Nämndhandlingar 2016 och tidigare

Här hittar du äldre nämndhandlingar från åren 2016 och tidigare. Vill du titta på nyare nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar.


Sammanträde Kommunfullmäktige 2002‑01‑01

 • Datum 2002-01-01

Föredragningslista

Protokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

 • Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2002

 • Antagande av detaljplan för systembutik och bensinstation vid Torpavallsgatan

 • Framställan från fastighetsnämnden angående upphävande av ramavtal för exploatering av S:t Jörgens Park inom stadsdelen Backa

 • Bilaga

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) och Fleur Priwin Palmé (m) om att stadens många staket av kulturhistoriskt värde måste få ett tydligt bevarandeskydd

 • Yttrande över motion av Kjell Björkqvist (fp) om upprustning och utveckling av Heden samt ett parkeringsgarage under Heden

 • Partiell inlösen av pensionsutfästelser per 1997-12-31 enligt PFA 98

 • Anmälan om utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss' donationsfond

 • Interpellation av Lars F Eklund (kd) till kommunstyrelsens ordförande angående förekomsten av radon i fastigheter förvaltade av Göteborgs kommun samt svar den 18 april 2002

 • Interpellation av Ingrid Kihlén (kd) till kommunstyrelsens ordförande angående yngre boende på sjukhem samt svar den 28 februari 2002

 • Interpellation av Ture Jakobsson (kd) till kommunstyrelsens ordförande om försäljningen av Styrsöbolaget samt svar den 28 februari 2002

 • Interpellation av Agneta Granberg (m) till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning av verksamheten inom skolområdet samt svar den 18 april 2002

 • Yttrande över motion av Agneta Granberg (m) om införande av kommunala fristående grundskolor under en försöksperiod

 • Förslag från miljönämnden om hemställan till länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynsansvar inom Göta älvs vattenskyddsområde

 • Motion av Roland Rydin (m), Laila Lundmark (m), Roger Björn (m) och Kjell Arnqvist (m) om förbättrat vägnät och kollektivtrafik i nordöstra stadsdelarna

 • Interpellation av Lars F. Eklund (kd) till kommunstyrelsens ordförande angående elevvårdspersonalen på Göteborgs skolor samt svar den 18 april 2002

 • Interpellation av Ture Jakobsson (kd) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av påstådda karteller inom byggbranschen samt svar den 18 april 2002

 • Yttrande över motion av Lars F Eklund (kd) om inrättande av en kommunal barn- och familjeombudsman

 • Yttrande över motion av Jonas Ransgård (m) och Gabriel Marawgeh (kd) om skriftliga omdömen från första året i kommunens grundskolor

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) och Mikael Janson (fp) om krafttag mot mobbningen i våra skolor

 • Yttrande över motion av Lennart Widing (m) om utformning och utsmyckning av trafikrondeller

 • Bilaga 2

 • Förslag till ändringar i "Grunderna för kommunal färdtjänst"

 • Bemyndigande för fastighetsnämnden att förvärva fastigheten Annedal 7:8 (Annedalshus)

 • Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi AB

 • Yttrande över motion av Annelie Enochson (kd) och Lars F Eklund (kd) om att ge personalen inom barnomsorgen arbets-/skyddskläder

 • Grafiskt profilprogram för Göteborgs Stad

 • Profilprogrammet - bilaga

 • Yttrande över motion av Lennart Widing (m) om förbud mot innehav av kamphundar

 • Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige vid val av kommunfullmäktige 2002

 • Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2002

 • Motion av Lars F Eklund (kd) om stöd till småhusbyggande enligt egnahemsmodell

 • Interpellation av Johnny Bröndt (m) till kommunstyrelsens ordförande om SOCSAM samt svar den 21 mars 2002

 • Interpellation av Helene Odenjung (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående äldres möjligheter till aktiviteter och rehabilitering samt svar den 21 mars 2002

 • Interpellation av Margita Björklund (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående merkostnader p.g.a. maxtaxereformens införande samt svar den 18 april 2002

 • Interpellation av Gösta Lange (m) till kommunstyrelsens ordförande angående avgifter för nattparkering samt svar den 18 april 2002

 • Motion av Annelie Enochson (kd) och Ture Jakobsson (kd) angående rökfria serveringsställen i alla stadsdelar

