Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Briljantgatan (BoStad2021)

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en komplettering med ett nytt bostadshus i anslutning till befintliga bostäder vid Briljantgatan. Planförslaget innebär en utbyggnad av cirka 100 lägenheter.

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-03-15, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5426.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörjas under 2019

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0599/14
Diarienummer FK
FN4445/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Briljantgatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stads Bostads AB