Kemikalier

Kemikalier som hanteras felaktigt kan innebära risk för att både människor och natur skadas allvarligt. Därför gäller särskilda regler för dig som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter.

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning eller en kemikalielista får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Innan du yrkesmässigt sprider bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd hos miljöförvaltningen.

Det finns regler för dig som ska importera eller tillverka kemiska produkter eller biotekniska organismer. Reglerna finns för att förhindra att människor kommer till skada vid hantering av produkterna och/eller att miljön påverkas negativt.