Rökfria serveringsmiljöer

Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen. Man får röka i särskilda rökrum, men dit får man inte ta med mat eller dryck.

Uteserveringar

Enligt tobakslagen, numera Lagen om tobak och liknande produkter, är rökning förbjuden på restauranger, serveringsställen och i andra lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökrum eller rökrutor får inte anordnas på uteserveringar.

Det är inte tillåtet att röka på uteserveringar.

Rökrum

Ett rökrum får inte vara större än 25 procent av lokalens yta. I benämningen lokalens yta ingår alla utrymmen som är tillgängliga för gästerna, även olika biytor, spelutrymmen med mera. I ett rökrum får ingen annan verksamhet än rökning ske. Servering av mat och dryck är alltså inte tillåtet. Det får heller inte finnas annan underhållning i rökrummet, exempelvis tv-apparater eller spelmaskiner.

Besökare ska kunna komma in i serveringslokalen utan att passera genom rökrummet, och luften från rökrummet får inte komma ut i lokalen. Idag finns ingen luftrening för återcirkulation av luften som accepteras av miljöförvaltningen.

Kontakta stadsbyggnadskontoret eftersom det kan ställas krav på bygganmälan i samband med inrättande av rökrum.

Mer information om rökrum finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, Folkhälsomyndigheten - rökfria miljöer

Vem har ansvaret?

Det är du som äger serveringen eller som hyr lokalen som ansvarar för att följa lagstiftningen kring tobak. Miljöförvaltningen har ansvar för att kontrollera att verksamhetsansvariga följer tobakslagens regler om rökförbud i offentliga lokaler och på offentliga platser i Göteborg.

Vad händer om man bryter mot lagen?

Om det visar sig att tobakslagen inte följs har miljöförvaltningen rätt att kräva åtgärder. Om det inte hjälper kan du som är ansvarig för verksamheten eller lokalen få betala ett vite. Det kan också leda till att ett serveringstillstånd för alkohol omprövas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha ett sådant tillstånd.

Rökförbud på många platser sedan 2005

Sedan 2005 är det förbjudet att röka i offentliga miljöer som till exempel skolor, sjukvårdslokaler, butiker och kollektivtrafik. Förbudet gäller även restauranger och kaféer där det serveras mat och dryck. Även vattenpipor omfattas. Undantag från förbudet är om man har särskilda rökrum där servering av mat och dryck inte är tillåtet.

Förändringar i tobakslagen 2019

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla i Sverige. Den innehåller flera viktiga förändringar, till exempel är det förbjudet att röka på alla uteserveringar. Det är också förbjudet att röka vattenpipa, även vattenpipor som inte innehåller tobak. Även föreningslokaler omfattas av förbudet eftersom de räknas som allmän plats.

I rökfria miljöer, både ute och inne, är det numera förbjudet att:

  • Röka tobak
  • Röka örtprodukter
  • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
  • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
  • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa

Vad händer om någon röker på min uteservering?

Ditt ansvar som verksamhetsutövare är att du ska upplysa dina kunder / gäster om att rökning inte är tillåtet på uteservering och kring entrén. Skyltningen är viktig, och att din personal är uppdaterad och vet vad som gäller. Miljöförvaltningen är ansvarig för tillsynen av att tobakslagen följs. Om vi gör en inspektion och ser att du som företagare inte informerar tillräckligt om rökförbudet så följer vi upp att du hittar ett sätt att ta ansvar för informationen och att du har en fungerande egenkontroll. Vi gör då en bedömning från fall till fall.

Som verksamhetsutövare ska du se till att:

  • Inte ha askkoppar
  • Ha tydliga skyltar
  • Personalen vet vilka regler som gäller
  • Personalen säger till gäster som röker

Allmänheten har möjlighet att lämna klagomål till miljöförvaltningen om rökförbudet inte fungerar på restauranger, caféer etc.

Gäller rökförbudet även föreningslokaler?

Rökning av tobak är idag inte tillåten i lokaler dit allmänheten har tillträde. Miljöförvaltningens bedömning är att det vanligen även gäller föreningslokaler.
I den nya tobakslagen gäller rökförbudet även andra produkter än tobak. Det gör att många innehavare av till exempel vattenpipekaféer undrar om rökförbudet kommer att gälla också dem.
Miljöförvaltningen kan idag inte ge ett svar på frågan när en sammanslutning av människor kan klassas som ett slutet sällskap där den nya tobakslagen inte skulle gälla.
Vi väntar på vägledning från Folkhälsomyndigheten kring den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019. Därefter är det vår förhoppning att kunna ge tydligare information om hur vi kommer att göra bedömningen.

Läs mer om den nya lagstiftningen, vad den innebär samt kommunens ansvar hos Folkhälsomyndigheten: Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Lagstöd

Den nya lagen gäller från 1 juli 2019: Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).