Regler och ansvar för avfall

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska hantera, lagra och transportera avfall på ett säkert sätt. Här kan du läsa om lagar och regler för avfall. Alla verksamheter i Göteborgs Stad ska också arbeta förebyggande för att minska mängden avfall. Här hittar du vägledningar och checklistor med praktiska tips.

Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering. Här hittar du bland annat avfallsförordningen, våra lokala avfallsföreskrifter och miljöbalken.

Den största miljöbelastningen i en produkts liv sker i de allra flesta fallen vid tillverkning och utvinning av råvaror. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om inköp och upphandling, logistik, lagring och användning av produkter. Kom ihåg att det bästa avfallet är det som inte uppstår.

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt i samhället, också ansvarar för att ta hand om den.