Förfrågningsunderlag daglig verksamhet

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av daglig verksamhet ska uppfylla.

Ansökan om att bli utförare ska lämnas elektroniskt via TendSign, vilket innebär att ansökan inte kan lämnas i pappersformat, via fax, eller e-post. För att kunna lämna ansökan krävs att behörig person för utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com

Möjlighet att bli valbar finns löpande. Under 2019 gäller följande tider.

1 februari med start av verksamhet 1 april (komplett ansökan senast 25 oktober 2018)

15 maj (komplett ansökan senast 15 februari).

15 oktober (komplett ansökan senast 28 juni).

16 december (komplett ansökan senast 20 september).

Handläggningstiden är sex veckor efter att ansökan är komplett. Det betyder med exempel om din ansökan inte är komplett senast 15 februari kan följden bli att du, även om du blir godkänd, inte blir valbar från och med 15 maj. Annat som kan påverka datum för att bli valbar är att du enligt anvisning skrivit kontrakt, skickat in försäkringsbrev samt att du deltagit i utbildning med mera.

Information om tidplan för att senast skicka in komplett ansökan 2019 kommer att publiceras här.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag LOV daglig verksamhet

Bilagor som ingår i förfrågningsunderlaget

Bilaga 1. Referensblankett

Bilaga 2. Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar

Bilaga 3. IT-system

Bilaga 4. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon

Bilaga 5. Utdrag ur AB och HÖK 16

Bilaga 6. Utdrag ur HÖK 16

Bilaga 7. Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Bilaga 8. Förteckning grundutrustning

Bilaga 9. Ersättningsmodell daglig verksamhet enligt LOV 2019

Övriga bilagor

Blankett ändamålsenlig organisation (Word-format)

Blankett referens ansvarig för daglig drift (Word-format)

Tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV för daglig verksamhet