Till sidans huvudinnehåll

Hemlöshet


Definitionen av att vara hemlös är bred, från hushåll som bor i vanliga lägenheter med kommunalt kontrakt till personer som sover i offentliga utrymmen eller utomhus.

Vad?

Göteborgs Stad kartlägger årligen antalet hemlösa i kommunen. I april 2021 var totalt 2405 hushåll hemlösa i Göteborg. Antalet personer var 2564 vuxna och 597 barn. Jämfört med 2020 års kartläggning har antalet personer minskat med 15 procent (572 personer) och antalet hushåll har minskat med 9 procent, 237 hushåll. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 393 till 282 familjer.

Hur?

Kartläggningen visar att den största minskningen av antalet hemlösa har skett för hushåll i akut hemlöshet, vilka har minskat med 90 hushåll. För barnfamiljer i akut hemlöshet noteras en nedgång med 47 familjer och 79 barn, från 103 till 56 barnfamiljer och från 217 till 138 barn. Det är framför allt en minskning av antalet föräldrar födda utanför Europa. Merparten av dessa är ensamstående kvinnor med barn. Övrig minskning i akut hemlöshet beror främst på att förekomsten av missbruk eller psykisk ohälsa varit mindre i ensamhushåll i årets kartläggning, jämfört med 2020 års kartläggning.

Drygt hälften av hushållen bodde i en vanlig lägenhet med kommunala kontrakt.

Kommunala kontrakt är andrahandskontrakt med Göteborgs Stad som mellanhyresvärd, men om boendet fungerar väl överlåts kontraktet och blir ett förstahandskontrakt för den boende.

Cirka en femtedel av hushållen i den senaste kartläggningen befann sig i akut hemlöshet. För hushåll med enbart vuxna personer innebär akut hemlöshet att personerna är hänvisade till tillfälliga boendelösningar eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Cirka 40 vuxna sover utomhus eller i offentliga utrymmen i Göteborg.

Varför?

Missbruk- och beroendeproblem eller psykisk ohälsa är de främsta orsakerna till hemlöshet. Majoriteten är ensamhushåll och män. För nästan vart femte hushåll är vräkning en bidragande orsak till att hushållet befinner sig i hemlöshet. Våld i nära relation är en bidragande orsak till hemlöshet för ca 400 hushåll.

För akuta hemlösa barnfamiljer som saknar social problematik ordnar staden nödbiståndsboende. Inga barnfamiljer sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Av hushållen i akut hemlöshet var det i den senaste kartläggningen (april 2021) 56 barnfamiljer med 138 barn.

En av anledningarna till att personer utan social problematik blir hemlösa är bostadsbristen i Göteborg.

Definition av hemlöshet

Göteborgs Stad utgår i sin statistik från Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Den beskriver fyra situationer som personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid och i princip alla hemlösa har kontakt med socialtjänsten:

  • Personer som bor i akuta boendelösningar
  • Personer som saknar boende efter institutionsvistelse
  • Personer som bor i långsiktiga boendelösningar
  • Personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner.

Ingår inte i kartläggningen: till exempel ingår inte utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd och personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring här.

Kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}