Om det nordiska samarbetet

Göteborg har en lång historia av nordiska samarbeten. Samarbete med städer och regioner som har liknande förutsättningar skapar möjligheter att hitta nya, smarta sätt att utveckla staden och ge bättre service till våra medborgare. Göteborgs Stads nordiska samarbete omfattar också aktiviteter genom olika EU-projekt samt medlemskap i regionala organisationer.

Vänortssamarbete kring gemensamma utmaningar och möjligheter

Ett vänortssamarbete är en speciell relation mellan kommuner. Göteborgs Stads nordiska vänorter är andrastäderna i Danmark, Finland och Norge, det vill säga Århus, Åbo och Bergen. Politiker och andra representanter träffas vartannat år för att jämföra erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma utmaningar. Kommunerna kan lära av varandra om olika sätt att bedriva kommunalpolitik, administration och service till medborgarna. Vänortsarbetet kan också bidra till att människor och organisationer får kontakt och kan arrangera egna utbyten.

Jos ystävyyskaupunkien in Suomeksi/Om vänorter på finska

Vänortssamarbetet idag

Göteborgs Stads samarbeten med Århus, Åbo och Bergen fokuserar idag på frågor som rör skola, social välfärd, jämställdhet, fritid, hälsa och idrott, kultur samt näringsliv. Vänortsrelationerna ger goda möjligheter till samarbete för aktörer inom dessa områden.

Samarbete inom utbildningsområdet

Samarbetet inom utbildningsområdet innehåller till exempel möten mellan såväl elever som lärare och skolchefer. Bland annat anordnas det årligen en lägerskola för elever i årskurs nio som syftar till att skapa kunskap och förståelse för likheter och olikheter mellan de olika länderna genom att elever lär känna varandra över nationsgränserna. Eleverna på gymnasiet har en konferens med givna teman i stället för lägerskola.

Lärar- och skolchefsutbyte

Läs mer om Göteborgs Stads vänortsutbyte inom utbildningsområdet

Ökad självständighet för äldre och bättre dricksvatten genom nordiska projekt

De nordiska länderna samverkar också genom olika regionala EU-projekt. I EU-projektet eSenior arbetar Göteborg till exempel tillsammans med norska Oslo och Fredrikstad för att öka självständigheten hos äldre och göra det enklare och tryggare att bo kvar hemma så länge som möjligt genom tekniska lösningar. I projektet VISK samarbetar man i Sverige, Norge och Danmark med forskningsinstitut och dricksvattenproducenter för att förebygga smitta som sprids genom vatten och skapa en säker dricksvattenförsörjning i länderna.

Samarbete mellan regioner

Göteborgs Stads nordiska samarbeten består också av medlemskap i de regionala organisationerna Göteborg-Oslosamarbetet och Den Skandinaviska Arenan. Idag bor ca 8 miljoner människor i området Öresund-Göteborg-Oslo, och här finns ca 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet. Genom att samarbeta kan aktörer i området ta till vara på alla de möjligheter som finns och arbeta tillsammans för att göra regionen attraktiv för människor och företag.

Det nordiska samarbetet har en lång historia

Efter första och andra världskrigen försökte de krigshärjade länderna i Europa bygga upp fredliga relationer mellan folken, bland annat genom att knyta förbindelser mellan städer. Det nordiska vänortssamarbetets historia kan till viss del spåras till den här tiden, då flera insatser gjordes för att hjälpa orter som drabbats av kriget. Både i Sverige och i Finland bildades under andra världskriget till exempel så kallade fadderortsrörelser. I Sverige startades under den här tiden också en hjälpverksamhet riktad till Norge, som var ockuperat under krigstiden.