Plan- och byggprojekt

Utby - Förskola mm vid Fjällbogatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Utby.

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra ett uppförande av en förskola med fem till sex avdelningar samt tillhörande anläggningar. Planen syftar också till möjlighet att uppföra en transformatorstation och säkerställa allmän plats för park. Flygbild: stadsbyggnadskontoret.

Vad händer just nu?

Byggande pågår

Planen vann laga kraft 2016-07-05. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5302.

Delar av Backegårdsgatan och Utbyvägen rustas upp

Som en del i byggnationen av den nya förskolan rustar trafikkontoret upp vägen till den nya förskolan för bättre säkerhet och framkomlighet. Gatorna breddas och får separata gång- och cykelbanor och ny belysning. För att ytterligare öka säkerheten för dig som går och cyklar blir gång- och cykelbanan vid Utbyvägen upphöjd och förstärks med skyltar och avvikande ytskikt. Arbetet startar i början av februari 2019 och planeras vara klart sommaren 2019.

Framkomligheten på Utbyvägen begränsas

Från februari till april pågår arbeten vid Utbyvägen. I perioder kommer då ett av vägens två körfält att vara avstängt.

Buller under bygget av de nya vägarna

För att påverka framkomligheten på Utbyvägen så lite som möjligt kommer vi att göra vissa gräv- och ledningsarbeten nattetid. Det planeras till två nätter i mitten av mars och vi återkommer med mer information till dig som bor i närheten innan arbetet påbörjas.

När vi rustar upp Backegårdsgatan behöver vi spränga i berget. Sprängningarna planeras pågå under två till tre veckor i mars/april. Vi kommer att informera dig som bor i närheten innan vi börjar med sprängningsarbetena och göra regelbundna buller- och vibrationsmätningar. Vissa närliggande fastigheter kommer även att besiktigas. Du som blir berörd kommer att kontaktas i samband med byggstart.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0358/11
Diarienummer FK
FN2498/11
Planens formella namn
Detaljplan för Förskola mm vid Fjällbogatan inom stadsdelen Utby i Göteborg.

Handläggare

Markägare

Kommunen äger all mark inom planområdet