Utformning av uteservering

Varje uteservering ska vara så omsorgsfullt utformad som platsen kräver. Det handlar lika mycket om val av möbler som utformning av inramning samt tak och golv. Ibland behövs en sammanhållen utformning, till exempel om flera uteserveringar ligger tillsammans längs en gata.

Gestaltningsprogram

Om ni är flera café- och restaurangägare som behöver samsas på platsen kan det vara en bra idé att ni alla och tillsammans med fastighetsägarna tar fram ett gestaltningsprogram. I detta program kan till exempel kreativa speciallösningar behandlas, gemensamma spelregler för utformning och utbredning tas fram. Om vi tillsammans sätter ramar för platsen och ser helheten kan utformningen ofta bli mer tillåtande. I samråd med stadsbyggnadskontoret fattas sedan ett beslut om villkorsbesked. Detta är inte ett bindande beslut, men om du följer gestaltningsprogrammet kan du vara säker på att din uteservering kommer godkännas. 

Dela gärna upp uteserveringen

Det kan vara klokt att dela upp uteserveringen, så delen närmast café- eller restaurangbyggnadens fasad är mer inbyggd och delen närmast gaturummet bara har ett enkelt staket, samt bord och stolar. Med sin öppna, yttre del upplevs uteserveringen då som en del av stadslivet, både för gäster och förbipasserande, samtidigt som uteserveringen får en väderskyddad del närmast fasaden. När vädret inte kräver att inramningen är i uppfällt läge och när uteserveringen är stängd för dagen ska vindskyddet sänkas ned till att bli max 1,10 meter och markiser ska fällas in.

Tänk på att:

 • Tryckimpregnerat trä passar sällan in i stadens miljöer. Vill du ändå använda trä? Välj certifierat virke med en passande ytbehandling.
 • Inramningar, väggar och tak bör inte skymma viktiga detaljer på fasaden. Exempel: Placera markiser under listverk och dra in uteserveringen en bit vid hörn, så att fasaden syns.
 • Behöver du inspiration, tips eller råd för hur just din uteservering kan se ut? Ta gärna hjälp av stadsbyggnadskontorets kundservice.

Inramning

Inramningen är gränsen mellan uteserveringen och trottoaren, ofta någon form av staket. Din inramning ska tala om för gäster och allmänhet vilken yta som tillhör uteserveringen, utan att dölja eller isolera för vare sig gästerna eller förbipasserande.

Tänk på att:

 • Om inramningen ska vara fast monterad i kommunens mark behöver du ett extra tillstånd för detta.
 • Inramningen ska vara kännbar med käpp för personer med nedsatt syn, om det saknas ledstråk förbi uteserveringen. Exempelvis med en tvärslå 0,10–0,35 meter över marken, se exempel i bilden.
 • Inramningen ska inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.

Exempel på olika sorters inramningar för din uteservering. Några kräver bygglov, andra inte, så du behöver ta reda på vad som gäller för just din lösning. 

Staket: Om staket på sidan Behöver du bygglov?

Plank: Om plank på sidan Behöver du bygglov?

Häckar och växter: Om häckar på sidan Behöver du bygglov?

Höj- och sänkbara inramningar: Du kan behöva bygglov för en höj- och sänkbar inramning som kan skjutas upp mer än 110 cm från marken.

Illustration som visar höj- och sänkbar inramning.

Exempel på höj- och sänkbar inramning som är max 1.10 meter i nedsänkt läge.

Mark och golv

För att skapa en inbjudande uteservering för alla är det viktigt att den smälter in och upplevs som en del av vårt gemensamma stadsrum. Att placera möblerna på marken framhäver stadens golv och bidrar till en anpassning till platsen. Är underlaget ojämnt kan du använda bord och stolar som går att justera. Om underlaget är alltför ojämnt eller om marken lutar mer än 8,3% kan du göra ett uppbyggt golv. Du behöver i så fall tydligt beskriva och motivera varför det inte går att använda marken på platsen som golv till din uteservering.

Uppbyggda golv blir ofta gömställen för råttor, vilket är ett allt större problem i stadsmiljön. Vid uteserveringar har råttorna dessutom nära till maten, som lätt kan trilla ner i springor. Utforma golvet så att det blir så tätt som möjligt, både mot mark och mot fasad. Det ska inte finnas några glipor som är större än 1 cm, oavsett om uppbyggnaden står på hårdgjord yta eller gräs. Att klä sockeln med plåt kan vara en lösning.