 • Motion av Margita Björklund (fp) angående konstpromenader i Göteborg

 • Ansökan från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder om kommunal borgen för belåning av tomträtten Nordstaden 17:4, Postgatan 18

 • Ansökan från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder om kommunal borgen för belåning av fastigheten Stampen 4:41, Burggrevegatan

 • Yttrande över motion av Berndt Rhodin (s) och Lena Malm (s) om en utredning av konsekvenserna av en flyttning av hamnbanan

 • Yttrande över motion av Lars F Eklund (kd) angående handlingsplan för att skydda stadens kulturhistoriska byggnader och bebyggelsemiljöer

 • Göteborgs Stads årsredovisning för 2001

 • Revisionsberättelse avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2001 samt stadsrevisionens årsredogörelse för 2001

 • Föreskrifter för bistånd till boende m.m.

 • Yttrande över motion av Margareta Vänngård (kd) om uppdrag att ta fram förslag på hur barn i dysfunktionella familjer kan stödjas

 • Yttrande över motion av Ata Ala (v) angående utredning av möjligheterna och förslag om hur elever med annan trosbekännelse än den kristna kan beviljas ledighet från skolan i samband med sina större högtider

 • Uttag av gatukostnader med anledning av utbyggnad av "Sibirien" inom detaljplan för bostäder i Östra Trollåsen inom stadsdelen Askim

 • Yttrande över motion av Kristina Bergman Alme (fp) angående förutsättningar att genomföra "Öppna dörrars dag"

 • Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2002

 • Motion av Eva Olofsson (v), Per Hållén (v) och Birgitta Degerström (v) om porrfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser

 • Interpellation av Margita Björklund (fp) till kommunstyrelsens ordförande om en kommunal äldreombudsman är en bra idé också i Göteborg

 • Motion av Gösta Lange (m) och Hans Lindblom (m) om att följa och respektera Göteborgs donatorers vilja för att fler skall donera

 • Interpellation av Mikael Janson (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående stora och farliga barngrupper i förskolan samt svar den 16 maj 2002

 • Interpellation av Marianne Bergman (kd) till kommunstyrelsens ordförande angående långa vistelsetider inom barnomsorgen samt svar den 16 maj 2002

 • Interpellation av Kristina Bergman Alme (fp) till kulturnämndens ordförande angående Röhsska museets unika boksamling samt svar den 18 april 2002

 • Hantering av tillsynsavgifter och anmälningar avseende detaljhandel och servering av öl, samordning av tillsyn samt tillägg i reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) och Mats Rahmberg (fp) om en åtgärdsplan för en effektivare separation mellan cyklister och fotgängare

 • Bemyndigande till fastighetsnämnden att upplåta del av fastigheten Tuve 40:1 med ett 25 årigt arrende

 • Yttrande över motion av Ethel Sjöberg (mp) om kvinnofrid i Göteborg och särskilt på Skanstorget

 • Yttrande över motion av Agneta Granberg (m) om betygsintag till gymnasieskolan

 • Anmälan om utdelning ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond 2001

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) om stärkt stadsrevision i Göteborgs stad - utredning om särskild beredning av revisonens budget

 • Utökad markupplåtelse i Vasaparken till Statens fastighetsverk

 • Yttrande över motion av Jan Hallberg (m) m fl angående folkomröstning om SDN organisationen

 • Förslag till ny huvudman för bidrag till Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum

 • Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2002

 • Interpellation av Margita Björklund (fp) till park- och naturnämndens ordförande angående de vilda djuren i Slottsskogen samt svar den 16 maj 2002

 • Interpellation av Marie-Louise Hänel Sandström (m) till kommunstyrelsens ordförande angående trafikundervisningen i grundskolan samt svar den 13 juni 2002

 • Interpellation av Margita Björklund (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående dyrbar barn- och ungdomsvård

 • Interpellation av Helene Odenjung (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående gymnasieskolors möjligheter att profilera sig samt svar den 16 maj 2002

 • Motioner om utdelning ur Wilhelm Röhss' donationsfond

 • Interpellation av Lennart Widing (m) till kommunstyrelsens ordförande angående mathanteringen inom äldreomsorgen samt svar den 2 september 2002

 • Förslag till ny handlingsplan för framtidens äldreomsorg i Göteborgs kommun

 • Yttrande över motion av Gösta Lange (m) och Susanna Haby (m) om nämndernas effektivisering i taxefinansierad verksamhet

