Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2017 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Kommunstyrelsen 2020‑03‑11

 • Datum 2020-03-11
 • Tid 09:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Anmälan av jäv vid sammanträdet

 • 1.1 Instruktion för stadsdirektör

 • 2.1.1 Verksamhetsområde 2020 - Göteborgs Stads allmänna vattentjänster

 • 2.1.2 Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av uppdrag samt uppföljning av styrande program, mars 2020

 • 2.1.3 Uppskjutet införande av taxa för kommunal hälso- och sjukvård

 • 2.1.4 Hemställan från Business Region Göteborg AB om ökad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park

 • 2.1.5 Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse

 • 2.1.6 Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023

 • 2.1.7 Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron

 • 2.1.7 - Bilagor - Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron

 • 2.1.8 Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan

 • 2.1.8 - Bilaga 3 - Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan

 • 2.1.9 Utredningen om framtida huvudmannaskap för Stora Teatern samt kulturnämndens hemställan om att utöka uppdraget

 • 2.1.10 Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022

 • 2.1.11 Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022

 • 2.1.12 Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden

 • 2.1.13 Yrkande från D angående Idrottsstaden Göteborg

 • 2.1.14 Yrkande från M, L, C, MP särskilt yttrande KD gällande arbetet för att Göteborg ska bli en de 100 klimatneutrala städerna i EU

 • 2.2.1 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 16033-19, laglighetsprövning enligt kommunallagen

 • 2.2.2 Information om ansökan om att bli en Unesco Creative City of Literature 2021

 • 2.2.3 Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar

 • 2.2.4 Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Lisa Sorvoja (D) som avsagt sig

 • 2.2.5 Yrkande från V, MP och S angående finansiering av avgiftsfri simundervisning

 • 2.2.6 Yrkande från SD om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

 • 2.2.7 Yrkande från D och S angående tydlig information om risker med kusinäktenskap

 • 2.2.8 Yrkande från V och MP angående Sjömanskyrkans framtid

 • 2.2.9 Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården

 • 2.2.10 Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående hemtjänsten

 • 2.2.11 Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

 • 3.1 Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser

 • 3.2 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att inte anställa personer som vägrar handhälsa genom traditionell handhälsning

 • 3.3 Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare

Prenumerera