Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar från år 2015 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2014 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2018-06-07

Datum
2018-06-07
Tid
16:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

 • Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Handling - Stadsrevisionen i Göteborg och revisorerna i Västra Götalandsregionens rapportsammandrag - Samverkan avseende samsjukliga - personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa

 • Handling - Handling 2018 nr 120 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling - Avsägelse av Ann Karlsson (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr o m den 20 juni 2018

 • Handling - Val av ledamot i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Ann Karlsson (V) fr o m den 20 juni 2018

 • Handling - Val av ledamot i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för Maria Rydén (M)

 • Handling - Handling 2018 nr 108 Göteborgs Stads uppföljningsrapport 1 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 126 Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget

 • Handling - Handling 2018 nr 127 Antagande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 121 Antagande av detaljplan för spårvagnshall på Ringön inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 122 Samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad för uppförande av spårvagnsdepå Ringön

 • Handling - Handling 2018 nr 123 Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvagnstrafiken

 • Handling - Handling 2018 nr 119 Antagande av detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön, en del av BoStad2021

 • Handling - Handling 2018 nr 115 Antagande av detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna i Göteborg, en del av BoStad2021

 • Handling - Handling 2018 nr 118 Göteborgs Stads riktlinje vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden

 • Handling - Handling 2018 nr 116 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunens fastighet Göteborg Skogome 2:3 m.fl. och den privata fastigheten Göteborg Skogome 2:2 (Skogomeanstalten)

 • Handling - Handling 2018 nr 117 Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019

 • Handling - Handling 2018 nr 113 Kvalitet i särskilt boende - Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation

 • Handling - Handling 2018 nr 109 Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig verksamhet och beräkningsgrunder för garantibelopp i bostäder med särskild service

 • Handling - Handling 2018 nr 112 Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen

 • Handling - Handling 2018 nr 111 Reviderade riktlinjer för tillhörighet och överflyttning av ärenden inom individ och familjeomsorg samt funktionshinder

 • Handling - Handling 2018 nr 125 Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar

 • Handling - Handling 2018 nr 124 Utdelning i stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond

 • Handling - Handling 2018 nr 114 Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

 • Handling - Handling 2018 nr 91 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ge kommunanställda möjlighet att ge blod på betald arbetstid

 • Handling - Handling 2018 nr 92 Motion av Staffan Levinsson (SD) om att utreda om elbussar kan drivas och laddas med el från spårvägens befintliga kontaktledningar

 • Handling - Handling 2018 nr 105 Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen

 • Handling - Handling 2017 nr 199 Interpellation av Jens Adamik (L) till SDN Lundbys ordförande om hanteringen av ansökningar från fristående skolor samt svar den 7 juni 2018

 • Handling - Handling 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn

 • Handling - Handling 2018 nr 14 Fråga av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande om säkerheten för den judiska minoriteten i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 12 Interpellation av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande om den nuvarande och framtida bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 15 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 17 Fråga av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads relationer med Victoria Park

 • Handling - Handling 2018 nr 37 Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om stadens arbete med att bekämpa och förebygga skadedjur

 • Handling - Handling 2018 nr 38 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om kunskapsresultaten i Göteborgs kommunala skolor

 • Handling - Handling 2018 nr 67 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande angående arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • Handling - Handling 2018 nr 68 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om problemen med förskolan i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 130 Fråga av Hampus Magnusson (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads beredskap för lagförslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd