Samverkan mellan skola och hem

Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Därför är det viktigt att samarbetet mellan skola och vårdnadshavare fungerar bra. För att hjälpa till i det samarbetet har det tagits fram en riktlinje som handlar om vilka förväntningar de som arbetar i skolan, elever och vårdnadshavare kan ha på varandra. Riktlinjen kallas även för förväntansdokument.

Detta kan du som vårdnadshavare förvänta dig av skolan

 • Att skolan ger alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån målen i läroplanen och att skolan jobbar för att varje elev utifrån sina förutsättningar tar ansvar för sitt lärande.
 • Att skolan ansvarar för eleverna under den tiden de är på skolan. Hur tillsynen fungerar rent praktiskt och omfattningen beror bland annat på elevernas ålder, behov och mognad.
 • Att skolan informerar dig om hur det går för ditt barn kunskapsmässigt och socialt och att du blir kontaktad om det händer något som skolan behöver prata med dig om.
 • Att skolan på ett tydligt sätt informerar om bland annat skolans mål, viktiga rutiner och ordningsregler. Och att skolan beskriver hur och när skola och hem kan kommunicera med varandra och vem på skolan som ansvarar för vad.
 • Att skolan ger ett respektfullt bemötande och samarbetar kring barnets skolsituation, trivsel, trygghet och kunskapsutveckling.
 • Att skolan ger informationen du behöver vid övergångar mellan stadier, skolor och skolformer. För att övergången ska bli så bra som möjligt är det extra viktigt att kommunikationen mellan hem och skola fungerar väl.

Detta kan skolan förvänta sig av dig som vårdnadshavare

 • Att du ansvarar för att ditt barn är i skolan, enligt skolplikten och meddelar om ditt barn inte kan komma till skolan.
 • Att du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan och är utvilad
 • Att du visar tillit till skolans olika professioner och ger ett respektfullt bemötande.
 • Att du tar till dig information som du får från skolan och att du deltar på möten som skolan bjuder in till. Det är viktigt att du ger skolan information om ditt barn samt dina kontaktuppgifter så att skolan kan nå dig som vårdnadshavare.
 • Att du stöttar och uppmuntrar ditt barns skolarbete och ser till att ditt barn har med sig rätt material och utrustning till skolan.
 • Att du pratar med ditt barn om vilka regler som finns på skolan och om varför det är viktigt att respektera alla elever och vuxna. Då bidrar du och ditt barn till en god arbetsmiljö på skolan för både elever, lärare och andra som är på skolan.

Detta kan skolan förvänta sig av dig som elev

 • Att du utifrån dina förutsättningar tar ansvar för ditt skolarbete och gör ditt bästa.
 • Att du är vänlig och respektfull mot skolans personal och andra elever. Då bidrar du till en miljö på skolan som ger trygghet och studiero.
 • Att du är rädd om skolans material och den gemensamma skolmiljön.
 • Att du har med det du behöver för att kunna vara fullt delaktig på alla lektioner under skoldagen.
 • Att du passar tider.
 • Att du använder ett vårdat språk
 • Att du följer ordningsreglerna som finns på skolan och att du är delaktig i att ta fram reglerna.
 • Att du är delaktig i utbildningen och arbetet på skolan. Alla elever ska kunna påverka och ta ansvar utifrån sina förutsättningar.

Om riktlinjen för samverkan mellan skola och hem

Dokumentet har sin grund i skollag och läroplaner. Det är ett stöd i kontakten mellan skola, elever och vårdnadshavare och gäller för grundskola, grundsärskola, fritidshem, förskoleklass och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (enligt LSS) i grundskoleförvaltningen. Dokumentet gäller alla vårdnadshavare, elever och personal i dessa verksamheter.

Här hittar du riktlinjen för samverkan mellan skola och hem.

Här hittar du en enkel layoutad version av riktlinjen.

Om du som vårdnadshavare upplever brister i skolan

Målet är att samarbetet mellan hem och skola ska fungera genom dialog. Om du som vårdnadshavare upplever brister har du rätt att lämna klagomål enligt grundskoleförvaltningens rutin för att ta emot och utreda klagomål. Du kan lämna ditt klagomål muntligt eller skriftligt. Läs mer om att lämna klagomål på din skolas sida på goteborg.se