Tänk på att:

 • Du ska ha bygglov om du gör ett uppbyggt golv som är högre än 0,6 meter i någon del.
 • Ett uppbyggt golv ska vara tillgängligt för personer som använder rullstol och kan därför kräva ytterligare åtgärder, till exempel en ramp inom uteserveringsytan.
 • Eventuella ledningar under marken ska gå att komma åt via lucka i uppbyggda golv.

Illustration som visar en uteservering i en sluttning där ett trädäck gör golvet plant.

Uppbyggda golv tillåts om marken lutar mer än 8,3 % eller är alldeles för ojämn.

Möbler och möblering

Möblerna är en viktig del i hur din uteservering upplevs, både vad som är praktiskt och vad din verksamhet vill signalera. Anpassa möblerna till platsen med både färg, form och material. Om du vill använda starka färger i ditt uttryck kan du gärna låta kuddar och filtar stå för det.

Uteserveringen är till för alla, så tänk på vilka möbler som gör det enkelt för personer med rörelsenedsättning att besöka uteserveringen. Tunga möbler, pelarbord och möbler där bänk och bord sitter ihop ska helst undvikas. Möblerna ska vara stabila och beständiga, utan att vara klumpiga. Se exempelbilden.

Välj möbler som passar marken och som fungerar vid lutningar och ojämnheter. Det ska finnas en fri gångyta på 1 meter mellan borden, där gäster och serveringspersonal kan röra sig.


Placera inte värmare, parasoll och annan utrustning på den fria gångytan. För att underlätta tillgängligheten ska man möblera med följande riktvärden: 1 sittande person per kvadratmeter och 2,5 stående personer per kvadratmeter. Det ska finnas 1 tillgänglig sittplats per 10 sittplatser.Välj möbler som passar marken och fungerar även vid lutningar. Uteserveringen ska vara tillgänglig, så tänk på att det bör finnas stolar såväl med som utan armstöd.


Tänk på att:

 • Bord, stolar och bänkar ska ställas löst på marken och vara lätta att flytta.
 • Undvik möbler i vitt och aluminium eftersom de bländar, särskilt den som har en synnedsättning.
 • Det bör finnas stolar, såväl med som utan armstöd, då detta underlättar för personer med funktionsnedsättning. 

Markis, parasoll och skärmtak

Markis, parasoll och skärmtak är, liksom möbler och möblering, en viktig del av upplevelsen av din uteservering. Det handlar om såväl det praktiska som vad din verksamhet vill signalera. Dessa ska därför anpassas till platsen vad gäller antal, storlek, färg, form och material. Uteserveringen ska upplevas som luftig och lätt att justera efter behov, beroende på väderlek och gästernas behov. Markiser, parasoll och skärmtak får inte sticka ut utanför de yttermått som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov.

Markiser på fasad: Om markiser på sidan Behöver du bygglov?

Exempel på markiser på fasad.

Fristående markiser: Om markiser på sidan Behöver du bygglov?


Exempel på fristående markis förankrad i mark, sedd från två olika håll.

Skärmtak: Om skärmtak på sidan Behöver du bygglov?

Pergola: Om pergola på sidan Behöver du bygglov?

Parasoller: Flera sammankopplade parasoller eller parasoller som fästes i fasaden eller annan konstruktion kräver bygglov, eftersom de då blir mindre flexibla och därför antas vara utfällda oftare. De anses tillsammans bilda ett skärmtak. Fristående mindre parasoller behöver inte bygglov.


Till vänster, fristående parasoller. Till höger, exempel på sammankopplade parasoller.  

Bar och serveringsdisk

Även en bar eller serveringsdisk behöver utformas och anpassas till platsen. Den får inte dominera uteserveringen utan ska uppfattas som väl integrerad, både i storlek och utformning. För att vara tillgänglig för alla ska en del av disken vara max 0,9 meter hög. Har den väggar och tak behövs bygglov.

Skyltar och reklam

Du kan ha caféets eller restaurangens namn och logotyp på till exempel inramning och markis vid din uteservering, men ska inte ha produktreklam. Det är i första hand din verksamhet som ska synas. Alla skyltar och andra reklambärande anordningar som ställs utanför uteserveringens område ska ha polistillstånd och godkännande från markägare.Det går bra med caféets eller restaurangens namn på inramning och markis.

Tänk på att:

 • Skyltar, som inte är caféets eller restaurangens namn och logotyp på till exempel markis, kan vara bygglovspliktiga. Skyltning
 • Menyskyltar och trottoarpratare gör det svårt för bland annat personer som har en synnedsättning att ta sig fram. De ska därför inte stå på offentliga platser, som gångbanor och torg.