Plan- och byggprojekt

Backa - Ny angöringsväg vid Exportgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

En ny tillfartsväg från Exportgatan till två verksamhetsområden belägna mellan Exportgatan och Göta älv planeras.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0333/10
Diarienummer FK
FN5954/15
Planens formella namn
Detaljplan för ny angöringsväg vid Exportgatan inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Göteborgs stad