Villkor för fristående barnomsorg

Vill du driva en fristående förskola, friliggande fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla kraven i skollagen samt följa gällande läroplaner. Du behöver också följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Kommunen ska regelbundet granska din verksamhet.

Ett så kallat friliggande fritidshem innebär att det inte är anslutet till en fristående grundskola.

Villkor för att få godkännande och rätt till bidrag

Kommunen är skyldig att godkänna de verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Om verksamheten blir godkänd och är öppen för alla barn, får din verksamhet bidrag av kommunen. Skollagen

I ansökan ska du lämna uppgifter om bland annat detta:

  • mål och inriktning,
  • lokalisering och hur lokalerna är disponerade,
  • planerad organisation,
  • platsantal och åldersgrupper,
  • personal och kompetensnivå,
  • övriga handlingar som ska bifogas som underlag för nämndens beslut.

I pdf:en nedan hittar du bland annat de regler som gäller för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen.

Regler för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg i Göteborgs Stad

Regler för fristående friliggande fritidshem i Göteborgs Stad

Så gör du för att starta fristående barnomsorg

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Andra former kan vara olika flerfamiljssystem.
Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Det finns många olika varianter av hur pedagogisk omsorg bedrivs.

Några exempel som finns är:

  • En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.
  • En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten.
  • En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
  • Flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem.

Vänd dig till enheten för fristående verksamheter om du har frågor om pedagogisk omsorg.

Ansökningsprocessen

Stadsdelsnämnden i den stadsdel där du vill etablera en verksamhet ska godkänna verksamheten. Därför påverkar tiderna för nämndens sammanträden hur lång tid det kan ta innan du får ditt godkännande. Kontakta enheten för fristående verksamheter om du har frågor.

Du kan ansöka, anmäla och registrera på samma gång.

Så här ser du till att verksamheten bedrivs enligt lagar och regler

Regler enligt skollagen

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du följer de förutsättningar som finns i lagar, föreskrifter och regler.
Skollagen
Läroplaner

I pdf:en nedan hittar du bland annat de regler som gäller för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen.

Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillsyn enligt skollagen

Kommunen ska se till att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i skollag och läroplaner. Enheten för fristående verksamheter sköter den tillsynen.

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Regler för barnomsorgstaxa

Avgiften får inte överstiga maxtaxan. Det går däremot bra att ta ut ett lägre belopp.

Avgifter för barnomsorg i Göteborg

Vill du ha råd och stöd?

Du kan kontakta Enheten för fristående verksamheter om du behöver råd och stöd när du vill starta en verksamhet.

Ersättningsbelopp för fristående verksamhet

Här kan du se vilka ersättningsbelopp som gäller