Ansök om planbesked

Du som planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs kan ansöka om planbesked för att få svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra, befintlig detaljplan värderas samtidigt som den nya användningen ska ligga i linje med Göteborgs Stads strategier, Översiktsplanen samt målsättningar från fullmäktige och byggnadsnämnden. Bland annat prioriterar staden utpekade utbyggnadsområden (se vidare Strategi för Utbyggnadsplanering) och planer med ett innehåll om många bostäder.

  Information

  Du kan inte överklaga planbeskedet.

  Innan du ansöker behöver du:

  • Fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
  • Om du inte äger fastigheten behöver du ha kontaktuppgifter till fastighetens ägare och ett skriftligt medgivande från denne. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från samtliga.
  • Ritningar eller kartor som visar vad du vill göra. Är avsikten att bygga nytt, behövs en beskrivning av byggnationens karaktär och ungefärliga omfattning. Det kan ske genom att bifoga en planskiss och gärna volymskiss och bilder. Om vi behöver ytterligare material för att kunna tolka och bedöma ansökan, hör vi av oss till dig.

  Om du inte bifogar handlingarna digitalt kan du skicka dem per post eller lämna dem på plats till: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, entréplan, Box 2554, 403 17 Göteborg. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

  Vad händer efter ansökan

  • När du ansöker får du en bekräftelse på mottagen ansökan som innehåller diarienummer.
  • När din ansökan har tilldelats en handläggare får du information om detta och kontaktuppgifter till handläggaren.
  • Behövs kompletteringar kontaktar Stadsbyggnadskontoret dig.
  • Handläggaren gör sedan en så kallad förprövning som leder fram till ett ställningstagande om positivt eller negativt planbesked.
  • Om du får ett positivt besked står det i planbeskedet vilket år planarbetet beräknas kunna starta.

  Kostnad

  Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked.

  Ansök på webben