Plan- och byggprojekt

Askim - Cirka 290 nya bostäder i Kobbegården

Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på yta som idag används till parkering. Befintlig parkering omlokaliseras och nytillkommen planeras in. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår. Planen vann laga kraft 2017-09-25, och just nu pågår byggnation. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5325.

Ny gång- och cykelbana byggs på Kobbegårdsvägen

Som en del i utvecklingen av området bygger trafikkontoret en gång- och cykelbana längs med Kobbegårdsvägen. Den ansluts till befintliga gång- och cykelbanor i norr och söder för att du som går och cyklar ska kunna ta dig fram säkrare och enklare. En ny gång- och cykelpassage byggs också över Knapegårdsvägen.

Ökad framkomlighet

För att få plats med den nya gång- och cykelbanan smalnas Kobbegårdsvägen av något för fordonstrafik. Nya in- och utfarter byggs till området för ökad framkomlighet.

Planerad byggstart 2019

Arbetet planeras starta under hösten 2019 och avslutas under 2020. Under byggtiden kommer framkomligheten framförallt på Kobbegårdsvägen att vara begränsad. Vägen kommer dock att vara öppen för trafik.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
290 lägenhetr ska byggas totalt. stycken

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0618/11
Diarienummer FK
FN3593/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder i Kobbegården inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018
    Projektavslut
    2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Stena fastigheter