 • Antagande av detaljplan för Bö Herrgård

 • Yttrande över motion av Kristina Bergman Alme (fp) om att tillvarata och rädda Göteborgs varvshistoria medan tid är

 • Förslag till handlingsplan för "Höjd kvalitet i arbetet för hemlösa i Göteborg "

 • Hemställan från Göteborg & Co om medgivande att ingå som stiftare och aktietecknare i Turismens Utredningsinstitut AB

 • Göteborgs Energi AB:s investering i Rya Kraftvärmeverk

 • Yttrande över motion av Kristina Bergman Alme (fp) om att publicera kommunens årsredovisning även i euro

 • Uppdrag till stadsrevisionen med anledning av kartellbildningar inom bygg- och underhållssektorn

 • Förändrade principer för fastställande av tomträttsavgälder för småhus

 • Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2002

 • Förslag till plan för utbildning av funktionshindrade inom vuxenutbildningen

 • Revisionsberättelse över granskning av förvaltning och räkenskaper för år 2001 avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten StorGöteborg

 • Motion av Kjell Björkqvist (fp) och Kristina Bergman Alme (fp) om att göra Göteborgs kommun till en attraktiv arbetsgivare

 • Interpellation av Margareta Vänngård (kd) till kommunstyrelsens ordförande angående förbättringar hos färdtjänsten för starkt stötkänsliga personer

 • Revisionsberättelse över granskning av Beställarförbundet DELTA på Hisingens räkenskaper och förvaltning för år 2001

 • Motion av Mikael Janson (fp) och Helene Odenjung (fp) om införande av en kunskapsgaranti i Göteborgs grundskolor

 • Interpellation av Margita Björklund (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående rörelsehindrades möjlighet till att åka kollektivtrafik samt svar den 14 oktober 2002

 • Interpellation av Jan Hallberg (m) till kommunstyrelsens ordförande angående jämställdhet samt svar den 3 september 2002

 • Interpellation av Elisabeth Rothenberg (m) till kommunstyrelsens ordförande angående den s.k Thylefors-rapporten samt svar den 2 september 2002

 • Motion av Margita Björklund (fp) och Fleur Priwin Palmé (m) angående en ny modell för administration förvaltning och vård av kommunens konst

 • Interpellation av Marianne Qvick Stoltz (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående säkra transporter samt svar den 13 juni 2002

 • Interpellation av Agneta Granberg (m) till kommunstyrelsens ordförande om kön till sfi-utbildningen samt svar den 13 juni 2002

 • Interpellation av Gunnar Ek (m) till trafiknämndens ordförande angående ej fungerande gatubrunnar samt svar den 13 juni 2002

 • Förslag angående Hospicevård i Göteborg samt ändring i reglementet för Göteborgs stadsdelsnämnder

 • Yttrande över motion av Kristina Bergman Alme (fp) och Mikael Jansson (fp) om att modernisera och minska kostnaderna för lönespecifikationerna för anställda i Göteborgs stad

 • Motion av Margita Björklund (fp) och Kristina Bergman Alme (fp) om att värna det svenska språket

 • Interpellation av Johnny Bröndt (m) till kommunstyrelsens ordförande om socialtjänst vid Axessakuten samt svar den 2 september 2002

 • Förslag till förändrad köredovisning inom förskoleverksamhet/ skolbarnomsorg

 • Avgifter inom äldreomsorgen

 • Antagande av detaljplan för bostäder vid Torpagatan inom stadsdelen Kålltorp

 • Uttag av gatukostnader med anledning av utbyggnad av Askims Pixboväg inom detaljplan för bostäder vid Askims Pixboväg inom stadsdelen Askim i Göteborg

 • Yttrande över motion av Leif Blomqvist (s) och Owe Nilsson (s) angående kooperativ hyresrätt inom allmännyttan

 • Delårsrapport mars 2002

 • Stadsrevisionens granskningsrapport

 • Avgifter fr om 1 juli 2002 för personer under 65 år i särskilt boende och korttidsboende

 • Utredning om organisation av och resursfördelning till Göteborgs stadsdelars verksamhet till funktionshindrade

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) om uppdrag att utveckla Gustaf Adolfs Torg

 • Förslag från färdtjänstnämnden angående höjning av avgifter för färdtjänstresor

