Transportera avfall

Det finns speciella lagar och regler för avfallstransporter, oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här får du information om vad som gäller och vart du kan vända dig om du vill hitta en transportör eller söka tillstånd.

Hushållsavfall

Hushållsavfallet i din verksamhet är det avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från personalmatsalar, restauranger eller toaletter. Även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum räknas som hushållsavfall.

Hushållsavfall ska transporteras bort av kommunen. Avfallet får därför bara transporteras av Kretslopp och vattens entreprenörer. Se sidan Beställ hämtning av hushållsavfall.

Farligt avfall

Du måste följa särskilda regler för farligt avfall, inklusive el-avfall. För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel vid transport av vissa avfallstyper som innehåller asbest.

Du måste upprätta så kallade transportdokument för allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör. Transportören du anlitar brukar kunna ge råd om hur transportdokumenten ska se ut.

Mer information finns i miljöförvaltningens faktablad Vad är farligt avfall - och hur ska det tas om hand?

Får jag köra avfallet själv?

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom hushållsavfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

För egen transport av farligt avfall, inklusive el-avfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår får du transportera utan tillstånd sedan en anmälan gjorts till länsstyrelsen. Tillståndsplikt gäller dock alltid för avfall som innehåller cyanid, kadmium eller PCB samt kvicksilver i annat än hela ljuskällor.

Du får mer information om regler för transport av avfall på Naturvårdsverkets hemsida.

För transport av farligt avfall, se även regler för transport av farligt gods hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om du väljer att anlita någon annan för att transportera bort ditt avfall (utom hushållsavfall) måste du välja någon med tillstånd från länsstyrelsen. På Länsstyrelsens webbplats finns listor över företag som får transportera farligt avfall respektive övrigt avfall.