Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Bostäder vid Plejadgatan

SDN Lundby. Stadsdel Lindholmen.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra bostadshus, på mark som tidigare varit avsedd för varvets kontors- och personalbyggnader men som förblivit obebyggda och endast utnyttjas för parkering idag. Avsikten är att bostadshusen ska kunna innehålla cirka 165 studentbostäder. Vidare är syftet att utvidga parken vid torrdockan och på så sätt förbättra tillgängligheten mellan kaj och bostadskvarter. Utformningen av den nya bebyggelsen ska anpassas till värdena i det riksintresse för kulturmiljövård som planområdet ingår i.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2016-04-05. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5254.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
150 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt kommer 150 bostäder färdigställas under 2018/2019. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0511/11
Diarienummer FK
FN2732/12
Planens formella namn
Bostäder vid Plejadgatan, Lindholmen 6:9 inom stadsdelen Lindholmen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.