Om avgifter för förskola och familjedaghem

När ditt barn har plats i förskola eller familjedaghem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1425 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 950 kronor per månad.

Så här beräknar vi din avgift

Vi beräknar avgiften i procent (%) på familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna listade under Avgifter längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 47 490 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1425 kronor för barn under tre år och 950 kronor för barn över tre år. Du betalar avgift för 11 månader om året. Juli månad är avgiftsfri.

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kronor i månaden får du ingen faktura, utan platsen blir avgiftsfri.

Du ska lämna en inkomstredovisning

När du tackar ja till en förskoleplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Läs mer på sidan Lämna inkomstredovisning för förskola.

Om du är egen företagare

Om du är egen företagare och har svårt att beräkna din inkomst, kan du välja att betala maxtaxa (högsta avgiften) så länge. När din inkomst och slutliga skatt för året är fastställd kan du få avgiften korrigerad i efterhand. Kontakta förskoleservice. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Om du har flera barn i förskola/fritidshem

Om du har flera barn i förskola och fritidshem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Växelvis boende - delad faktura

Kommunfullmäktige har beslutat att när barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte bor ihop, ska faktura sändas till båda hushållen om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen. Det innebär att båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga.

Respektive vårdnadshavare betalar halv avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst.

Betala via autogiro

Anmälan autogiro

Om du saknar inkomst

Avgiften baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med yngre syskon, får barnen vara på förskola under begränsad tid. Du betalar då en lägre avgift.

Om du är föräldraledig får ditt barn vara på förskola 15 timmar per vecka. För barn i åldern ett till två år betalar du då halv avgift. För barn i åldern tre till fem år betalar du ingen avgift i september-maj, men i juni och augusti betalar du halv avgift.

Om du är arbetssökande kan du välja om ditt barn ska vara på förskolan eller familjedaghemmet 15 timmar per vecka eller 25 timmar per vecka. Avgiften baseras på hur många timmar du väljer. För barn i ålder ett till två år betalar du halv avgift för 15 timmar och hel avgift för 25 timmar. Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år betalar du ingen avgift från september till maj, men i juni och augusti betalar du halv avgift.

Om ditt barn är sjukt en längre tid

Om ditt barn inte kan vara på förskolan på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Du ska då visa läkarintyg.

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader

Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har du rätt till lika många avgiftsfria dagar som väntetiden har överstigit fyra månader. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet har fått en placering, minskas med så många dagar som förseningen har tagit. Du får alltså inte någon annan ersättning. Juli månad räknas inte med vid avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Göteborgs Stad.

Avgifter

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Avgift för barn 1-2 år:

  • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 425 kr/mån
  • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 950 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 475 kr/mån
  • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år, gäller från och med augusti det året barnet fyller 3 år.

  • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 950 kr/mån
  • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 475 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 475 kr/mån
  • Barn nr 4: ingen avgift

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt kapitel 8 paragraf 7 i skollagen betalar halv avgift.

Vad händer om du inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften till förskolan, alltså har en skuld, får du en varning (varslad). I varslet står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar.

Det ska också stå vilken dag som platsen inte längre finns kvar för ditt barn om du inte betalar skulden.

Om du inte betalar beslutar kommunen att säga upp ditt barn från förskoleplatsen.

När kommunen ska besluta om uppsägning på grund av att avgiften inte är betald, ska barnets behov av plats vägas enligt vad som står i Skollagen.

Du kan göra en avbetalningsplan

Du kan komma överens med kommunen om en avbetalning av skulden. Ditt barn får då behålla sin plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen. Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats.

För att reglera skulden eller upprätta en avbetalningsplan, kontakta inkassobolaget på telefon 0771-23 24 00.

Om du har förlorat platsen kan du ansöka om en ny förskoleplats, men du måste betala din skuld innan du får en plats.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Maksut/Avgifter