Miljö och klimat i stadsplaneringen

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar eller försvinner, kompenserar vi genom olika åtgärder. Göteborgs stad gör även flera saker för att möta klimatförändringarna med höga vattenstånd, mer regn och varmare temperatur.

Om miljö och klimat i stadsplaneringen

Här kan du läsa om hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med frågor kring mark, miljö och klimat inom stadsbyggande.

Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning. Åtgärderna kan vara att skapa nya eller förbättra befintliga natur- och rekreationsvärden.

Vägledning för buller vid planering av bostäder

Exponering för höga bullernivåer är kopplade till stressreaktioner i kroppen. Buller har därför i forskning kopplats samman med ökade risker för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Vid planering av bostäder är det viktigt att minimera bullrets negativa effekter på stadens invånare.