Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder norr om Billdal kyrka

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med förslaget är att möjliggöra uppförandet av 35-50 bostäder. Planen möjliggör även handel, kontor och icke störande verksamheter längs med Södra Särövägen. Förslaget innebär att mark som idag ej är planlagd kan exploateras.

Bild 1 Planområdets gränser
Bild 2 Tänkbart utseende på den nya bebyggelsen
Bild 3 Planområdet, till höger syns Hulanvägen

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2016-05-26. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finnns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5197.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
35 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0509/09
Diarienummer FK
FN5356/11
Planens formella namn
Bostäder norr om Billdals kyrka inom stadsdelen Askim

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018
    Byggstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB