Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2017‑10‑18

 • Datum 2017-10-18
 • Tid 10:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • 1.1 Budget - Stadsledningskontoret

 • 1.2 Plan för internkontroll 2018 vid kommunledningen

 • 2.1.1 Reglering av ansvar mellan nämnder – styrprinciper för ekonomi och bemanning

 • 2.1.2 Hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av Partille Energi AB

 • 2.1.3 Nytt reglemente för Göteborgs lokalnämnd

 • 2.1.4 Miljö- och klimatnämndens revidering av bilaga till miljöbalkstaxan 2018

 • 2.1.5 Redovisning av Higab:s uppdrag om effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster

 • 2.1.6 Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder

 • 2.1.7 Redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation

 • 2.1.8 Investeringsbeslut för Kvilleleden och gator i Backaplan

 • 2.1.9 Hemställan från stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets sammanträden på distans

 • 2.1.10 Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB

 • 2.1.11 Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden”

 • 2.1.12 Yrkande från M, L och KD angående avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning

 • 2.1.13 Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 2 2017

 • 2.2.1 Inhyrning av lokaler för central förskoleförvaltning och grundskoleförvaltning

 • 2.2.2 Tidplan för uppdraget att utreda SDN-sektorernas organisation

 • 2.2.3 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Göteborgs kommun

 • 2.2.4 Hantering av Göteborg Stads deltagande i Fossilfritt Sverige

 • 2.2.5 Utredning Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar

 • 2.2.6 Stadsledningskontorets förslag på hur dialogdagar av och med ungdomsfullmäktige kan genomföras utan att det föranleder ökade kostnader

 • 2.2.7 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att i samarbete med Västra Götalandsregionen inrätta ett sjuk- och vårdhem

 • 2.2.8 Yrkande från S, MP och V angående insatser mot den organiserade brottsligheten på hyresmarknaden

 • 2.2.9 Yrkande från M, L och KD angående rutiner för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

 • 2.2.10 Yrkande från S om kompletterande budget augusti 2017 - Tillfälligt statligt kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

 • 3.1 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att få fler utländska byggaktörer att etablera sig i Göteborg

 • 3.2 Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att införa utmaningsrätt i Göteborg

 • 3.3 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att sänka produktionskostnaderna för nybyggnation

 • 3.4 Motion av Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden

 • 4.1 Remiss från Länsstyrelsen - Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

 • 4.2 Remiss från Miljö- och energidepartementet - Klimatanpassningsutredningens betänkande Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

 • 4.3 Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

 • 4.4 Remiss från Utbildningsdepartementet - Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

 • 4.5 Remiss från Socialdepartementet - Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen - SOU 20107:43

 • 4.6 Remiss från Justitiedepartementet - Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

 • 4.7 Remiss från Näringsdepartementet - Boverkets rapport Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar