Plan- och byggprojekt

Tynnered - stadsförnyelse vid Opaltorget

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Tynnered och Önnered.

Syftet med förslaget är att skapa möjligheter att utveckla Opaltorget till ett tryggt och levande stadsdelstorg med blandat innehåll samt komplettera stadsdelen med flera bostäder. Förslaget innebär att ett torgkvarter med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, kontor, bostäder mm kan byggas nära buss- och spårvagnshållplatserna, vilka samlas intill varandra. En ny lokalgata och en cykelbana föreslås binda samman Smaragdgatan med Opalgatan och på så sätt göra torget mer tillgängligt och synligt. Planförslaget innebär att ca 500 nya bostäder kan byggas. Planbestämmelserna medger en flexibilitet avseende fördelningen mellan bostäder och lokaler, vilket innebär att upp till ca 16 000 kvm lokaler kan byggas. Parken med Kastanjeallén förbättras och utvecklas. Delar av parken tas i anspråk för bebyggelse samt för den nya lokalgatan.

Här kan du ta del av information om framtidens Opaltorg

Vad händer just nu?

Omvandlingen av Opaltorget till ett tryggt och tillgängligt område pågår för fullt. Byggandet av bostäder påbörjades 2018.

Trafikkontorets arbeten i d en första etappen, som innebar lednings- och vägarbeten liksom upprustning av hållplatser vid Opaltorget är genomförd. Efter sommaren 2019 inleder trafikkontoret andra etappen av upprustning i området kring Opaltorget, vilket innebär att vi bygger en ny cirkulationsplats på Skattegårdsvägen, en ny gång och cykelbana en ny gång- och cykelbana längs Briljant- och Smaragdgatan samt färdigställer gatorna vid torget.
Arbetet beräknas pågå till våren 2021.

Planen vann laga kraft 2015-11-27. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5168.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Ca 500 bostäder kommer byggas på Opaltorget. stycken

Diarienummer

Diarienummer TK
BN0636/05
Diarienummer FK
FN0667/05
Planens formella namn
Detaljplan för Centrum och Bostäder vid Opaltorget, Etapp 1 inom stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016
    Projektavslut
    2023

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Göteborgs Stad.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området