Regler för starttillstånd

För att få gräva i kommunens gata måste du ha ett starttillstånd. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få tillstånd att gräva i stadens gator.

När ska du söka starttillstånd?

Du behöver ett starttillstånd av trafikkontoret för att gräva i gatan eller nära ett spårområde på kommunens mark. Du kanske ska lägga ledningar av olika slag eller placera något som tillhör en fastighet. Det senare kan gälla allt från grundförstärkning till fettavskiljare.

Avtal enligt "Blå boken"

Ska du gräva i gatan måste du ha ett avtal med trafikkontoret, där du och trafikkontoret kommit överens om vilka regler som gäller. Här kan du läsa mer om reglerna: Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg kan du läsa i PDF-filen nedan.

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken)

Samråd, samordning och ledningsläge

När du ansöker om starttillstånd ska du samråda med olika berörda parter. Det kan vara kollektivtrafik, räddningstjänst, boende, näringsidkare eller andra anläggningsägare. Du ska välja både arbetsmetoder och tidpunkter, så att grävningen stör omgivningen så lite som möjligt. Du måste alltid garantera tillgängligheten och säkerheten i samband med grävningen. Innan du har kommit så långt har du normalt sett redan kontrollerat vad som finns i marken där du tänker gräva, och fått ett så kallat ledningsläge av trafikkontoret. Du ska anmäla när du ska påbörja och avsluta arbetet.

Tillfälliga trafikanordningsplaner (TA-planer)

När du sätter igång måste du tänka på den övriga trafiken och tillgängligheten på gatan. Därför måste du ha en tillfällig trafikanordningsplan, granskad av trafikkontoret. Den ska visa hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet. Du som är entreprenör ansvarar för att märka ut skyltar och avstängningar, och för att utföra tillräckliga skyddsåtgärder.

Ska du arbeta i spårområde måste din personal ha både säkerhetsutbildning och vara examinerade för uppdraget. Säkerhetskraven för starkström i luftledningarna och tung spårvägstrafik på spåren – oftast i blandtrafik – ställer mycket högre krav på personalen.

Tillfälliga trafikanordningsplaner

Schaktkontroll

När du är klar ska du återställa ytan som du grävt upp till minst samma standard som tidigare. Oftast gör kommunen en syn innan du börjar gräva och kontrollerar sedan hur området ser ut efter arbetet är klart. Är det en relativt nylagd gata eller om du har grävt upp gatan i stor omfattning, läggs hela gatan om med ny beläggning.

Frågor och svar