Förebygg avfall i Göteborgs Stad

Den största miljöbelastningen i en produkts liv sker i de allra flesta fallen vid tillverkning och utvinning av råvaror. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om inköp och upphandling, logistik, lagring och användning av produkter. Kom ihåg att det bästa avfallet är det som inte uppstår.

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp sjunker och avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för att göra inköp, ta emot leveranser och bära ut avfall. Arbetsmiljön blir bättre, mer tid kan läggas på kärnverksamheten och det behövs mindre utrymme för lager och avfall.

Staden ska gå före

Göteborgs Stads verksamheter orsakar årligen minst en halv miljon ton avfall. Enligt stadens Miljöprogram har alla verksamheter ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för invånarna i Göteborg. Avfallsmängderna per göteborgare ska minska med 30 procent mellan 2010 och 2030. Målet finns i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Gå uppåt i avfallstrappan

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. I andra hand kommer återanvändning av produkter, i tredje hand återvinning av materialet i avfallet. I fjärde hand ska energin i avfallet återvinnas och i sista hand kommer deponering av avfallet. Ju högre upp i avfallstrappan vi kommer desto mindre påverkas miljön.

Hjälp att minska din verksamhets avfall

Alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad ska minska sitt avfall. Som stöd för att komma igång har Kretslopp och vatten tagit fram vägledningar och checklistor med praktiska tips och goda exempel,. Exemplen har tagits fram tillsammans med pilotverksamheter i staden. Vägledningarna och checklistorna kan också användas av andra offentliga och privata verksamheter.

I projektet Skrota skräpet har Kretslopp och vatten också möjlighet att stödja ett antal verksamheter i Göteborgs Stad som vill minska sitt avfall.

Förebyggande - Skrota skräpet

Förebygg avfall på kontoret

Förebygg avfall på kontoret är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på ditt kontor. Det mesta avfallet kommer i regel från kärnverksamheten och inte kontoret. Men i stort sett alla verksamheter har ett kontor. Genom att börja på kontoret kan metoder för att förebygga avfall sprida sig till kärnverksamheterna.

Förebygg avfall på kontoret - vägledning

Förebygg avfall på kontoret - checklista

Förebygg avfall på äldreboendet

Förebygg avfall på äldreboendet är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på ditt äldreboende.

Vägledningen bygger på ett pilotprojekt som genomfördes på äldreboendet Sekelbo i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg i samarbete med Kretslopp och vatten 2015–2016. På bara ett halvår minskade Sekelbo sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. Vägledningen kan också användas av andra verksamheter som vill ha inspiration och idéer för att arbeta avfallsförebyggande.

Förebygg avfall på äldreboendet - vägledning

Förebygg avfall på äldreboendet - checklista

Sekelbo genomförde 40 åtgärder för att förebygga avfall. Här finns de rutiner och material som togs fram eller uppdaterades under projektet på Sekelbo.

Förebyggande - Dagliga rutiner för minskat avfall på Sekelbo

Förebyggande - Beställningsrutiner för livsmedel på Sekelbo

Förebyggande - Tvättinstruktioner Sekelbo

Förebyggande - Egenkontrollprogram för Sekelbo med förebyggandeändringar

Förebyggande - Miljönyttan med att minska avfallsmängder på äldreboende

Förebyggande - Säsongsanpassade inköp av frukt och grönt på Sekelbo

Förebygg avfall i förskolan och skolan

Släng mindre mat, papper, engångsartiklar och annat avfall som är vanligt i förskolan och skolan. De här foldrarna innehåller goda exempel och checklistor med åtgärder som hjälper din verksamhet att minska avfallet.

Förebygg avfall i förskolan - checklista

Förebygg avfall i skolan - checklista

Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Det finns många viktiga val att göra vid inköp och upphandling – val som kan minska avfallet. I den här e-utbildningen, som riktar sig till inköpare, upphandlare, chefer och andra intresserade, får du lära dig hur du kan minska avfallet vid inköp och upphandling.

Här finns också ett exempel på hur en rutin för att förebygga avfall vid inköp och upphandling kan se ut. Som en bilaga till rutinen finns en checklista för att förebygga avfall att gå igenom vid upphandling och inköp. Det finns också en särskild checklista som kan användas vid beställning av konferenser, hotell och catering.

E-utbildningen tar knappt en halvtímme: E-utbildning: Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Förebygg avfall vid inköp och upphandling - exempelrutin

Förebygg avfall konferenser, hotell och catering - checklista

Förläng livslängden på IT-utrustning

Elektriskt och elektroniskt avfall är det avfall som har högst klimatpåverkan per kilo. Kontorsdatorer byts ofta ut efter tre år trots att de kan leva dubbelt så länge med rätt skötsel, ominstallation och uppgradering. Förutom mindre avfall leder det också till minskade kostnader.

Här finns en knappt 15 minuter lång e-utbildning med råd om hur du förlänger livslängden på IT-utrustningen och under den skriftliga användarråd.

E-utbildning: Förläng livslängden på stadens IT-utrustning

Förebyggande - Förläng livslängden på IT-utrustning - anvä

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

En femtedel av maten som lagas i offentliga kök slängs. För att minska matsvinnet i Göteborgs Stads 600 kök har Måltid Göteborg tagit fram Göteborgsmodellen för mindre matsvinn. Det är ett verktyg med åtgärder, checklistor och goda exempel för att minska matsvinnet i hela kedjan från menyplanering till resthantering.

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

Förebygg avfall i flerbostadshus

Det finns flera sätt för fastighetsägare att göra det enkelt för boende att minska sitt avfall. I den här foldern finns goda exempel och checklistor med åtgärder, allt ifrån lånepooler och gåvorum, till tydlig information om avfallskostnader.

Förebygg avfall i flerbostadshus