Villkor för fristående barnomsorg

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Villkor för att få godkännande och rätt till bidrag

Kommunen är skyldig att godkänna de verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Om verksamheten blir godkänd och är öppen för alla barn, får din verksamhet bidrag av kommunen. Skollagen

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Göteborgs Stads regler för fristående barnomsorg

Avgifterna för fristående förskola får inte vara oskäligt höga och får från och med höstterminen det år barnet fyller tre år bara avse den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året (8 kap. 20 § skollagen). Dessutom ska den avgift som tas ut följa förordningen om maxtaxa (Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet).

I ansökan ska du lämna uppgifter om bland annat detta:

 • mål och inriktning,
 • lokalisering och hur lokalerna är disponerade,
 • planerad organisation,
 • platsantal och åldersgrupper,
 • personal och kompetensnivå,
 • övriga handlingar som ska bifogas som underlag för nämndens beslut.

Nedan hittar du bland annat de regler för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen. 

Göteborgs Stads regler för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Regler för fristående friliggande fritidshem i Göteborgs Stad

Starta barnomsorg och skola steg för steg

Regler enligt skollagen

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du följer de förutsättningar som finns i lagar, föreskrifter och regler. 
Skollagen
Läroplaner

Nyanställda rektorer måste gå utbildning

Alla rektorer som nyanställs i förskolan måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

Reviderad läroplan för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2019.

Barnkonventionen är svensk lag

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.

Regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän som vill starta fristående förskola

Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedriver fristående verksamheter. Det innebär att förskolenämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte förskolenämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

Ägar- och ledningsprövning

Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska godkännande lämnas om den enskilde

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Det krävs också att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

Ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövningen omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet såsom

 • den verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

En anställd med arbetsledande funktion, som till exempel en rektor, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det, till exempel att rektorn också ingår i verksamhetens styrelse.

Hämta in uppgifter

Förskoleförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Avgifter vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

Avgiften för ansökan om godkännande för att starta en ny fristående förskola är 25 000 kronor. För den som ansöker om en förändring av ett befintligt godkännande som till exempel utökning, utöver 10 procent av beviljat barnantal, eller byte av huvudman är avgiften 18 000 kronor.

Skicka din anmälan till:

Göteborgs Stad
Förskoleförvaltningen
Box 1116
​405 23 Göteborg

eller via e-post till: forskola@forskola.goteborg.se

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Kommunen gör tillsyn över de fristående verksamheterna så att huvudmännen lever upp till de krav som ställs i skollag och läroplaner.

Tillsyn av fristående verksamheter

Vill du ha råd och vägledning?

Du kan kontakta Enheten för fristående verksamheter om du behöver råd och stöd när du vill starta en verksamhet.

Ersättningsbelopp för fristående verksamhet

Här kan du se vilka ersättningsbelopp som gäller