Regler för vattenskyddsområden

För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det föreskrifter för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet - reglerna gäller både företagare och privatpersoner. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller att du gör en anmälan.

Det finns flera vattenskyddsområden

Det största vattenskyddsområdet gäller Göta älv. Dessutom finns skyddsområden för Delsjöarna, Rådasjön och Kallebäcks källa. För varje område finns särskilda skyddsföreskrifter med regler för både företagare och boende.

Reglerna gäller bland annat hantering av kemikalier och avfall, markarbeten, jordbruk och avlopp. I föreskrifterna framgår det om du måste anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet.

Tänk på att det som hamnar på marken eller rinner ut i dagvattenbrunnar kan förorena skyddsområdet. Spill av olja, kemikalier och liknande får inte förekomma. Därför är det också förbjudet att tvätta bilen på gatan inom vattenskyddsområden.

Som du ser på sidan Karta för vattenskyddsområden överlappar vissa skyddsområden varandra. Där skyddsområden överlappar varandra måste man följa reglerna för båda områdena.

Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde inom Göteborg Stad kontaktar du miljöförvaltningen. Mer information om det finns längre ner på sidan.

Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde utanför Göteborg Stad kontaktar du miljökontoret i berörd kommun.

Ale kommun telefon: 0303-70 30 00
Härryda kommun telefon: 031-724 61 00
Mölndals Stad telefon: 031-315 10 00
Partille kommun telefon: 031-792 10 00

Göta Älv - regler för skydd av råvattnet

Göta älv är Sveriges största vattendrag och förser 700 000 människor med dricksvatten. Kemikalieutsläpp och olyckor kan få allvarliga följder. För att skydda råvattnet finns det regler för hur och vilka verksamheter som får bedrivas.

Läs mer om detta i skyddsföreskrifterna.

Säkrare vatten Skyddsföreskrifter för Göta älv

I miljöförvaltningens faktablad kan du läsa mer om vad som gäller:

Älvens vatten behöver skyddas; det föreslagna Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Gävso) sträcker sig över sex kommuner utmed älven. Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg.

Göta älv - Anmälan och ansökan om tillstånd

Inom Göta älvs vattenskyddsområde krävs att du gör antingen en anmälan och eller ansöker om tillstånd för hantering av petroleumprodukter, spridning av bekämpningsmedel, större markarbeten, jordbruk, avlopp med mera. 

På sidan Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde kan du läsa mer om när du behöver göra  anmälan respektive söka tillstånd.

Delsjön - Kallebäcks källa - Rådasjön

  • Skyddsföreskrifter Delsjön Föreskrifterna gäller Delsjöarna, östra delen av Kallebäcks källas och norra delen av Rådasjöns vattenskyddsområde. Observera att telefonnumret till Göteborg vatten i pdf:n är inaktuellt. Du ska larma räddningstjänsten, telefon 112, vid olycka eller tillbud.
  • Vattendom Kallebäckskälla Vattendomen gäller Kallebäcks källa och västra delen av Delsjöarnas vattenskyddsområde
  • Skyddsföreskrifter Rådasjön Föreskrifterna gäller för Rådasjön och norra delen av Delsjöns vattenskyddsområde