 • Årsredovisning 2001 för stiftelser med anknuten förvaltning

 • Antagande av informationspolicy för Göteborgs Stad

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) angående en upplysningskampanj om kommunismen i Göteborgs skolor

 • Fördelning av avkastning ur stiftelsen Wilhelm Röhss´ donationsfond

 • Antagande av detaljplan för del av Södra Särövägen inom stadsdelen Askim

 • Antagande av detaljplan för bostäder vid Kopparårvägen inom stadsdelen Askim

 • Antagagande av detaljplan för bostäder m m i Billdals Kyrkby inom stadsdelen Askim

 • Förslag till nya arvodesregler samt förslag till bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda att gälla fr o m 2003

 • Revisionsberättelse för stiftelser med anknuten förvaltning

 • Förslag till Göteborgs kommuns budget för 2003 samt flerårsplaner för åren 2004-2005

 • Förslag till åtgärder för stadsdelsnämndernas ekonomi

 • Motion av Susanna Haby (m) om en kartläggning av vilka verksamheter/arbetsprocesser inom individ och familjeomsorgen som kan konkurrensutsättas

 • Motion av Margita Björklund (fp) och Kristina Bergman Alme (fp) angående studie med målet att införa hemservice som löneförmån

 • Motion av Tina Wallenius (mp) om att ta fram det bästa förslaget till en ekologisk trädgårdsstad och/eller stadsnära ekoby genom att arrangera en arkitekttävling

 • Motion av Margita Björklund (fp) och Helene Odenjung (fp) om fler lektorer på gymnasierna

 • Motion av Margita Björklund (fp) , Kristina Bergman Alme (fp) och Lars Nordström (fp) om inrättande av ett varvshistoriskt museum i Göteborg

 • Interpellation av Mikael Jansson (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående fortsatt alarmerande betygssiffror för Göteborgs grundskolor samt svar den 4 november 2002

 • Motion av Margita Björklund (fp) och Mikael Jansson (fp) om framtagande av diagnostiskt prov

 • Redovisning av uppdrag om särskolans expansion och organisation

 • Yttrande över motion av Fleur Priwin Palmé (m) om överflyttning av ansvar för biblioteken till kulturnämnden från stadsdelsnämnderna

 • Yttrande över motion av Lars-Åke Skager (m), Jonas Ransgård (m) m fl angående ny älvförbindelse

 • Yttrande över motion av Susanna Haby (m) om att öka möjligheterna till IT-användning inom äldreomsorgen/boendet

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) angående konstpromenader i Göteborg

 • Förslag till åtgärder för bättre samordning av kommunens insatser på det boendesociala området, uppdrag till fastighetsnämnden

 • Yttrande över motion av Gösta Lange (m) om laglig skyldighet att installera brandvarnare i alla bostäder

 • Förslag till ny definition av miljöfordon

 • Anmälan om mottagna donationer till Göteborgs kulturnämnd och Fjällbo vårdhem

 • Motion av Claes Roxbergh (mp) om översyn av upphandlingskriterier vid skötsel av gröna stråk.

 • Motion av Agneta Granberg (m) och Susanna Haby (m) om drogtest i skolan

 • Valberedningens förslag beträffande vid sammanträdet förekommande val

 • Antagande av detaljplan för kvarteret Jungfrustigen m m inom stadsdelen Vallgraven

 • Antagande av detaljplan för bostäder norr om Lilleby Bäckedalsväg inom stadsdelen Lilleby

 • Antagande av detaljplan för bostäder söder om Lilleby Bäckedalsväg inom stadsdelen Lilleby

 • Ansökan från Stiftelsen Göteborgs sjukhem om utökad låneram avseende om - och tillbyggnad av stiftelsens sjukhem

 • Förvärv av fastigheterna Brännö 3:89, 4:110, 4:126 och 28:1 på Brännö

 • Yttrande över motion av Kjell Björkqvist (fp) om policy för bensinstationer i Göteborg

 • Motion av Kristina Bergman Alme (fp) om offentliga anslagstavlor

 • Motion av Per Hållén (v) och Rune Hjälm (v) om inrättande av en kommunal bostadsförmedling i Göteborg

 • Motion av Claes Roxbergh (mp) om anläggande av en Central Park på Hisingen vid Kvillebäckens mynning i Göta Älv.

