på Göteborg Konst, Sockerbruket 2-4.
Tisdagen den 2 mars kl. 15:00.
Tisdagen den 3 oktober kl. 15:00.
Tisdagen den 14 november kl. 15:00.

Utskottet Kulturstöd

Antal ledamöter: 5

Utskottet Kulturstöds ansvarsområden

  • Hantera beredning och beslut gällande kulturnämndens Projektstöd och Stöd för interkulturella projekt. Utskottet har en särskild arbetsordning senast reviderad och antagen av kulturnämnden 2011-06-16 och utskottets beslutanderätt regleras i kulturnämndens delegationsordning.

Namnberedningen

Antal ledamöter: 8

Namnberedningens ansvarsområden

Namnberedningen har en särskild instruktion senast reviderad och fastslagen av kulturnämnden 2014-03-27. Enligt instruktionen har namnberedningen till uppgift att:

  • Upprätta och till kulturnämnden lämna förslag till namn eller till ändring av namn på stadsdelar, trafikleder, gator, vägar, broar, hamnar samt parker, torg och andra öppna platser. Där så bedöms erforderligt sker detta efter samråd med brukare och ägare.
  • Vid behov biträda nämnder och styrelser vid upprättande av förslag till namn på sjukhus, äldreboenden, skolor, idrotts- och friluftsanläggningar, förvaltningsbyggnader, bostads- och industriområden, trafikplatser med mera.
  • Till kulturnämnden avge yttrande över av nämnder och styrelser till beredningen överlämnade förslag till namn på objekt som anges under punkt 2.

Du kan läsa mer om namnberedningens arbete i länken nedan.

Namnsättning av gator