Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan Katrinedalsgatan (BoStad2021)

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Planläggning för bostäder, ca 190 lägenheter, samt möjlighet till verksamheter i bottenplan utefter Ebbe Lieberathsgatan i kommungränsen till Mölndals stad. I enlighet med översiktsplanens intention om stadsutveckling av området är byggherren JM AB och Kjellgren Kaminsky Arkitekter med i planprocessen.

Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-21, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5386.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
197 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1052/15
Diarienummer FK
FN5223/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan inom stadsdelen Krokslätt, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2020-03-01
    Projektavslut
    2020-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

JM AB har tecknat optionsavtal med fastighetsägare inom området