Öppna uteservering

Uteserveringar är ett trevligt inslag i stadsbilden men ställer krav på dig som är café- eller restaurangägare. Du måste både planera för framkomligheten och att utformningen smälter in i stadsbilden.

Att tänka på innan du ansöker

När du planerar att öppna en uteservering bör du tidigt kontakta trafikkontoret för råd om placering och stadsbyggnadskontorets kundservice för råd om du behöver söka bygglov. Du behöver ansöka om bygglov om du helt eller delvis ska bygga in din uteservering. Kom ihåg att detta bara är en rådgivning och att det är polismyndigheten respektive stadsbyggnadskontorets handläggare som avgör om du får tillstånd och bygglov att öppna en uteservering.

Se till att din tänkta uteservering följer reglerna

Här hittar du regler för hur en uteservering ska utformas

Ansök om tillstånd hos polisen

Om du vill öppna en uteservering måste du först ansöka om tillstånd hos polisen för att få använda stadens mark. Räkna med att handläggningstiden för polistillståndet tar cirka 1-2 veckor. Du betalar alltid en avgift till polisen för ansökan om polistillstånd. Läs mer på polisens webbplats för aktuell avgift.

Ansök om polistillstånd via polisens e-tjänst

Bifoga rätt underlag i din ansökan för snabbare handläggning

Tillstånden för uteservering gäller för en säsong och är uppdelade på sommarsäsong (1 april-31 oktober) och vintersäsong (1 november – 31 mars). Du kan söka tillstånd för sommar- och vintersäsong i samma ansökan.

Använd följande blanketter när du ansöker:

Uteservering sommar 1 april - 31 oktober
Uteservering vinter 1 november - 31 mars

I din ansökan om tillstånd behöver du också bifoga följande handlingar:

 • Planritning i skala 1:50 som visar uteserveringens placering och yttermått. För att det fria passagemåttet ska kunna bedömas ska ritningen också innehålla alla fasta föremål som träd, stolpar, cykelställ och gatumöbler. Ritningen ska vara måttsatt. Skriv ut måtten på uteserveringen på ritningen.
 • Tvärsektionsritning, uteserveringen sedd från sidan, i skala 1:50 som visar anslutning till husfasad och mark.
 • Ritning som tydligt visar avgränsningens utformning och hur tillgängligheten tillgodoses. För att det ska vara möjligt att bedöma krävs att skalan är minst 1:50 och att ritningen är försedd med mått. Ange också vilket material som avgränsningen, till exempel ett staket, är tänkt att bestå av. Bifoga gärna ett fotografi på platsen. Det underlättar behandlingen av din ansökan.
 • Berörda fastighetsägares synpunkter.

Läs mer om ansökan för polistillstånd och om ansökningsavgifter för att få använda kommunens offentliga platser.

När behöver du ansöka om bygglov för din uteservering?

Ska du ska ställa ut stolar på trottoaren behöver du inte bygglov. Bygglov behöver du om du helt eller delvis ska bygga in din uteservering, den kallas då istället sommarveranda.

Läs mer under Uteservering – regler och utformning

Ansök om bygglov för uteservering i vår e-tjänst eller via blankett

Ansök om bygglov via e-tjänst.
För att använda tjänsten behöver du en giltig e-legitimation.

De här handlingarna behövs i din ansökan om bygglov:

 • Planritning i skala 1:100 (möblerad)
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Redovisning av material och kulör
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 (max två år gammal)
  Beställ en enkel nybyggnadskarta
 • Avvecklingsplan
 • Brandskyddsdokumentation om verandan är tät, har tak och väggar
 • Utlåtande om tillgänglighet, avsteg ska redovisas och motiveras
 • Förslag på kontrollplan

Du kan också ansöka om bygglov via blankett Ansök om bygglov för uteservering

Skicka eller lämna in din ansökan och övriga handlingar till stadsbyggnadskontoret. Om du vill lämna ansökan personligen till oss när det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Stadsbyggnadskontorets kundservice

Avgifter för att öppna uteservering

De avgifter du ska betala beror på var din uteservering ska placeras och hur den utformas, till exempel om det krävs bygglov. Om din uteservering ska placeras på allmän mark betalar du en avgift till kommunen. Om du behöver bygglov för din uteservering betalar du en avgift för det.

Läs om avgifterna för att använda stadens mark på sidan Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark, under rubriken "Betala avgiften och följ reglerna".

Avgifter för byggärenden