Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Ändring av detaljplan för Vagnhallen Majorna

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Kungsladugård.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för spårvagnsdepån Vagnhallen Majorna att bilda en egen fastighet. Det ges förutsättningar för förändrad fastighetsbildning inom hela planområdet. Därutöver upphävs del av gällande detaljplan där det idag står ett bostadshus på mark planlagd för industri.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 22 oktober 2019.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan begränsat förfarande - inför antagande

    Denna detaljplan handläggs nu med begränsat standardförfarande eftersom berörda parter har godkänt planförslaget. Det blir därmed inget granskningsförfarande utan förslaget kommer att gå direkt till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0514/19
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-558 m.fl. vid Karl Johansgatan inom stadsdelen Kungsladugård

Handläggare