 • Månadsrapport juni 2002

 • Månadsrapport juni 2002

 • Motion av Lars F Eklund (kd) angående trivselpengar för åk 7-9

 • Motion av Claes Roxbergh (mp) angående en klimatanpassning av Hisingen

 • Interpellation av Roland Rydin (m) till kommunstyrelsens ordförande om försöksverksamhet med och införande av vägavgifter / trängselavgifter samt svar den 14 oktober 2002

 • Motion av Kristina Bergman Alme (fp) angående införande av en öppen skola i stadsbibliotekets lokalet samt i Angereds bibliotek

 • Motion av Lars F. Eklund (kd) och Karl-Gustav Rosberg (kd) om öppna konstgallerier i den centrala staden

 • Interpellation av Helene Odenjung (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens budget- och skuldrådgivningsverksamhet samt svar den 4 november 2002

 • Motion av Per Hållén (v) angående uppdrag till byggnadsnämnden att påbörja ett planarbete för att reservera området vid klippan, carnegie, Röda Sten för kultur- och rekreationsändamål

 • Motion av Mikael Janson (fp) om ett internationellt elevutbytesprogram för elever i grundskola och gymnasium.

 • Motion av Mikael Janson (fp) och Kristina Bergman Alme (fp) om extra insatser i tre steg för Göteborgs skolor.

 • Yttrande över motion av Annelie Enochson (kd) och Ture Jakobsson (kd) angående rökfria serveringsställen i alla stadsdelar.

 • Yttrande över motion av Jan Hallberg (m) om att införa ett servicenummer för att möjliggöra för allmänheten att bidra till en renare och snyggare - säkrare och tryggare stad.

 • Yttrande över motion av Kjell Björkqvist (fp) angående uppdrag till byggnadsnämnden att påbörja ett programarbete med detaljplan i syfte att bygga ett höghus på den plats som gasklockan har idag.

 • Yttrande över motion av Helene Odenjung (fp) om att ge fullmäktigeledamöter och ersättare en egen e-postadress för att underlätta tillgängligheten för göteborgarna.

 • Utredning av förutsättning för muddring av rännor i vattenlederna vid Önnered och Fiskebäck.

 • Yttrande över motion av Lennart Alfredsson (mp) om ett större naturreservat längs Nordre Älv på Hisingen.

 • Interpellation av Helene Odenjung (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående Studium i Göteborg AB samt svar den 24 februari 2003.

 • Yttrande över motion av Lars F Eklund (kd) om stöd till småhusbyggande enligt egnahusmodellen

 • Yttrande över motion av Gösta Lange (m) om uppdrag att redovisa en plan för trafiksäkerhetsåtgärder för att minska antalet singelolyckor

 • Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2002

 • Motioner om utdelning ur Olof och Caroline Wijks utdelningsfond år 2001

 • Fördelning av 2001 års avkastning ur Olof och Caroline Wijks donationsfond

 • Motion av Gunnar Ek (m) om rökavvänjningskurs för anställda och nyanställda i Göteborgs kommun

 • Delårsrapport 2/2002, augusti

 • Yttrande över motion av Kristina Bergman Alme (fp) om nytt inlämningssätt av motioner, interpellationer och frågor via e-post eller fax

 • Överföring av del av fastigheten Tuve 12:13 från park- och naturnämnden till fastighetsnämnden

 • Antagande av detaljplan för kontor och handel m m inom kvarteret Skärsliparen inom stadsdelen Kålltorp

 • Ändring av stadgar för stiftelsen Haralds minne

 • Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden skall införas under år 2003

 • Riktlinjer för hantering av verksamheten inom Studium i Göteborg AB.

 • Motion av Margareta Vänngård (kd) om uppdrag att utreda möjligheterna för att vissa städuppgifter inom hemtjänsten läggs ut på städbolag

 • Motion av Lennart Alfredsson (mp) om utökat skydd av Osbäcken

 • Motion av Lennart Alfredsson (mp) om kompletterande cykelbana längs Björlandavägen

 • Interpellation av Lars Hjälmered (m) till kommunstyrelsens ordförande om stabila utbildningsvillkor för ungdomarna i gymnasieskolan samt svar den 6 december 2002

 • Interpellation av Mats Rahmberg (fp) till fastighetsnämndens ordförande angående den kommunala tomtkön

 • Interpellation av Roland Rydin (m) till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning av upphandling inom Göteborgs kommun samt svar den 27 januari 2003.

