Avfallsplan för Göteborgsregionen

Varje kommun har en avfallsplan. Eftersom invånarna i kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, betyder gränserna allt mindre. Därför har Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallshantering.

Avfallsplanen heter A2020 – Avfallsplan för Göteborgsregionen, och styr avfallshanteringen fram till år 2020. Planen ska vara vägledande i hela avfallskedjan: ”vid planering av nya bostads- eller verksamhetsområden, vid prövning av bygglov, i tillsyn av över miljöfarlig verksamhet och självklart även för hur invånarna och verksamheterna i samhället ska hantera sitt avfall.”, som det står i dokumentet.

EU:s övergripande strategi för avfall, som kallas avfallshierarkin, genomsyrar planen. Avfallshierarkin handlar om att arbeta förebyggande för att undvika att avfall uppkommer, minska avfallets farlighet, avgifta kretslopp, använda avfall som den resurs det faktiskt är och att ta hand om det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på ett säkert sätt.

A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen

Lokal avfallsplan för Göteborg

Fem mål för avfallshantering

Fem övergripande mål har formulerats för Göteborgsregionens avfallshantering till år 2020. De bygger på de tre dimensionerna för hållbar utveckling: den sociala dimensionen, som innefattar såväl brukarna som de som arbetar med avfallssystemen; den ekologiska dimensionen, som innefattar avfallets och avfallshanteringens påverkan på miljön; den ekonomiska dimensionen, som innefattar kostnader för avfallshantering. Målen är:

  • Tryggt för människa och miljö
  • God säkerhet och arbetsmiljö
  • Kostnadseffektiv avfallshantering
  • God service
  • Robust avfallshantering

Målens konkreta innehåll

Tryggt för människa och miljö

Avfallsminimering och återanvändning

Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än de var år 2008.

Resurshushållning

Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden producentansvarsmaterial i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras. Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker tas omhand så att växtnäringen utnyttjas. Allt separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion. Energikvalitet och exergimängd (tillgänglig energi av högsta möjliga energikvalitet – främst el och bio- eller syntesgas) ska öka per avfallsmängd.

Miljöpåverkan

Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras. Energiåtgång, mängden fossilt CO2-utsläpp, NOx och partiklar per insamlad mängd hushållsavfall ska minska. Med avseende på CO2 ska minskningen i insamlingsledet vara minst 30 procent. Nedlagda deponier – soptippar – i regionen ska inte medföra skada eller problem för människors hälsa eller miljön.

God säkerhet och arbetsmiljö

Arbetsskador ska minska till minst samma nivå som riksgenomsnittet för samtliga branscher i Sverige. Antalet olyckor inom avfallshanteringen med tredje person inblandad ska minst halveras.

Kostnadseffektiv avfallshantering

Avfallshanteringen i regionen ska utföras med hög kvalitet i förhållande till kostnad.

God service

Minst 90 procent av hushållen ska vara nöjda med avfallshanteringen.

Robust avfallshantering

Kompetensförsörjning

Rätt kompetens och jämn åldersfördelning. Utveckla och tillvarata ny kunskap för att bibehålla en modern avfallshantering.

Avfallshanteringen i samhällsplaneringen

Planer för att klimatanpassa tillståndspliktiga anläggningar ska vara klara år 2015. Avfallshanteringen ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen. Hög beredskap och kompetens för risk- och krishantering. Behandlings- och hanteringskapaciteten i avfallssystemen, inklusive förorenade massor ska vara säkrade.

Kretslopp och vattens budget

Här kan du läsa Kretslopp och vattens budget som pdf:

Budget för kretslopp och vatten