Verktyg för stadsplanering

Verktyg för stadsplanering kan handla om metodutveckling, riktlinjer, policy och kunskapsunderlag. Vi arbetar fram en mängd material som blir till underlag för översiktsplanen och vårt strategiska arbete. Under den här fliken, verktyg för stadsplanering, har vi sorterat in materialet under ett antal ämnesområden för att göra det mer överblickbart.

Göteborgsregionens och Göteborg Stads mål om uthållig tillväxt ställer stora krav på den fysiska planeringen. Vi arbetar med verksamhetslokalisering, det vill säga, planerar för att verksamheter ska hitta bästa plats för sin verksamhetsutövning.

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.

Det är i de offentliga rummen som stadslivet frodas. Tilltalande och väl utformade gator, torg och parker gör staden mer lockande för boende och besökare. Här finner du Göteborgs övergripande stadsmiljöpolicy och dess delar. Delarna är antagna i park- och naturnämnden, byggnadsnämnden samt trafiknämnden.