 • Motion av Susanna Haby (m) om sällskapsdjur i äldreomsorgen

 • Motion av Carina Liljesand (kd) att se över dagbarnvårdarnas villkor och möjligheter

 • Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 2003.

 • Överförande av ansvaret för hemsjukvården i Kärra- Rödbo stadsdel till SDN Kärra -Rödbo - Förslag till nytt reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder.

 • Förslag till höjning av gaspriset till privatkunder

 • Förslag till ägardirektiv för Hantverks och Industrihus i Göteborg AB (Higab).

 • Fastställande av budget för 2003 samt flerårsplaner för åren 2004-2005.

 • Förslag till Göteborgs kommuns budget för 2003 samt flerårsplaner för åren 2004-2005

 • Yttrande över motion av Susanna Haby (m) om en kartläggning av vilka verksamheter/arbetsprocesser inom individ- och familjeomsorgen som kan konkurrensutsättas.

 • Yttrande över motion av Bengt Pervik (fp) angående genomförande av en pilotstudie om hörselskador bland barn och personal vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

 • Policy och riktlinjer för kommunens hantering av rekryteringsbidrag inom vuxenutbildningen.

 • Överföring av ansvar för enskilda vårdtagare från Utvecklingsenheten för handikappfrågor.

 • Förslag till ägardirektiv för Liseberg AB.

 • Interpellation av Mikael Janson (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående lärarutvecklingen i Göteborgs skolor samt svar den 6 december 2002.

 • Organisation och resursfördelning för Göteborgs stadsdelars verksamhet till funktionshindrade samt ändring i reglementet för stadsdelsnämnderna

 • Yttrande över motion av Mikael Janson (fp) och Helene Odenjung (fp) om införande av en kunskapsgaranti i Göteborgs grundskolor

 • Framställning från kulturnämnden angående kulturplanering

 • Bemyndigande till fastighetsnämnden att förvärva fastigheten Uggledal 407:10 i Askim

 • Fastställande av verksamhetsplan år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen

 • Antagande av detaljplan för utökad handel vid OBS Bäckebol, inom stadsdelen Backa

 • Interpellation av Johnny Bröndt (m) till kommunstyrelsens ordförande angående Västtrafiks smarta kort samt svar den 27 januari 2003.

 • Interpellation av Piotr Kiszkiel (fp) till kommunstyrelsens ordförande angående informationsfriheten hos Bostads AB Poseidons hyresgäster samt svar den 27 januari 2003.

 • Valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser m fl.

 • Motion av Linda Wilson (m) om införande av e-giro

 • Motion av Hans Lindblom (m) angående förrättning av vigslar och partnerskap.

 • Interpellation av Marianne Bergman (kd) till kommunstyrelsens ordförande angående Göteborgs fiskeflotta samt svar den 27 januari 2003.

 • Motion av Jonas Ransgård (m) om begränsad delegation för kommunstyrelsen angående budgetjustering

 • Interpellation av Johnny Bröndt (m) till kommunstyrelsens ordförande angående kommunala bolags sponsring samt svar den 27 februari 2003.

 • Motion av Kerstin Ekman (fp) om inrättande av en äldreombudsman i Göteborg

 • Motion av Jan H. Nilsson (kd) om ökad andel bostadsrätter genom konvertering av hyreslägenheter inom de kommunägda bostadsföretagen.

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) och Fleur Priwin Palmé (m) angående en ny modell för administration, förvaltning och vård av kommunens konst

 • Ersättning till förtroendevalda fritidspolitiker för förlorade pensionsförmåner

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) och Mikael Janson (fp) om framtagande av dignostiskt prov

 • Yttrande över motion av Margita Björklund (fp) och Helene Odenjung (fp) om fler lektorer på gymnasierna

 • Yttrande över motion av Claes Roxbergh (mp) om översyn av upphandlingskriterier vid skötsel av gröna stråk.

 • Miljöpartiet

 • Förslag till Göteborgs kommuns budget för 2003 samt flerårsplaner för åren 2004-2005

 • Moderaterna

 • Gemensam skrivelse - m, fp, kd

 • Miljöpartiet

 • Gemensam skrivelse - m, fp, kd

 • Kristdemokraterna

 • Vänsterpartiet

 • Folkpartiet

 • Folkpartiet

 • Socialdemokraterna

 • Socialdemokraterna

 • Moderaterna

 • Kristdemokraterna

 • Vänsterpartiet