Bekämpningsmedel

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Innan du yrkesmässigt sprider bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd hos miljöförvaltningen.

Vilka regler gäller för bekämpningsmedel?

Ta alltid hänsyn till hur bekämpningsmedlen kan påverka andra människor eller miljön. Välj i första hand mekanisk ogräsbekämpning.

Föreskrifter och vägledning om bekämpningsmedel

Läs om spridning och hantering av växtskyddsmedel och biocidprodukter på Naturvårdsverket

Informera miljöförvaltningen och allmänheten om bekämpningen

Om du yrkesmässigt sprider en biocidprodukt som träskyddsmedel, rodenticid eller insekticid på en plats dit allmänheten har tillträde, måste du tala om det för kommunen i en så kallad underrättelse. Det ska du göra i samband med spridningen eller snarast därefter.

Du ska dessutom informera allmänheten om bekämpningen på väl synliga anslag.

Underrättelsen skickar du till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Underrättelsen ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter till både den som sprider biocidprodukter och den för vars räkning spridningen sker
  • Syftet med bekämpningen
  • Biocidproduktens namn och registreringsnummer
  • Mängden biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
  • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod för spridningen
  • Plats för spridningen
  • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

För mer information se 4 kap, 2-3 §§ i Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:3.

Behöver du söka tillstånd eller anmäla din bekämpning?

I förordning om bekämpningsmedel 2 kap. 40-41§§ kan du se vilka användningsområden som kräver tillstånd. Det gäller till exempel tillstånd för användning av växtskyddsmedel på tomtmark för flerfamiljshus och inom idrotts- och fritidsanläggningar respektive anmälan för exempelvis användning av växtskyddsmedel på banvall. Användning som inte finns med i förordningen kan ändå kräva tillstånd, exempelvis användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde. Mer information om det finns i 6 kapitlet i Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2 samt i Skyddsföreskrifterna för Göta älv.

Använd godkända bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister

Avgifter, information och regler

Avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan eller ansökan enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Mer information om bland annat timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn.

Mer information

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, NFS 2015:2

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter, NFS 2015:3

Kemikalieinspektionen

Blankett för att anmäla eller ansöka om tillstånd att sprida bekämpningsmedel

Du behöver i god tid innan du börjar sprida bekämpningsmedel antingen anmäla eller söka tillstånd hos miljöförvaltningen. Använd blanketten nedan.

Anmälan/Ansökan om användning av och spridning av växtskyddsmedel

Om du inte anmäler eller ansöker om tillstånd

Om miljöförvaltningen upptäcker att du utfört kemisk bekämpning utan att ha anmält eller utan att ha tillstånd, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller blir åtalsanmäld.