Anmäl markarbete i förorenad mark

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla detta i god tid till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen granskar och kräver åtgärder

Miljöförvaltningen granskar din anmälan och ställer krav på vilka försiktighetsåtgärder som behövs samt om du måste göra mer undersökningar eller annan kontroll. Vi ställer högre krav på eventuell sanering och skyddsåtgärder om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder än när det gäller mark inom ett industriområde eller inom vägområden.

Vi tar ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Slutrapport när markarbetet är klart

När markarbetet är klart ska du lämna en slutrapport som visar vad efterbehandlingen har gett för resultat och om åtgärderna har gett önskad effekt. Rapporten ska innehålla analysresultat från slutproverna. Det ska framgå vem som har tagit hand om schaktmassor och annat material som körts bort från fastigheten. 

Förorenade områden - faktablad från miljöförvaltningen

Skicka in anmälan senast 6 veckor i förväg

Senast 6 veckor innan arbetena påbörjas ska din anmälan ha kommit in till miljöförvaltningen. Tänk på att det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att först göra en anmälan.

Detta ska din anmälan innehålla

Din anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Fastighetsbeteckning och gatuadress.
 • Namn på ansvarig verksamhetsutövare och fastighetsägare (lagfaren och taxerad) samt respektive organisationsnummer och kontaktuppgifter.
 • Uppgift om fakturaadress och eventuell referensperson eller referensnummer
 • Namn och kontaktuppgifter på Miljökontrollant. Miljöförvaltningen anser att en sakkunnig och oberoende miljökonsult ska utföra miljökontroll och uppföljning av markarbetena.
 • Entreprenör och dennes kontaktuppgifter.
 • Transportör med tillstånd för transport av de avfallsslag som uppkommer i projektet (avfall, farligt avfall). Ange organisationsnummer.
 • Avfallsmottagare. Kontrollera att mottagaren har de tillstånd som krävs!
 • Fastighetens historiska bakgrund, till exempel tidigare verksamheter.
 • Åtgärdsmål för saneringen/efterbehandlingen med utgångspunkt i markanvändningen på platsen (känslig markanvändning, mindre känslig markanvändning).
 • Situationsplan över området, där det förorenade området är markerat.
 • Beskrivning av planerat arbete som ska utföras.
 • Typ av förorening, om det går att avgöra. Bifoga rapport från miljöteknisk markundersökning.
 • Uppskattade volymer av förorenade massor, om det går att avgöra.
 • Risker med föroreningen ur hälso- och miljösynpunkt (till exempel spridning, ångning, damning).
 • Skyddsobjekt. Till exempel dagvattenbrunnar och vattendrag i området och dess närhet, vattenskyddsområde, Natura 2000-område.
 • Planerade skyddsåtgärder. Till exempel hantering av länshållningsvatten, akutplatta, presenning för täckning.
 • Beskrivning av planerad efterkontroll med laboratorieanalyser och dokumentation av efterbehandling.

Skicka din anmälan med bilagor till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg. Har du frågor är du välkommen att kontakt oss via Göteborgs Stads kontaktcenter på telefon 031-365 00 00.