Om mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Göteborg ska vara en stad för alla och ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Eftersom mänskliga rättigheter genomsyrar alla samhällsområden har Göteborgs Stad ett stort ansvar för hur kommunen lever upp till sina internationella åtaganden.

Så arbetar Göteborgs Stad med mänskliga rättigheter

Oavsett vem du är och var du bor i staden ska du bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få likvärdig tillgång till välfärdstjänster och annan kommunal service. En grundläggande princip för det mänskliga rättighetsarbetet är att du inte ska bli diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, inkomst och utbildningsnivå. Dessa olika faktorer ska tas hänsyn till när man arbetar med mänskliga rättigheter då de påverkar en persons möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda på olika sätt.

Här kan du läsa mer om vad diskriminering är och vart du ska vända dig om du blir diskriminerad

Grundregeln för allas lika värde, rättigheter och möjligheter är ledande för kommunens styrning och kommunfullmäktiges budget. Mänskliga rättigheter är därmed styrande för alla kommunala verksamheter och ett arbete som inte går att välja bort. På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter kan läsa om de rättigheter som finns.

Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stads verksamheter

Arbetet med mänskliga rättigheter ska vara systematiskt och utgå ifrån ett normkritiskt arbetssätt för att förebygga diskriminering. Det innebär att verksamheter som skola, socialtjänst, äldreboende, kollektivtrafik och stadsutveckling till exempel, ska vara medvetna om och ha kunskap om olikheter och aktivt arbeta med sina verksamheter, arbetsrutiner och bemötande. Detta arbete ska resultera i att du blir bemött på lika villkor och att dina rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt.

Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor år 2017 – 2021

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Här kan du läsa mer om vad normer och ett normkritiskt arbetssätt innebär

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism

I februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023. Planen ska skapa förutsättningar för ett samordnat, systematiskt och effektivt arbete som främjar lika rättigheter och möjligheter och tar avstånd från alla former av rasism. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar och stärka medarbetare och chefer i att uppmärksamma och agera mot rasism.

Göteborgs Stads plan mot rasism, populärversion

Gothenburg Plan for Actions Against Racism, Brochure, ENG

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023. Planen utgår från ett barnrättsperspektiv och insatser finns inom fälten förebyggande arbete, stöd till utsatta och stöd till yrkesverksamma som möter utsatta. Planen syftar till att stärka och utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborg. Nedan finns länkar till en kortare populärversion och den fullständiga versionen av planen.

Folder - Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023

Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023

Studie av sambanden mellan hedersvåld gängkriminalitet och våldsbejakande islamistisk extremism, 2021-03-16

Hederskultur, våldsbejakande islamistisk extremism och gängkriminalitet, kortversion

Amandakommissionen Granskning av Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2018

Heder och samhälle (storstadskartläggningen) 2019

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborg ska vara en stad där alla kan känna sig hemma. Tillsammans med göteborgarna vill vi skapa en öppen och jämlik stad. Därför arbetar vi systematiskt för att alla ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Alla medarbetare i Göteborgs Stad ska ha god kunskap om de mänskliga rättigheterna och verksamheterna ska vara användbara för alla som bor i eller besöker Göteborg. Programmet hittar du bland filerna nedan.

Teckenspråk, Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

Lättläst version av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026, populärversion

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 - 2026

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lättläst

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning